Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 08/2019

Usnesení 0405/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-08-2019-02, př. 1.


Usnesení 0406/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o provedení nového hodnocení veřejné zakázky na služby „Zajištění úklidových služeb“;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu rozhodnutí účastníkům.

ruší

usnesení č. 0315/06/2019/RK;


Usnesení 0407/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje prezidentu Václavu Klausovi;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-08-2019-03.


Usnesení 0408/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:

 1. místo Sony Xperia XZ2 DualSim H8266 Liquid Black – 14.520,- Kč s DPH;
 2. místo Sony Xperia XZ1 Compact SingleSim G8441 Silver – 9.505,- Kč s DPH;
 3. místo Sony Xperia XA1 DualSim G3112 Black – 5.000,- Kč s DPH.

Celková hodnota darů je 29 025,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2019-04, př. 1.


Usnesení 0409/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dle materiálu RK-08-2019-05, př. 1.


Usnesení 0410/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 27  216 Kč určenou na pokrytí  nákladů spojených s účastí na soutěži Trophée Mille International v Remeši.


Usnesení 0411/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-07, př. 1 a RK-08-2019-07, př. 2.


Usnesení 0412/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-08, př. 1, RK-08-2019-08, př. 2, RK-08-2019-08, př. 3, RK-08-2019-08, př. 4, RK-08-2019-08, př. 5, RK-08-2019-08, př. 6 a RK-08-2019-08, př. 7.


Usnesení 0413/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-08-2019-09, př. 1 a RK-08-2019-09, př. 2.


Usnesení 0414/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0415/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 s žadateli dle materiálu RK-08-2019-11, př. 1.


Usnesení 0416/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2019 za I. pololetí a do 13. 12. 2019 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 13. 12. 2019, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-08-2019-12, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2019 za I. pololetí a do 13. 12. 2019 za II. pololetí.


Usnesení 0417/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2019-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0418/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-14, př. 1 a RK-08-2019-14, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 280 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 280 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 280 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0419/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 5 2019.


Usnesení 0420/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-08-2019-16, př. 1.


Usnesení 0421/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí.


Usnesení 0422/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-08-2019-19, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002.


Usnesení 0423/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-08-2019-20, př. 1 a RK-08-2019-20, př. 3.


Usnesení 0424/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálů RK-08-2019-21, př. 1 a RK-08-2019-21, př. 3.


Usnesení 0425/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2018 dle materiálů RK-08-2019-18, př. 1, RK-08-2019-18, př. 2, RK-08-2019-18, př. 3 a RK-08-2019-18, př. 4.


Usnesení 0426/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2019-22, př. 1;

souhlasí

s použitím rezervního fondu v roce 2019 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ve výši 36 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy.


Usnesení 0427/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-08-2019-23, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-08-2019-23, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Usnesení 0428/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

zařazení akce "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV." do projektů v rámci projektového řízení;

ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_19_009.


Usnesení 0429/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 55 417,85 Kč dle materiálu RK-08-2019-25, př. 1.


Usnesení 0430/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 115 793,65 Kč dle materiálu RK-08-2019-26, př. 1, na úhradu nákladů za desáté monitorovací období (1. 10. 2018 – 31. 12. 2018).


Usnesení 0431/08/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0432/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Citroën Grand C4 Picasso, inventární číslo MS-z-122-1, pořízeného v roce 2007, pořizovací cena 592 900 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-08-2019-28.


Usnesení 0433/08/2019/RK
Rada kraje
vyhlašuje

4. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2019-29, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 4. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-08-2019-29, př. 2.


Usnesení 0434/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 •  Česká zemědělská akademie v Humpolci dle materiálu RK-08-2019-30, př. 1;
 •  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-08-2019-30, př. 2.


Usnesení 0435/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit do stavu „Zařazená akce“ projektové záměry s aktivitami dle materiálu RK-08-2019-31, př. 2 příspěvkových organizací dle materiálu RK-08-2019-31, př. 1, do maximální výše způsobilých výdajů dle materiálu RK-08-2019-31, př. 1 za podmínky, že z realizace projektů nevyplývají požadavky na rozpočet kraje.


Usnesení 0436/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí výdajů na platy:

 • pracovníků na pozici prodejce a manipulant do výše 255 720 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 92 059 Kč dle materiálu RK-08-2019-32;
 • zaměstnanců školní jídelny do výše 259 640 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 93 471 Kč dle materiálu RK-08-2019-32.


Usnesení 0437/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2019-33, př. 1.


Usnesení 0438/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • neposkytnout finanční podporu organizaci Emilova sportovní, z.s, se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČ: 06707785;
 • neposkytnout finanční podporu organizaci Prima sport Horní Cerekev, z.s. se sídlem nám. T.G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev, IČ: 04616243.


Usnesení 0439/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, pro rok 2019 na technické zhodnocení budovy domova mládeže - zateplení ve výši 750 000 Kč.


Usnesení 0440/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na realizaci programu „S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018“ ve výši 224 145 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na realizaci programu „S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018“ ve výši 224 145 Kč.


Usnesení 0441/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 8 037 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 5 094 414 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 102 451 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 8 037 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 5 094 414 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0442/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 2 835 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019 dle materiálu RK-08-2019-38, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace o poskytnuté finanční prostředky ve výši 60 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2019-38, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 835 000 Kč organizacím dle materiálu RK-08-2019-38, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019.


Usnesení 0443/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-08-2019-39, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-08-2019-39, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 4.


Usnesení 0444/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0445/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-08-2019-41, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-08-2019-41, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2019-41, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;


Usnesení 0446/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah dle materiálu RK-08-2019-42, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00  Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-08-2019-42, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0447/08/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
podklady budou součástí výběrového řízení


Usnesení 0448/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Domov ve Věži - havárie podlah" do rozpočtu kraje pro rok 2019, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

souhlasí

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Domov ve Věži - havárie podlah společnosti STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 47454431,  dle její předběžné cenové nabídky s přihlédnutím k případným změnám vyvolaným stanovisky orgánu státní památkové péče nebo zjištěním po rozkrytí skrytých konstrukcí s cílem řádného a rychlého odstranění havarijního stavu.


Usnesení 0449/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90  m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, oba v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, oba v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 0450/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2019-47, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2019-47, př. 1.


Usnesení 0451/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele (či budoucího povinného) a Krajem Vysočina na straně nájemce (či budoucího oprávněného) nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část pozemku KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-08-2019-48, př. 1.


Usnesení 0452/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2019-50, př. 1 a RK-08-2019-50, př. 2.


Usnesení 0453/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ mezi vlastníkem pozemků, kterým je ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Krajem Vysočina, jako stavebníkem, dle materiálu RK-08-2019-51, př. 1, v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“.


Usnesení 0454/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem plynárenského zařízení, kterým je GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako budoucím oprávněným, a Krajem Vysočina, jako budoucím povinným, dle materiálu RK-08-2019-52, př. 1, v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“.


Usnesení 0455/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu č. 6398710519 mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, IČ 709 94 234, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-08-2019-53, př. 1, v rámci akce „II/360 Oslavička – Rudíkov“.


Usnesení 0456/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu, za podmínek, na dobu a za cenu dle materiálu RK-08-2019-54, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv a se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-08-2019-54, př. 2.


Usnesení 0457/08/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce ZTI a podlah“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-08-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka POZEMNÍ STAVBY Jihlava, s.r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČO 181 98 074 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce ZTI a podlah“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0458/08/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0459/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-08-2019-49, př. 1.


Usnesení 0460/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-08-2019-56, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-08-2019-56, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2019-56, př. 3.


Usnesení 0461/08/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-08-2019-57, př. 3 a RK-08-2019-x, př. 4.


Usnesení 0462/08/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 0463/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-08-2019-59, př. 5 a RK-08-2019-59, př. 6.


Usnesení 0464/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0465/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

přihlásit Kraj Vysočina do 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR s realizací energeticky úsporného projektu - výstavby nové budovy pavilonu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v pasivním energetickém standardu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat elektronickou přihlášku do 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR dle materiálu RK-08-2019-61, př. 1.


Usnesení 0466/08/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál včetně příloh je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 0467/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-08-2019-63, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-08-2019-63, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2019-63, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-08-2019-63, př. 1 a RK-08-2019-63, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 0468/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-08-2019-64, př. 1.


Usnesení 0469/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-08-2019-65, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-08-2019-65, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ dle materiálů RK-08-2019-65, př. 1RK-08-2019-65, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0470/08/2019/RK
Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2019, o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-08-2019-66, př. 1.


Usnesení 0471/08/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 806 000 Kč dle materiálu RK-08-2019-67, př. 1 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2019-67, př. 3.


Usnesení 0472/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-68, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-68, př. 2.


Usnesení 0473/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ECOBAT s.r.o v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-69, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností ECOBAT s.r.o, dle materiálu RK-08-2019-69, př. 2.


Usnesení 0474/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-70, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-70, př. 2.


Usnesení 0475/08/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-71, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-71, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz