Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 08/2020

Usnesení 0454/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2020-02, př. 2.


Usnesení 0455/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2020-03, př. 1, RK-08-2020-03, př. 2, RK-08-2020-03, př. 3 a RK-08-2020-03, př. 4.


Usnesení 0456/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-08-2020-04, př. 1 a RK-08-2020-04, př. 2.


Usnesení 0457/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 547 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 547 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc leden.


Usnesení 0458/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje - Ventilátor Oxylog 2000, inventární číslo 006-000-005-005, r. v. 1997, pořizovací cena 245 106,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč; 

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace - Ventilátor Oxylog 2000, inventární číslo 006-000-005-005, r. v. 1997, pořizovací cena 245 106,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0459/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku audiovizuální techniky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“ formou otevřeného řízení dle zákona ZVZ;

schvaluje

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2020-07, př. 2;

ukládá

odboru zdravotnictví podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+, včetně požadovaných příloh.


Usnesení 0460/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2020 dle materiálu RK-08-2020-08, př. 1.


Usnesení 0461/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-08-2020-09, př. 1.


Usnesení 0462/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci společnosti LOVE.FRAME s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27994635, ve výši 150 000 Kč na výrobu filmu Slovo dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2.


Usnesení 0463/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2020-11, př. 1, na výstavě betlémů v 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum v Rakousku konané od 1. 4. 2020 do 10. 1. 2021 (s vývozní lhůtou od 23. 3. 2020 do 31. 1. 2021).


Usnesení 0464/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Spolku Hurá na Výlet!, IČ: 03225470, se sídlem Školní náměstí 11, Chrudim, ve výši 50 000 Kč na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-12, př. 2.


Usnesení 0465/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 50 341,86 Kč dle materiálu RK-08-2020-13, př. 1.


Usnesení 0466/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 60 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 60 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci ve výši 60 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení.


Usnesení 0467/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 71184468 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu Nové Syrovice příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 700 000 Kč s určením pro Domov Nové Syrovice, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 700 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace o částku 700 000 Kč na nákup vícemístného automobilu.


Usnesení 0468/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o přípravných pracích stavby v souladu s Koncesní smlouvou Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec, dle materiálu RK-08-2020-16.

ukládá

odboru sociálních věcí a majetkovému odboru předložení návrhu stanovení pověřené osoby, která bude oprávněna kontrolovat plnění závazků Koncesionáře dle uzavřeného dodatku koncesní smlouvy.


Usnesení 0469/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a  Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-08-2020-17;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0470/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V." do projektů v rámci projektového řízení;

ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_20_010.


Usnesení 0471/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

kritéria pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod, jejímž provozovatelem bude příspěvková organizace zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-08-2020-57, př. 1.


Usnesení 0472/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2020 dle materiálu RK-08-2020-19, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-08-2020-19, př. 1.


Usnesení 0473/08/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol dle materiálu RK-08-2020-20, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursních komisí zástupce obcí, ve kterých se školy nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-08-2020-20, př. 1.


Usnesení 0474/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 2 057 880 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 2 046 305 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 340 659 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 5 444 844 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 1 340 659 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 2 046 305 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 2 057 880 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-08-2020-21.


Usnesení 0475/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-08-2020-22, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 3.


Usnesení 0476/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-08-2020-23, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálů RK-08-2020-23, př. 2 a  RK-08-2020-23, př. 3;
 • neposkytnout dotaci ve výši 20 000 Kč organizaci Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř.


Usnesení 0477/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 25 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 25 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 25 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev dle materiálu RK-08-2020-24.


Usnesení 0478/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje 

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Třebíč se sídlem Masarykovo nám. 116/9, 67401 Třebíč, IČO 60418435 dle materiálu RK-08-2020-25, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Třebíč se sídlem Masarykovo nám. 116/9, 67401 Třebíč, IČO 60418435 ve výši 2 547 Kč z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-08-2020-25, př. 2.


Usnesení 0479/08/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

5. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2020-26, př. 1upr1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 5. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-08-2020-26, př. 2.


Usnesení 0480/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 1A, 1B;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 2A, 2B.


Usnesení 0481/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2020-28, př. 1.


Usnesení 0482/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit projektový záměr „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
 • zařadit projektový záměr „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;

souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku za účelem realizace projektu „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 4;
 • s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku za účelem realizace projektu „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 5.


Usnesení 0483/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2020-30, př. 1.


Usnesení 0484/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje


Usnesení 0485/08/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2020-32, př. 1;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.


Usnesení 0486/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky Centrální systém dispečinku Ing. Iva Hermana, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, IČO: 42588022, v souladu s materiálem RK-08-2020-56, př. 1;
 • vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky Software pro tvorbu jízdních řádů CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO:  47547022, v souladu s materiálem RK-08-2020-56, př. 2;

ukládá

 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Centrální systém dispečinku v souladu se zákonem a zahájit jednání o  uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Software pro tvorbu jízdních řádů v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0487/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu RK-08-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu RK-08-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.


Usnesení 0488/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Labe, s.p.,Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450,  na straně investora úplatnou třístrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-08-2020-34, př. 1.


Usnesení 0489/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2020-36, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, zastavěné parkovištěm, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat  část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0490/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-08-2020-37, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 0491/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-08-2020-38, př. 1.


Usnesení 0492/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ za cenu 30 Kč/m2/rok na dobu jednoho roku dle materiálu RK-08-2020-40, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ v rozsahu dle materiálu RK-08-2020-40, př. 1.


Usnesení 0493/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-08-2020-41, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-08-2020-41, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.


Usnesení 0494/08/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0495/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - Měřín - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-08-2020-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-08-2020-39, př. 2


Usnesení 0496/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno , IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "III/38815 Vír, most. ev.č. 38815-3" dle materiálu RK-08-2020-42, př. 1 a akci "II/361 Příštpo, opěrná zeď" dle materiálu RK-08-2020-42, př. 2.


Usnesení 0497/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků dle materiálu RK-08-2020-43, př. 2 do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v  právu Kraje Vysočina, jako vlastníka pozemku par. č. 1040/38, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava, umístit, provozovat a modernizovat stavbu přípojky dešťové kanalizace na části pozemků par. č. 1040/3, par. č. 1040/17, par. č.  1040/19 a par. č. 1057/3 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlavě v rozsahu GP č. 2162-19333/2019 a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace uvedené přípojky dešťové kanalizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky dle materiálu RK-08-2020-43, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč;
 • převést pozemky dle materiálu RK-08-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč.


Usnesení 0498/08/2020/RK

Rada kraje
nesouhlasí

s výstavbou přípojky tepla a optochrániček pro budovu Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p.  841 postavenou na pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina: 

 • uplatnit stanovisko v rámci územního řízení o umístění stavby "Přípojka CZT DD Kubešova, HD Třebíč" vedeného Městským úřadem Třebíč obsahující nesouhlas napojením stávající budovy Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p. 841 postavené na pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč na přípojku CZT a informaci o záměru Kraje Vysočina stávající budovu demolovat a na jejím místě realizovat budovou novou;
 • při zpracování studie na výstavbu nové budovy Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace na ulici Kubešova posoudit způsob zásobování budovy teplem.


Usnesení 0499/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-08-2020-45, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s  názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0500/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění projektové žádosti dle materiálu RK-08-2020-46, př. 1;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-08-2020-46, př. 1 do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 0501/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2020-47, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2020-47, př. 1.


Usnesení 0502/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2020-48, př. 1.


Usnesení 0503/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-49, př. 2.


Usnesení 0504/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu
  RK-08-2020-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-08-2020-50, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-08-2020-50, př. 2.


Usnesení 0505/08/2020/RK

Rada kraje

mění

usnesení  č. 1251/21/2019/RK dne 16. 7. 2019 tak, že slova:  

„akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;“ 

nahrazuje slovy: 

„akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, 

 • kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 110 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 30 %;
 • kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 120 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 80 %.“


Usnesení 0506/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

záměr na pořízení 1 osobního vozidla s alternativním pohonem, a to konkrétně elektromobilu a dobíjecí stanice typu smart wallbox;

ukládá

oddělení hospodářské správy realizovat v součinnosti s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, nákup jednoho elektromobilu dle podmínek Národního programu Životní prostředí a Výzvy.


Usnesení 0507/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 812 000 Kč dle materiálu RK-08-2020-53, př. 1 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2020-53, př. 3.


Usnesení 0508/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce s kolektivními systémy v roce 2019 dle materiálu RK-08-2020-54, př. 1;

rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ELEKTROWIN, a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ECOBAT, s.r.o. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 11 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ASEKOL a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 5.


Usnesení 0509/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vzít zpět projektovou žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník a informační panely v PR a PP Kraje Vysočina“ podanou do 130. výzvy OPŽP na základě usnesení č. 1761/31/2019/RK;
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-08-2020-55, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-08-2020-55, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-08-2020-55, př. 3, RK-08-2020-55, př. 4 a RK-08-2020-55, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-08-2020-55, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz