Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 09/2020

Usnesení 0512/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-02, př. 1.


Usnesení 0513/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 547 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 547 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc únor.


Usnesení 0514/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 0515/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-05, př. 1.


Usnesení 0516/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-06, př. 1.


Usnesení 0517/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-09-2020-07, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-09-2020-07, př. 2.


Usnesení 0518/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-08, př. 1.


Usnesení 0519/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic; 

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2020;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2020 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2020.


Usnesení 0520/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019 dle materiálů RK-09-2020-10, př. 1, RK-09-2020-10, př. 2, RK-09-2020-10, př. 3 a RK-09-2020-10, př. 4.


Usnesení 0521/09/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-09-2020-11, př. 2.


Usnesení 0522/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019“ dle specifikace uvedené v materiálu RK-09-2020-12, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-09-2020-12, př. 2.


Usnesení 0523/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-09-2020-13, př. 1.


Usnesení 0524/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2019 dle materiálu RK-09-2020-14, př. 1;
 • Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019 dle materiálu RK-09-2020-14, př. 2.


Usnesení 0525/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď dle materiálu RK-09-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO 25253361, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-09-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0526/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle materiálu RK-09-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat účastníkům zadávacího řízení písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD.


Usnesení 0527/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu o účelovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 172 894,21 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0528/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • stavební záměr „SŠ PTA Jihlava – Přístavba učeben“ dle materiálu RK-09-2020-18, př. 1;
 • stavební záměr „SŠ PTA Jihlava – Demolice a návrh objektu dílen“ dle materiálu RK-09-2020-18, př. 2;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebních záměrů „SŠ PTA Jihlava – Přístavba učeben Polenská“ a „SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská“ v rozsahu schválených stavebních záměrů.

rozhoduje

 • změnit název akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství z názvu "SŠ PTA Jihlava - Výstavba ruční dílny Polenská" na nový název "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská";
 • zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství novou akci s názvem "SŠ PTA Jihlava - Přístavba učeben Polenská";


Usnesení 0529/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2020-19, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2020-19, př. 1.


Usnesení 0530/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k.ú. Olešná u Pelhřimova zastavěný stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba.


Usnesení 0531/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0532/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-09-2020-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu RK-09-2020-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá dle materiálu RK-09-2020-22, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0533/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 1, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice.

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 1, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č. 2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 2, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0534/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1979/3 o výměře 16 m2, odděleného geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 1979/3 po výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu RK-09-2020-24, př. 1 z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0535/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č.  1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0536/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za podmínek uvedených materiálu RK-09-2020-27, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za podmínek uvedených materiálu RK-09-2020-27, př. 2.


Usnesení 0537/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu“ smlouvu o zřízení služebnosti mezi GasNet, s.r.o., jako oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako povinným ze služebnosti, dle materiálu RK-09-2020-28, př. 1.


Usnesení 0538/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery" darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0539/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků p. č. 3319/1, 3327, 3382/1, 3275, 3402 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění a provozování přípojek inženýrských sítí – přípojka horkovodu (na částech p. č. 3319/1, 3327, 3382/1), dešťová kanalizace (na části p. č. 3382/1), vodoměrná šachta (na části p. č. 3402), sjezd (na částech p. č. 3275 a 3402) – včetně práva chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného.


Usnesení 0540/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 359/28 o výměře 53 m2, odděleného geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého posudku.


Usnesení 0541/09/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0542/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o postupu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci vyhlášeného výběrového řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz;

ruší

výběrové řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz vyhlášené na základě usnesení 0089/02/2020/RK.


Usnesení 0543/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2020-34, př. 1.


Usnesení 0544/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-35, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1185-40/2020 z pozemku KN par. č. 188/1 v katastrálním území Měřín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-09-2020-35, př. 1.


Usnesení 0545/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2020-36, př. 1 a RK-09-2020-36, př. 2.


Usnesení 0546/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-09-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-09-2020-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-09-2020-37, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0547/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením č. 0512/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 zvýšit kupní cenu na částku 125 Kč/m2 u pozemků uvedených v materiálu RK-09-2020-38, př. 1, o jejichž úplatném nabytí do vlastnictví kraje rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0439/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-38, př. 2 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.


Usnesení 0548/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-09-2020-26, př. 1upr1 a RK-09-2020-26, př. 2.


Usnesení 0549/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK ze dne 10. 5.  2016 v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-39, př. 1 na částku 125 Kč/m2.


Usnesení 0550/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" formou zjednodušeného podlimitního řízení;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-09-2020-40, př. 1;

schvaluje

hodnotící komisi dle materiálu RK-09-2020-40, př. 2.


Usnesení 0551/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-09-2020-41, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-09-2020-41, př. 2.


Usnesení 0552/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-09-2020-42, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-09-2020-42, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Usnesení 0553/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálů RK-09-2020-43, př. 2, RK-09-2020-43, př. 3, RK-09-2020-43, př. 4, RK-09-2020-43, př. 5.


Usnesení 0554/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 191 140,12 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.


Usnesení 0555/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

6. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-09-2020-45;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 6. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 0556/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 29 925 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 427 039,25 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 456 964,25 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 925 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 427 039,25 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0557/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu v celkové výši 17 426,08 Kč určenou na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I".


Usnesení 0558/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-09-2020-48, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1.


Usnesení 0559/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-49;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 574 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.


Usnesení 0560/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 482 898 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 o částku 1 482 898 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-09-2020-50.


Usnesení 0561/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 6.


Usnesení 0562/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-09-2020-52, př. 1 a RK-09-2020-52, př. 2.


Usnesení 0563/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 110 961,84 Kč.


Usnesení 0564/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 605 328,54 Kč.


Usnesení 0565/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConNat“ o přijaté finanční prostředky ve výši 316 008,32 Kč.


Usnesení 0566/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 30 528,55 Kč.


Usnesení 0567/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 104 520,76 Kč a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 837 539,48 Kč.


Usnesení 0568/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-09-2020-58, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-09-2020-58, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2020-58, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-09-2020-58, př. 1 a RK-09-2020-58, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 0569/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 2 dle materiálů RK-09-2020-59, př. 1 a RK-09-2020-59, př. 2 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 2 dle materiálů RK-09-2020-59, př. 3RK-09-2020-59, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Řídícímu orgánu OPŽP Zprávy o realizaci č. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ dle materiálů RK-09-2020-59, př. 1, RK-09-2020-59, př. 2, RK-09-2020-59, př. 3RK-09-2020-59, př. 4.


Usnesení 0570/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-09-2020-60, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2020-60, př. 1.


Usnesení 0571/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2020-61, př. 3.


Usnesení 0572/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-09-2020-62, př. 2.


Usnesení 0573/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-09-2020-63, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-09-2020-63, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-09-2020-63, př. 3 a RK-09-2020-63, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ dle materiálů RK-09-2020-63, př. 1, RK-09-2020-63, př. 2, RK-09-2020-63, př. 3 a RK-09-2020-63, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0574/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2020-66, př. 2.;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství podat žádost do Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.


Usnesení 0575/09/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 3/2020, o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy, dle materiálu RK-09-2020-64, př. 1.


Usnesení 0576/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-09-2020-65, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-09-2020-65, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz