Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 10/2018

Usnesení 0499/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 77 440 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 77 440 Kč.


Usnesení 0500/10/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2018 dle materiálu RK-10-2018-03, př. 1.


Usnesení 0501/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 40 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.


Usnesení 0502/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2018.


Usnesení 0503/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 0504/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku, peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2018-07, př. 1, RK-10-2018-07, př. 2, RK-10-2018-07, př. 3, RK-10-2018-07, př. 4, RK-10-2018-07, př. 5 a RK-10-2018-07, př. 6.


Usnesení 0505/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 109 984,65 Kč dle materiálu RK-10-2018-08, př. 1.


Usnesení 0506/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • skříň kovová 2-dvéřová nástavec, inventární číslo 002-000-000-991/3, rok pořízení 1994, pořizovací cena 2 890 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • stoly přebalovací sestava 2 ks, inventární číslo 002-000-001-062, rok pořízení 1994, pořizovací cena 3 053 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • komplet mycí vanička + dřez, inventární číslo 002-000-000-639, rok pořízení 1994, pořizovací cena 15 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • skříň kovová 2-dvéřová nástavec, inventární číslo 002-000-000-991/3, rok pořízení 1994, pořizovací cena 2 890 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • stoly přebalovací sestava 2 ks, inventární číslo 002-000-001-062, rok pořízení 1994, pořizovací cena 3 053 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • komplet mycí vanička + dřez, inventární číslo 002-000-000-639, rok pořízení 1994, pořizovací cena 15 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 0507/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2018-10, př. 1.


Usnesení 0508/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2018-11, př. 1.


Usnesení 0509/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s pořízením optického koherentního tomografu včetně příslušenství formou smlouvy o nájmu s právem koupě dle materiálu RK-10-2018-12, př. 1.


Usnesení 0510/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-10-2018-13, př. 1;
 • o zařazení žadatele Libora Tomana do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 0511/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0512/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč.


Usnesení 0513/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-10-2018-16, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2018-16, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-10-2018-16, př. 1.


Usnesení 0514/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností, které se předpokládá financovat z  prostředků rozpočtu SFDI na rok 2018 na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018 dle seznamu a vzoru smlouvy v příloze RK-10-2018-17, př. 2.


Usnesení 0515/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Renault Thalia z majetku kraje a s jeho následným prodejem soukromé osobě v ceně 10 300,- Kč.


Usnesení 0516/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018:

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2018;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o  zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2018 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2018.


Usnesení 0517/10/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2017 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2017 dle materiálů RK-10-2018-20, př. 1 a RK-10-2018-20, př. 2.


Usnesení 0518/10/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_18_008.


Usnesení 0519/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2019 pro vozidlo Peugeot Partner, 2J9 9469, datum první registrace 1/2008.


Usnesení 0520/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 367 068,69 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“.


Usnesení 0521/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava, IČO: 00530948 dotaci ve výši 154 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2018-25, př. 1.


Usnesení 0522/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-10-2018-26, př. 1.


Usnesení 0523/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let – RENAULT MEGANE registrační značky 3J2 9814.


Usnesení 0524/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 19 480 Kč a § 3113 – Základní školy 121 800 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 v celkové výši 141 280 Kč dle materiálu RK-10-2018-28;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2018-28, př. 1.


Usnesení 0525/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

 • Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-10-2018-29, př. 1;
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-10-2018-29, př. 2.


Usnesení 0526/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:


Usnesení 0527/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola dle materiálu RK-10-2018-31, př. 1.


Usnesení 0528/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 15 760 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-10-2018-32, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-10-2018-32, př. 1, RK-10-2018-32, př. 2.


Usnesení 0529/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ HB – st. úpravy o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 224 941,40 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ TR – st. úpravy B o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 360 977,65 Kč.


Usnesení 0530/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 48 640 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2018-34, př. 1;

rozhoduje


Usnesení 0531/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 23. 2. 2018 dle materiálu RK-10-2018-35, př. 1;

rozhoduje

vybrat dodavatele Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 283 15 669 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0532/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • pokračování v předprojektové přípravě řešení prostor pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické v Nemocnici Pelhřimov podle varianty B dle materiálu RK-10-2018-44, př. 2;
 • přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování investičního záměru;
ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s odborem zdravotnictví a vedením Nemocnice Pelhřimov zajistit dopracování investičního záměru a předložit ho radě kraje k projednání;

rozhoduje

změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví z původního názvu "Nemocnice Pelhřimov - Přístavba dět. a gyn-por. odd" na nový název "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení".


Usnesení 0533/10/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv dle materiálů RK-10-2018-36, př. 1, RK-10-2018-36, př. 2 a RK-10-2018-36, př.  3.


Usnesení 0534/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S11156/2014 OŘ BNO-ÚE, VS 6398504014 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-10-2018-37, př. 1.


Usnesení 0535/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2018-38, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0536/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-10-2018-39, př. 1, kterým bude upraven rozsah pozemků, ve prospěch kterých je služebnost zřízena.


Usnesení 0537/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, odděleného geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek  par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č.  1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.


Usnesení 0538/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2018-42, př. 1 a RK-10-2018-42, př. 2.


Usnesení 0539/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2018-41, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku KN par. č. 2521/17 v k. ú. Třebíč a Městem Třebíč, na straně investora stavby „Třebíč průmyslová zóna Sever-Rafaelova“  smlouvu dle materiálu RK-10-2018-41, př. 2 o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností, jejíž součástí bude ujednání, že v případě předepsání a vymáhání částky vyplývající z porušení povinností daných Smlouvou o  poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov“, město Třebíč částku, požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod, Kraji Vysočina nahradí.


Usnesení 0540/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2018, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 – Zdravotnictví novou akci „Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků“.


Usnesení 0541/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-45, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-10-2018-45, př. 1 případně dopracovat a předložit do 61. výzvy OPŽP.


Usnesení 0542/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2018-46, př. 3;

souhlasí

s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0607 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2018-46, př. 4.


Usnesení 0543/10/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina  II“ dle materiálu RK-10-2018-47, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-47, př. 1.


Usnesení 0544/10/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-10-2018-48 na ceny SDGs.


Usnesení 0545/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 025,23 Kč (277,02 €).


Usnesení 0546/10/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2018-50, př. 1, RK-10-2018-50, př. 2 a RK-10-2018-50, př.  3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-10-2018-50, př. 1 a RK-10-2018-50, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit monitorovací zprávu a  žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.


Usnesení 0547/10/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 95 837,33 Kč.


Usnesení 0548/10/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz