Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 10/2020

Usnesení 0578/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent dle materiálu RK-10-2020-02, př. 1 a o způsobu zadání veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-10-2020-02, př. 2, RK-10-2020-02, př. 3, RK-10-2020-02, př. 4, RK-10-2020-02, př. 5, RK-10-2020-02, př. 6RK-10-2020-02, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ komisi ve složení dle materiálu RK-10-2020-02, př. 8;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ jsou zaměstnanci Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0579/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku pacientských simulátorů „ZZS Kraje Vysočina – Dodávka pacientských simulátorů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona ZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-10-2020-03, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2020-03, př. 2.


Usnesení 0580/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-10-2020-04, př. 1 a RK-10-2020-04, př. 2.


Usnesení 0581/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2020-05, př. 1.


Usnesení 0582/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí grantu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2020-06, př. 1 a RK-10-2020-06, př. 2.


Usnesení 0583/10/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

MUDr. Víta Bártů do funkce krajského koordinátora intenzivní péče dle materiálu RK-10-2020-35, př. 1.


Usnesení 0584/10/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2020-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2020-07, př. 2.


Usnesení 0585/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 o  celkovou částku 16 038 292,51 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za III. etapu realizace projektu.


Usnesení 0586/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2020-09, př. 1.


Usnesení 0587/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-10-2020-10, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002;
 • s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-10-2020-10, př. 2 ze Sbírky Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou - kód sbírky PJH/002-05-13/241002.


Usnesení 0588/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a  sociálních věcí ČR pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši  3 364 380 Kč (ÚZ 13305);  
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 3 364 380 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.


Usnesení 0589/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu projektu dle materiálu RK-10-2020-33, př. 1 a dle materiálu RK-10-2020-33, př.  2 u projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v  Kraji Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a  sociálních věcí.


Usnesení 0590/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 2 983 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-12, př.  1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky ve výši 250 600 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-10-2020-12, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu RK-10-2020-12, př. 1 na zabezpečení okresních a  krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.


Usnesení 0591/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení, §  3636 – Územní rozvoj, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 827 927 Kč  na pokrytí výdajů činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 827 927 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 2  827  927 Kč na pokrytí výdajů činnosti;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 000 000Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s realizací sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaceo částku 3 000 000 Kč z důvodu realizace sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4;
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2020;

stanoví

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděl do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 1 (doklad 2019 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 3 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.krvysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2019-Zpráva o činnosti – textová část.pdf) a  dle materiálu RK-10-2020-13, př. 8.


Usnesení 0592/10/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu RK-10-2020-14, př. 1.


Usnesení 0593/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a městysem Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč na straně povinného z věcného břemene, bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene  vstupu a vjezdu spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu „III/4102 Stařeč – most ev. č.  4102-1“ na pozemku par. č. 3850/3 a části pozemku par. č. 3900/10 v k. ú. Stařeč v rozsahu GP č. 1041-44982/2018 a to ve prospěch pozemků par. č. 3850/1, par. č.  3850/2, par. č. 3900/35 a par. č. 3906/2 v k. ú. Stařeč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 1 z vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč.


Usnesení 0594/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí.


Usnesení 0595/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř.


Usnesení 0596/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 0216/04/2020/RK tak, že materiál RK-04-2020-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-10-2020-18, př. 2;
 • uzavřít podpachtovní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Zemědělským družstvem Lukavec na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2020-18, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Čáslavsko na pozemky a dobu v rozsahu dle materiálu RK-10-2020-18, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0597/10/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0598/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0609/11/2019/RK tak, že v materiálu RK-11-2019-23, př. 1upr1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 2.


Usnesení 0599/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0206/04/2020/RK ze dne 4. 2. 2020 tak, že v materiálu RK-04-2020-39, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 4 a 6 nahrazuje materiálem RK-10-2020-22, př. 1.


Usnesení 0600/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2020-23, př. 1 a RK-10-2020-23, př. 2.


Usnesení 0601/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 433/8 v k.ú. a obci Nová Buková uzavřené mezi firmou CETIN, a.s. a Krajem Vysočina.


Usnesení 0602/10/2020/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • vydat souhlas s odstraněním stavby stávajícího kiosku a technologie "ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí" mj. na pozemku par. č. 5627/10 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • vydat souhlas se stavbou "Změna dokončené stavby ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí" mj. na pozemku par. č. 5627/10 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • uzavřít nájemní smlouvu na pozemek par. č. 5627/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 803 m2 v k. ú. Velké Meziříčí mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem a pronajímatelem a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov, IČO 275 97 075 jako nájemcem, a to za cenu 20 Kč/m2 a rok. Nájemní smlouva bude uzavřena ke dni 1. 5. 2020 na dobu neurčitou.


Usnesení 0603/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod týkající se ploch Z 103, Z105 a Z 210 - na změnu funkčního využití z ploch veřejného prostranství - veřejné zeleně na plochu dopravní infrastruktury - silniční.


Usnesení 0604/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č. p 710" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-10-2020-26, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-10-2020-26, př. 2;


Usnesení 0605/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 I“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2020-27, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost PP RENTAX, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 63, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059049 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na část 1 i část 2 veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 I“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0606/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvu s Lesním družstvem obcí Měřín na prodej surového dřeva v množství 85,48 m3 za kupní cenu 39 591 Kč bez DPH dle materiálu RK-10-2020-34, př. 1.


Usnesení 0607/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2020-28, př. 1.


Usnesení 0608/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 3 081 506,96 Kč (113 745,26 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 100 921,60 €.


Usnesení 0609/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-10-2020-30, př. 1 dle vzoru darovací smlouvy v materiálu RK-10-2020-30, př. 2.


Usnesení 0610/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2019 dle materiálu RK-10-2020-31, př. 2 a uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-10-2020-31, př. 3.


Usnesení 0611/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody dle materiálu RK-10-2020-32, př. 1;

svěřuje

v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání Dohod o realizaci managementových opatření dle vzorové dohody uvedené v materiálu RK-10-2020-32, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz