Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 11/2018

Usnesení 0550/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2018-02, př. 1, RK-11-2018-02, př. 2, RK-11-2018-02, př. 3RK-11-2018-02, př. 4, RK-11-2018-02, př. 5, RK-11-2018-02, př. 6, RK-11-2018-02, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ komisi ve složení dle materiálu RK-11-2018-02, př. 8;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

 


Usnesení 0551/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2018-03, př. 1, RK-11-2018-03, př. 2, RK-11-2018-03, př. 3, RK-11-2018-03, př. 4, RK-11-2018-03, př. 5, RK-11-2018-03, př. 6, RK-11-2018-03, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ komisi ve složení dle materiálu RK-11-2018-03, př. 8;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0552/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 až 2021 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 1;

bere na vědomí
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 2;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 3.


Usnesení 0553/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-11-2018-05, př. 1.


Usnesení 0554/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • přístroj elektrokoagulační Erbotom 200, inv. č. 004-000-051-047, r. v. 1997, pořizovací cena 257 789 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • elektrický zvedák s lehátkem Ikarus, inv. č. 004-000-050-978, r. v. 2002, pořizovací cena 121 606 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • bronchoskop BF-TE2, inv. č. 004-000-000-068, r. v. 2012, pořizovací cena 342 000 Kč, zůstatková cena 196 080 Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • přístroj elektrokoagulační Erbotom 200, inv. č. 004-000-051-047, r. v. 1997, pořizovací cena 257 789 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • elektrický zvedák s lehátkem Ikarus, inv. č. 004-000-050-978, r. v. 2002, pořizovací cena 121 606 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • bronchoskop BF-TE2, inv. č. 004-000-000-068, r. v. 2012, pořizovací cena 342 000 Kč, zůstatková cena 196 080 Kč.


Usnesení 0555/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2018-07, př. 1, RK-11-2018-07, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0556/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacené stipendium pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 40 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 40 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.


Usnesení 0557/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-09, př. 1.


Usnesení 0558/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-10, př. 1.


Usnesení 0559/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 31 370 823 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu
  (ÚZ 107517969) ve výši 29 627 999,50 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 742 823,50 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 31 370 823 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“.


Usnesení 0560/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-11-2018-12, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Bc. Kláry Honzárkové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-11-2018-12, př. 3.


Usnesení 0561/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o podnájmu podle podmínek stanovených v materiálu RK-11-2018-13, př. 1.


Usnesení 0562/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2018-14, př. 1, RK-11-2018-14, př. 2, RK-11-2018-14, př. 3, RK-11-2018-14, př. 4 a RK-11-2018-14, př. 5.


Usnesení 0563/11/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 ve složení:

Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;

Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;

Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;

Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;

Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina.


Usnesení 0564/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 10 000 Kč na výdaje spojené s ubytováním a stravováním zahraničních hostů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open.


Usnesení 0565/11/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, které vydává hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek pro náměstka hejtmana Ing. Martina Kuklu;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.


Usnesení 0566/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2018;
stanoví
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

schvaluje ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 2 (doklad 2017-Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls) dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2017 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 4 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2017-Zpráva o činnosti – textová část .docx).

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření, schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a ostatních složek finančního plánu a upravený rozpočet a plány předkládat odboru analýz a podpory řízení;


Usnesení 0567/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 dle specifikace uvedené v materiálu RK-11-2018-19, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-11-2018-19, př. 2.


Usnesení 0568/11/2018/RK
Rada kraje
odvolává

místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-20, př. 1;

jmenuje

místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-20, př. 1.


Usnesení 0569/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-11-2018-21, př. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna).


Usnesení 0570/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2018-22, př. 1 a RK-11-2018-22, př. 2.


Usnesení 0571/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630“ o celkovou částku 7 778 460,02 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu v rámci I. etapy realizace projektu.


Usnesení 0572/11/2018/RK
Rada kraje
pověřuje

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-11-2018-24, př. 2RK-11-2018-24, př. 3;

souhlasí

s rozpisem akcí, který bude předložen k odsouhlasení Centrální komisi SFDI dle materiálu RK-11-2018-24, př. 4.


Usnesení 0573/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci:

 • II/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic II/360 a III/36054

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 0574/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ dle materiálu RK-11-2018-26, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-11-2018-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0575/11/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího Kupujícího  na převod části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0576/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 140/7, par. č. 1535/2, par. č. 1535/3, par. č. 1535/4, par. č. 1552/7, par. č. 1552/9, par. č. 1552/11 a par. č. 1552/12 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;

rozhoduje

zřídit služebnost na pozemku par. č. 1535/3  spočívající v umístění konstrukce mostu ev. č. 401-001, přístupu a příjezdu za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav a oprav mostu ve prospěch pozemku par. č. 1535/5 v k. ú. a obci Vladislav,  vše ve vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o výměře 232 m2,  par. č. 1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č. 1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2 z vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.


Usnesení 0577/11/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 000 Kč;
 • nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 14 300 Kč.


Usnesení 0578/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky  pozemků smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu, podmínek a ceny dle materiálu RK-11-2018-30, př. 1.


Usnesení 0579/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Horácké divadlo Jihlava - úprava dvorní části Palackého 26“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura


Usnesení 0580/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na straně budoucího povinného a pronajímatele a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného a nájemce, smlouvu nájemní a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2018-32, př. 1.


Usnesení 0581/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převést darem v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ nově vybudované stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, vybudované v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, podle materiálu RK-11-2018-33, př. 1.


Usnesení 0582/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2018-34, př. 2 do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-11-2018-34, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-11-2018-34, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.


Usnesení 0583/11/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0584/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat těleso silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;
 • rozhodnout převést darem těleso pozemní komunikace - bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov.


Usnesení 0585/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 227/1 o výměře 169 m2 v katastrálním území Rančířov dle smlouvy dle materiálu RK-11-2018-38, př. 1.


Usnesení 0586/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, KOVO ROPÁK s.r.o., se sídlem Rozsochy 129, 592 57 Rozsochy, IČO: 276 79 802, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby „Sklad posypových materiálů – přípojka dešťové kanalizace“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 2921/3 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 1000 Kč bez DPH.


Usnesení 0587/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Lesy České republiky, státním podnikem, na straně budoucího povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4 o předpokládané celkové výměře 568 m2, vše v k. ú. Doupě, dle smlouvy dle materiálů RK-11-2018-40, př. 1, RK-11-2018-40, př. 2, RK-11-2018-40, př. 3.


Usnesení 0588/11/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-11-2018-41, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy, za podmínky, že bude zrušena exekuce včetně exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí.


Usnesení 0589/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-42, př. 1.


Usnesení 0590/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2  a části pozemku par.č. 826/5 - ost. plocha, silnice  v k. ú Lhotice u Jemnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice;

 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2   a části pozemku par. č. 826/5  - ost. plocha, silnice zastavěného tělesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.


Usnesení 0591/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2018-44, př. 1 a RK-11-2018-44, př. 2.


Usnesení 0592/11/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0593/11/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č.  1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799 do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“, s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-11-2018-45, př. 1.


Usnesení 0594/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 551 195,35 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina .


Usnesení 0595/11/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení:

 • Tři členové rady kraje – člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování – Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011), Ing. Vladimír Novotný (ČSSD), Ing. Martin Kukla (ANO 2011);
 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje – po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;

  KDU-ČSL – Ing. Jaromír Kalina, náhradník MUDr. Vít Kaňkovský;

  ODS – Mgr. Martina Bártová, náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;

  KSČM – Kamil Vejvoda, náhradník Milan Plodík;

  SPV – Zdeňka Marková, náhradník Ing. Eva Požárová;

  SPD+SPO – Mgr. Milan Mokrý, náhradník – Ing. Ctibor Čepička;

 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti – Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí – JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví – Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním – Mgr. et Bc. Petr Krčál;

  Předseda pracovní skupiny – Mgr. Pavel Franěk;

  Místopředseda pracovní skupiny – JUDr. Věra Švarcová.


Usnesení 0596/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 397 500,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 250 395,05 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 147 105,30 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 397 500,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
souhlasí

s případným dofinancováním spoluúčasti Domova Háj, p.o. po ukončení realizace projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." (včetně jeho finančního vypořádání) z rozpočtu kraje ve výši vlastního podílu z celkových uznatelných výdajů.


Usnesení 0597/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-11-2018-49, př. 1 a RK-11-2018-49, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0598/11/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-11-2018-50, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-11-2018-50, př. 1 a RK-11-2018-50, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-11-2018-50, př. 1 a RK-11-2018-50, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 0599/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-11-2018-51, př. 1.


Usnesení 0600/11/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-11-2018-52, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-11-2018-52, př. 2.


Usnesení 0601/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálech RK-11-2018-53, př. 1.

 


Usnesení 0602/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0534 a PR01537.0551, a to za podmínek uvedených v materiálech RK-11-2018-54, př. 3 a RK-11-2018-54, př. 4.


Usnesení 0603/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2018-55, př. 5 a RK-11-2018-55, př. 6.


Usnesení 0604/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2018-56, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-11-2018-56, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2018-56, př. 2.


Usnesení 0605/11/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál včetně příloh č. 1 - 10 je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0606/11/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Závěrečnou zprávu Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017 uvedenou v materiálu RK-11-2018-58, př. 1.


Usnesení 0607/11/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-11-2018-59, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-11-2018-59, př. 1.


Usnesení 0608/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-11-2018-60, př. 1.


Usnesení 0609/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-11-2018-61, př. 1.


Usnesení 0610/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře dle materiálu RK-11-2018-62, př. 1.


Usnesení 0611/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 179 163 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050, o částku 179 163 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-11-2018-63.


Usnesení 0612/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0613/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč spolku Studio Cantus Slunko Třebíč z.s., IČO 64270904, dle materiálu RK-11-2018-65, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč.


Usnesení 0614/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-11-2018-66, př. 1.


Usnesení 0615/11/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Konvektomatu Alba ACEM, inventární číslo DHM/0000211, rok pořízení 2004, pořizovací cena 600 459,80 Kč, zůstatková cena 192 633,80 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-11-2018-67.


Usnesení 0616/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 686 500 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4a;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-11-2018-68, př. 5;
 • neposkytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 388 100 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4c;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4b;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2018-68, př. 6;
 • neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4d.


Usnesení 0617/11/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299  – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 900 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-11-2018-69.


Usnesení 0618/11/2018/RK
Rada kraje
uděluje

příspěvkovým organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle vzoru uvedeného v materiálu RK-11-2018-70, př. 2, a to dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-11-2018-70, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-11-2018-70, př. 3.


Usnesení 0619/11/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 810 000 Kč dle materiálu RK-11-2018-71, př. 2 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-11-2018-71, př. 3.


Usnesení 0620/11/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2018-72, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz