Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 11/2019

Usnesení 0588/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

materiál „Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-11-2019-02, př. 1.


Usnesení 0589/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-03, př. 1.


Usnesení 0590/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Barvící automat Mirastainer II, r. v. 2008, inventární číslo 001-000-001-372, pořizovací cena (PC) 251 877,- Kč, zůstatková cena (ZC) 67 159,- Kč;
 • Endoskopická věž PLI sestava bronchoskopie Olympus, r. v. 2001, inv. č. 001-000-001-140, PC 928 332,- Kč, ZC 221 417,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí DASH 4000, r. v. 2009, inv. č. 001-000-001-487, PC 244 234,- Kč, ZC 65 125,- Kč;
 • Souprava Select 5, r. v. 1999, inv. č. 001-000-001-022, PC 52 184,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dimap V - MGT, r. v. 1998, inv. č. 001-000-000-999, PC 43 209,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl trakční – TP-1, r. v. 1991, inv. č. 001-000-001-002, PC 33 000,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, jeho následnou ekologickou likvidací: 

 •  Barvící automat Mirastainer II, r. v. 2008, inventární číslo 001-000-001-372, pořizovací cena (PC) 251 877,- Kč, zůstatková cena (ZC) 67 159,- Kč;
 • Endoskopická věž PLI sestava bronchoskopie Olympus, r. v. 2001, inv. č. 001-000-001-140, PC 928 332,- Kč, ZC 221 417,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí DASH 4000, r. v. 2009, inv. č. 001-000-001-487, PC 244 234,- Kč, ZC 65 125,- Kč;
 • Souprava Select 5, r. v. 1999, inv. č. 001-000-001-022, PC 52 184,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dimap V - MGT, r. v. 1998, inv. č. 001-000-000-999, PC 43 209,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl trakční – TP-1, r. v. 1991, inv. č. 001-000-001-002, PC 33 000,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0591/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-05, př. 1.


Usnesení 0592/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-06, př. 1.


Usnesení 0593/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-07, př. 1.


Usnesení 0594/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 1 580 000 Kč určené na realizaci projektu „OMC školy“ v roce 2019 dle materiálu RK-11-2019-08, př. 1 a na realizaci projektu „OMC úřad a veř. prostranství“ dle materiálu RK-11-2019-08, př. 2.


Usnesení 0595/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 366 746 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 366 746 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 366 746 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k informaci;

bere na vědomí


Usnesení 0596/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018“ dle specifikace uvedené v materiálu RK-11-2019-10, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-11-2019-10, př. 2.


Usnesení 0597/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2019-11, př. 1, RK-11-2019-11, př. 2 a RK-11-2019-11, př. 3.


Usnesení 0598/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku) dle materiálu RK-11-2019-12, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-11-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0599/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze smluv zakládající oprávnění ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat", stavební objekt SO 207 Ulice Hůlova - rekonstrukce mostu dle materiálu RK-11-2019-13, př. 1.


Usnesení 0600/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2019-14, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-11-2019-14, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice.


Usnesení 0601/11/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0602/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Uhřínov v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0603/11/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-17, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-11-2019-17, př. 2.


Usnesení 0604/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“  smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích par. č. 232/2, par. č. 363/21 a par. č. 2275/38 zapsaných na LV 60000 v katastrálním území Rudíkov ve vlastnictví ČR–ÚZSVM.


Usnesení 0605/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-11-2019-19, př. 1;
 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,  na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu o nájmu pozemku číslo 6398700919 na část pozemku KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-11-2019-19, př. 2.


Usnesení 0606/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1 a pozemky  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1,  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a pozemky par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice.


Usnesení 0607/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2 a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělených GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemků par. č. 733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělených dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodíškov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2  a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělené GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemky par. č.  733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce  Hodíškov.


Usnesení 0608/11/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 904/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-22, př. 1.


Usnesení 0609/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2019-23, př. 1upr1 a RK-11-2019-23, př. 2.


Usnesení 0610/11/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0611/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-25, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2019-25, př. 2;
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci  - úsek vyřazené silnice II/379, včetně součástí a příslušenství a stavební objekty v rozsahu materiálů RK-11-2019-25, př. 1 a RK-11-2019-25, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a obce Křoví;
 • rozhodnout převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2019-25, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČO 002 95 647;
 • rozhodnout převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy materiálu RK-11-2019-25, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  obce Křoví se sídlem Křoví 32, IČO 005 45 406.


Usnesení 0612/11/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0613/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování hmotných nemovitých věcí - pozemků a dílů pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-29, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem hmotné nemovité věci - pozemky a díly pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-29, př. 1;
 • nabýt darem díl "t" o výměře 4 m2 pozemku par. č. 101 - ost. plocha, ost. komunikace a díl "c1" o výměře 176 m2 pozemku par. č. 2215/17 - ost. plocha, ost. komunikace, oba sloučené dle GP č. 2409-176/2018 do pozemku par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci  Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0614/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-26, př. 1upr1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-26, př. 1upr1.


Usnesení 0615/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na služby „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E - projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-11-2019-27, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-11-2019-27, př. 2.


Usnesení 0616/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnut dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-30, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-11-2019-30, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektu na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-30, př. 3.


Usnesení 0617/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 183 084,72 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.


Usnesení 0618/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ARBYD CZ s.r.o., Chotíkov 388, PSČ 330 17,  IČ: 26339269, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0619/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr změny pachtu nemovitých věcí dle materiálu RK-11-2019-48, př. 1, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Usnesení 0620/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 46 117 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 46 117 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, o  částku 46 117 Kč na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 430 197 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0621/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 56 800 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-11-2019-34, př. 1.


Usnesení 0622/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 – ve výši 1 533 058 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 520 105 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2019-35, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 533 058 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2019-35, př. 1.


Usnesení 0623/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 1;
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 2;
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 3;
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-11-2019-36, př. 4;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-11-2019-36, př. 5.


Usnesení 0624/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0625/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2019-38, př. 5 a RK-11-2019-38, př. 6.


Usnesení 0626/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2019-39, př. 5 a RK-11-2019-39, př. 6.


Usnesení 0627/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-11-2019-40, př. 1.


Usnesení 0628/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-11-2019-41, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2019-41, př. 1.


Usnesení 0629/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-11-2019-42, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-11-2019-42, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ dle materiálů RK-11-2019-42, př. 1 a RK-11-2019-42, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0630/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-11-2019-43, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-11-2019-43, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ dle materiálů RK-11-2019-43, př. 1 a RK-11-2019-43, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0631/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-11-2019-44, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-11-2019-44, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-11-2019-44, př. 1 a RK-11-2019-44, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0632/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, ve výši 95 000 Kč na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ dle materiálu RK-11-2019-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2019-45, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 95 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 95 000 Kč.


Usnesení 0633/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „ ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2019-46, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „ ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-11-2019-46, př. 3.


Usnesení 0634/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-11-2019-47, př. 1 a dle vzoru darovací smlouvy v materiálu RK-11-2019-47, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz