Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 11/2020

Usnesení 0613/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2020-02, př. 1, RK-11-2020-02, př. 2, RK-11-2020-02, př. 3 a RK-11-2020-02, př. 4.


Usnesení 0614/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2020-03, př. 1.


Usnesení 0615/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2020-04, př. 1.


Usnesení 0616/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2020-05, př. 1, RK-11-2020-05, př. 2, RK-11-2020-05, př. 3, RK-11-2020-05, př. 4RK-11-2020-05, př. 5.


Usnesení 0617/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2020-06, př. 1 a RK-11-2020-06, př. 2.


Usnesení 0618/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČO 00286079 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-11-2020-07, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2020-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0619/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar České republice – Ministerstvu obrany, IČO 60162694 dle materiálu RK-11-2020-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5171 – Zabezpečení potřeb ozbrojených sil o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0620/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.


Usnesení 0621/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar ve formě 2 000 ks bavlněných roušek regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2020-33, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 94 380 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 94 380 Kč na poskytnutí věcného daru.


Usnesení 0622/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-11-2020-10, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2020-10, př. 1.


Usnesení 0623/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejím ž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2020-11, př. 2.

schvaluje

stavební záměr akce Nemocnice Třebíč - Parkovací dům dle materiálu RK-11-2020-11, př. 1;


Usnesení 0624/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2020-12, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0625/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2020-13, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2020-13, př. 1.


Usnesení 0626/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku par. č. 311/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Rokytno na Moravě stavbou silniční meteorologické stanice dle materiálu RK-11-2020-14, př. 1.


Usnesení 0627/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-11-2020-15, př. 1 mezi Krajem Vysočina a jednotlivými vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Kraborovice na část pozemku par. č. 430/1 v k. ú. Kraborovice v rozsahu 71 m2 na dobu 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby.


Usnesení 0628/11/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0629/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-11-2020-17, př. 1.


Usnesení 0630/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2020-18, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0631/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 300 972,79 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.


Usnesení 0632/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 641 821,40 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.


Usnesení 0633/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 418 980,18 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.


Usnesení 0634/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 216 627,00 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 983 297,84 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 233 329,16 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 216 627,00 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".


Usnesení 0635/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 450 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2020;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 335 260 Kč.


Usnesení 0636/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10 103 024,71 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0637/11/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2020-25, př. 1.


Usnesení 0638/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 70 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-11-2020-26, př. 1.


Usnesení 0639/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 ve výši 1 568 930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 547 680 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2020-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2020-27, př. 1.


Usnesení 0640/11/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-11-2020-28, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2020-28, př. 1.


Usnesení 0641/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConNat“ o přijaté finanční prostředky ve výši 19 646,27 Kč.


Usnesení 0642/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nedočerpaných prostředků ve výši 234 600,36 Kč na zvláštním účtu projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059 na účet MPSV.


Usnesení 0643/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

průběžné a závěrečné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-11-2020-30, př. 1, RK-11-2020-30, př. 2, RK-11-2020-30, př. 3, RK-11-2020-30, př. 4, RK-11-2020-30, př. 5, RK-11-2020-30, př. 6, RK-11-2020-30, př. 7, RK-11-2020-30, př. 8, RK-11-2020-30, př. 9, RK-11-2020-30, př. 10, RK-11-2020-30, př. 11, RK-11-2020-30, př. 12, RK-11-2020-30, př. 13, RK-11-2020-30, př. 14, RK-11-2020-30, př. 15, RK-11-2020-30, př. 16, RK-11-2020-30, př. 17, RK-11-2020-30, př. 18, RK-11-2020-30, př. 19, RK-11-2020-30, př. 20, RK-11-2020-30, př. 21, RK-11-2020-30, př. 22, RK-11-2020-30, př. 23, RK-11-2020-30, př. 24, RK-11-2020-30, př. 25;

prohlašuje

skutečnosti v nich uvedené;

bere na vědomí

informace ve změnových listech dle materiálů RK-11-2020-30, př. 26, RK-11-2020-30, př. 27, RK-11-2020-30, př. 28, RK-11-2020-30, př. 29, RK-11-2020-30, př. 30, RK-11-2020-30, př. 31, RK-11-2020-30, př. 32.


Usnesení 0644/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 315 000 Kč při současném snížení:

 • kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 165 000 Kč;
 • kapitoly Zemědělství, § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 50 000 Kč a § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 100 000 Kč,

  na zajištění dezinfekčních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a pro složky IZS při řešení omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz