Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 12/2018

Usnesení 0622/12/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO  72052147 dle materiálu RK-12-2018-02, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč.


Usnesení 0623/12/2018/RK
Rada kraje
ruší

rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci schválené usnesením ze dne 13. února 2018 č.  0225/05/2018/RK dle materiálu RK-05-2018-42, př. 2;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-12-2018-03, př. 1.


Usnesení 0624/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-12-2018-04, př. 1.


Usnesení 0625/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 20 tis. Kč organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČO 27006891, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-12-2018-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 20 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 tis. Kč na poskytnutí daru.


Usnesení 0626/12/2018/RK
Rada kraje
stanovuje

termín pro předložení střednědobých plánů na období 2019-2021 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina odboru zdravotnictví do 30. 6. 2018 a termín pro následné schválení radou kraje do 31. 8. 2018.


Usnesení 0627/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotací a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2018-07, př. 1, RK-12-2018-07, př. 2, RK-12-2018-07, př. 3 a RK-12-2018-07, př.  4.


Usnesení 0628/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ ve výši 550 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 550 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“.


Usnesení 0629/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2018-09, př. 1.


Usnesení 0630/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-12-2018-10, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Agnesy Gabuľové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0631/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0632/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-12-2018-12, př. 1;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-12-2018-12, př. 1.


Usnesení 0633/12/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 0634/12/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejný, jelikož by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob, oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 0635/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek u veřejné zakázky „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-12-2018-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku častníka zadávacího řízení AUGUR Consulting s.r.o., Hlučín, Rovniny 635/102, IČO 25358014, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a  zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0636/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-12-2018-16, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ dle výzvy č. 30_18_008 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Usnesení 0637/12/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-17, př. 1.


Usnesení 0638/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 5 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

souhlasí

s průběžným převodem účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem;

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí:

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.


Usnesení 0639/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

oznámení o vzdání se funkce ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ke dni 31. 5. 2018, učiněné MgA. Jiřím Jedličkou;

vyhlašuje

výběrové řízení na ředitelku/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2018-19, př. 2;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-12-2018-19, př. 3.


Usnesení 0640/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálů RK-12-2018-20, př. 2 a RK-12-2018-20, př. 4.


Usnesení 0641/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-12-2018-21, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-12-2018-21, př. 6;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 4.


Usnesení 0642/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-12-2018-22, př. 1, na výstavě „CZLOWIEK – wystava ze zbiorów Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ČR“ v galerii Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w  Lesznie (Polsko) konané od 12. 7. 2018 do 26. 8. 2018 (s vývozní lhůtou od 25. 6. 2018 do 18.  9.  2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.


Usnesení 0643/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s prodloužením doby havarijního pojištění tří vozidel uvedených v materiálu RK-12-2018-23, př. 1 o 3 roky;

schvaluje

změnu pojistného programu týkající se havarijního pojištění vozidel KSÚSV s pořizovací hodnotou vyšší než 1 750 000 Kč vč. DPH na dobu 7 let.


Usnesení 0644/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022, SO  250 Opěrná zeď“ dle materiálu RK-12-2018-24, př. 1.


Usnesení 0645/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/129 Březina - most ev. č. 129-003 dle materiálu RK-12-2018-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky nabídku předloženou sdružením účastníků "AZS + ROBS", Vedoucí člen sdružení: AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25033514, Člen sdružení: ROBSTAV Stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774, v souladu s materiálem RK-12-2018-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0646/12/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu RK-12-2018-26, př. 1.


Usnesení 0647/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-12-2018-27, př.  1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-12-2018-27, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-12-2018-27, př. 1.


Usnesení 0648/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2018 a to takto:

 • Nejlepší dívka v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH

v celkové hodnotě darů 35 600 Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-12-2018-28, př. 1.


Usnesení 0649/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání části pozemku par.  č.  1615 o výměře 267 m2 v k. ú. Lučice pro  stavbu „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“  a v právu nezbytném rozsahu přístup na  pozemek  za účelem užívání údržby a oprav uvedeného zařízení dle smlouvy a GP dle materiálů RK-12-2018-29, př. 1 a RK-12-2018-29, př. 2.


Usnesení 0650/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591 “Dohodu o ukončení smluvního vztahu“ ve znění materiálu RK-12-2018-30, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588  21, IČ 008 39 591 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu a znění dle materiálu RK-12-2018-30, př. 2 a to na dobu dvanácti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr budoucí směny pozemku par. č. 365/85 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina za části pozemků par. č. 1484/2, 1178/23, 1178/31, 1484/5, 1177/2, 1177/1, 1484/6, 1175, 1174/1, 1484/7, 1484/4, 1165/5 a 1165/8 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov ve vlastnictví obce Kozlov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu RK-12-2018-30, př. 3.


Usnesení 0651/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6, díl „g+h“ v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6 díl „g+h“ o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686.


Usnesení 0652/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č. 778 v k. ú. Kundratice u  Křižanova a obci Kundratice do vlastnictví obce Kundratice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č.  778 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice.


Usnesení 0653/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470.


Usnesení 0654/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, odděleného geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín.


Usnesení 0655/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p. jako pronajímatelem a budoucím povinným nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 121/12  a par. č. 121/16 v katastrálním území Sasov dle smlouvy dle materiálu RK-12-2018-36, př. 1.


Usnesení 0656/12/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0657/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce sociálních zařízení“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-12-2018-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, 147 00 Praha 4, IČO 260 07 967 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce sociálních zařízení“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0658/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a  sociálních zařízení, dokončovací práce“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-12-2018-40, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 155 44 451 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, dokončovací práce“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0659/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 23 nahrazuje materiálem RK-12-2018-41, př. 1.


Usnesení 0660/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0661/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Oprava oken“ dle Zprávy o  hodnocení nabídek dle materiálu RK-12-2018-43, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO 284 36 024 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0662/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2018-44, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-12-2018-44, př. 1.


Usnesení 0663/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0215/05/2018/RK ze dne 13. 2. 2018 tak, že v materiálu RK-05-2018-35, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 18 nahrazuje materiálem RK-12-2018-45, př. 1.


Usnesení 0664/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2018-46, př. 1 a RK-12-2018-46, př. 2.


Usnesení 0665/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • část silnice III/36037 v úseku 1,530 - 1,972 včetně součástí a příslušenství  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství  a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/34531;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.


Usnesení 0666/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr výpůjčky pozemků par. č. 3937/1, 3937/2, 3898, 3939/1, 3939/2, 3939/3 3940, 3941/1 a 3941/2 či jejich částí v k.ú. Jihlava dle zákresu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a statutárním městem Jihlava na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-12-2018-49, př. 1.


Usnesení 0667/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ v souladu s Výzvou k podání nabídky dle materiálu RK-12-2018-34, př. 1;

schvaluje jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-12-2018-34, př. 4.


Usnesení 0668/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-12-2018-37, př. 1, RK-12-2018-37, př. 2RK-12-2018-37, př. 3, RK-12-2018-37, př. 4 a dodatku smlouvy dle materiálu RK-12-2018-37, př. 5.


Usnesení 0669/12/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.


Usnesení 0670/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 0764/15/2017/RK tak, že materiál RK-15-2017-30, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-12-2018-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu za podmínek a za cenu dle materiálu RK-12-2018-50, př. 2.


Usnesení 0671/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro uložení inženýrských sítí a vybudování sjezdů dle materiálů RK-12-2018-77, př. 1 a RK-12-2018-77, př. 2.


Usnesení 0672/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o plnění usnesení zastupitelstva kraje č. 0343/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017, tedy informaci o stavu rozpracování investičního záměru výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

Zadání pro návrh řešení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s požadavky a podklady na koncepci řešení, hmotu, členění, umístění, kapacity a další parametry a podmínky dle materiálu RK-12-2018-76, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému poptat cenovou nabídku dle materiálu RK-12-2018-76, př. 2 u  zpracovatele předchozích projektových dokumentací Ing. arch Michala Zlatušky.


Usnesení 0673/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 369 196,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o částku 369 196,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2018-51.


Usnesení 0674/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 47 109 523 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-12-2018-52, př. 1.


Usnesení 0675/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • telefonní ústředny Panasonic, inventární číslo 5-382-2, rok pořízení 1992, pořizovací cena 125 536 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • sklopné smažící pánve ELEKTHERMAX 80 l, inventární číslo 29.56.25/16, rok pořízení 1995, pořizovací cena 141 997 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • varného plynového kotle KG-150-0 Gastro Hall, inventární číslo 4-538-2, rok pořízení 2002, pořizovací cena 112 024,50 Kč, zůstatková cena 26 096,50 Kč;
 • varného plynového kotle KG 85 Gastro Hall, inventární číslo 4-538-10, rok pořízení 2011, pořizovací cena 124 290 Kč, zůstatková cena 83 886 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-12-2018-53.


Usnesení 0676/12/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Chladírenské nástavby, včetně chladícího agregátu, inventární číslo DM6445-620502, rok výroby 2002, rok pořízení 2003, pořizovací cena 236 800 Kč, zůstatková cena 61 217 Kč;
 • Nákladního automobilu AVIA D90, inventární číslo DM6445-620515, rok pořízení 2007, pořizovací cena 987 225,20 Kč, zůstatková cena 451 365,20;
 • Obilního kombajnu E-516, inventární číslo DM4536-482704, rok výroby 1979, rok pořízení 1980, pořizovací cena 402 800 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Lanového nosiče kontejnerů LIAZ 151.261 L 4x4, inventární číslo DM6445-620510, rok výroby 1989, rok pořízení 1999, pořizovací cena 650 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Secího stroje ze secí kombinace Dalbo Maxidisc, inventární číslo DM4536-481009, rok pořízení 2007 pořizovací cena 997 333 Kč, zůstatková cena 464 329 Kč;
 • Diskové sekačky za traktor CAT NOVA 310 T Pottinger, inventární číslo DM4536-482305, rok pořízení 2001, pořizovací cena 468 000, zůstatková cena 36 498 Kč;
 • Rozmetadla průmyslových hnojiv Amazone ZAU, inventární číslo DM4536-480706, rok pořízení 1991, pořizovací cena 129 129 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Opotřebení odpovídá stáří;
 • Lisu na balíky Lis CLASS Rolland NT 46, inventární číslo DM4536-483023, rok výroby 1996, rok pořízení 2005, pořizovací cena 210 000 Kč, zůstatková cena 53 998 Kč;

z  majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-12-2018-54.


Usnesení 0677/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 90 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-12-2018-55, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-12-2018-55, př. 1 a RK-12-2018-55, př. 2.


Usnesení 0678/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 7 600 Kč spolku TJ Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1479, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378498, na účast na ME Masters v atletice ve Španělsku;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-56, př. 1.


Usnesení 0679/12/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0680/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č. 0607/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018;

jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-12-2018-58, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-12-2018-58, př. 1.


Usnesení 0681/12/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-59, př. 1.


Usnesení 0682/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 1 566 018 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 542 654 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-12-2018-60, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-12-2018-60, př. 1.


Usnesení 0683/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 72 500 Kč organizacím: Vysočina Gladiators, z.s.; Student Cyber Games, z.s.; TJ Spartak Pelřimov, z.s.; Společnost Otokara Březiny, z.s.


Usnesení 0684/12/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-62, př. 1.


Usnesení 0685/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-12-2018-63, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-12-2018-63, př. 2.


Usnesení 0686/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 25 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 25 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar BK Pelhřimov, sportovní spolek, se sídlem Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov, IČO: 63893631 ve výši 25 000 Kč dle materiálu RK-12-2018-64, př. 1.


Usnesení 0687/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 505 605,45 Kč.


Usnesení 0688/12/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominovat za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.


Usnesení 0689/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2018-67, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-67, př. 1.


Usnesení 0690/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2018-68, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-68, př. 1.


Usnesení 0691/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-12-2018-69, př. 5 a RK-12-2018-69, př. 6.


Usnesení 0692/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-12-2018-70, př. 1, RK-12-2018-70, př.  2, RK-12-2018-70, př. 3, RK-12-2018-70, př. 4, RK-12-2018-70, př. 5, RK-12-2018-70, př. 6, RK-12-2018-70, př. 7, RK-12-2018-70, př. 8, RK-12-2018-70, př. 9, RK-12-2018-70, př. 10, RK-12-2018-70, př. 11, RK-12-2018-70, př. 12, RK-12-2018-70, př. 13, RK-12-2018-70, př. 14, RK-12-2018-70, př. 15, RK-12-2018-70, př. 16, RK-12-2018-70, př. 17, RK-12-2018-70, př. 18, RK-12-2018-70, př. 19, RK-12-2018-70, př. 20, RK-12-2018-70, př. 21, RK-12-2018-70, př. 22, RK-12-2018-70, př. 23, RK-12-2018-70, př. 24, RK-12-2018-70, př. 25, RK-12-2018-70, př. 26, RK-12-2018-70, př. 27, RK-12-2018-70, př. 28, RK-12-2018-70, př. 29, RK-12-2018-70, př. 30, RK-12-2018-70, př. 31;

prohlašuje

skutečnosti v nich uvedené;

bere na vědomí

informace ve změnových listech dle materiálů RK-12-2018-70, př. 32, RK-12-2018-70, př. 33, RK-12-2018-70, př. 34, RK-12-2018-70, př. 35, RK-12-2018-70, př. 36, RK-12-2018-70, př. 37, RK-12-2018-70, př. 38, RK-12-2018-70, př. 39.


Usnesení 0693/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-12-2018-71.


Usnesení 0694/12/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-72, př. 1.


Usnesení 0695/12/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a  stanovišť o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar spolku „Na volno", Kochánov 7, 582 53 Štoky, IČO: 22847448 ve výši 40 000 Kč dle materiálu RK-12-2018-73, př. 2 a uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2018-73, př.  3.


Usnesení 0696/12/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

podklady k řešení zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina dle materiálů RK-12-2018-74, RK-12-2018-74, př. 1, RK-12-2018-74, př. 2, RK-12-2018-74, př. 3, RK-12-2018-74, př. 4, RK-12-2018-74, př. 5.


Usnesení 0697/12/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 ve znění Dodatku č.  1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2018-75, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 ve znění Dodatku č.  1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 3.
 
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021

   

   

   

   ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz