Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 12/2019

Usnesení 0636/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2019-02, př. 1 a RK-12-2019-02, př. 2.       


Usnesení 0637/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-12-2019-03, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0638/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 50 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2: Zdravotnictví schváleného rozpočtu o částku 50 000 Kč;
 • závazný ukazatel „Odvod z fondu investic“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 50 000 Kč na financování stavebních úprav pro uložení náhradního záložního zdroje v areálu nemocnice;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 50 000 Kč v termínu do 31. 5. 2019.


Usnesení 0639/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2019-05, př. 1.


Usnesení 0640/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2019-06, př. 1 a RK-12-2019-06, př. 2.


Usnesení 0641/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2019-44, př. 1 a RK-12-2019-44, př. 2.


Usnesení 0642/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje


Usnesení 0643/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o realizaci čtvrtého ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-12-2019-08.


Usnesení 0644/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění úklidových služeb“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-12-2019-10, př. 1;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-12-2019-10, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku služby „Zajištění úklidových služeb“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0645/12/2019/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb" zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2018-038363, a to na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ukládá

Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslat sdělení o zrušení zadávacího řízení účastníkům ve lhůtě stanovené zákonem. 


Usnesení 0646/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2019;

stanoví

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 2 (doklad 2018-Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2018 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 4 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.krvysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2018-Zpráva o činnosti – textová část.docx).


Usnesení 0647/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Z Čech až na konec světa“ dle materiálu RK-12-2019-13, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Z Čech až na konec světa“ projektovou žádost.


Usnesení 0648/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0649/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-12-2019-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-15, př. 2.


Usnesení 0650/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688 dotaci ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu "Pocta české památkové péči" dle materiálu RK-12-2019-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-16, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0651/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů,  ÚZ 110117051) o účelovou neinvestiční dotaci od Jihočeského kraje, hlavního partnera projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, ve výši 510,80 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 510,80 Kč, představující podíl státního rozpočtu za přípravné práce na projektu s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 510,80 Kč na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.


Usnesení 0652/12/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
materiál obsahuje podklady dopravce mající charakter obchodního tajenství


Usnesení 0653/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-12-2019-19, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-12-2019-19, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 –Bezpečnost silničního provozu o částku 450 000 Kč při současném snížení § 2212 –Silnice o částku 450 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.


Usnesení 0654/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu RK-12-2019-20, př. 1.


Usnesení 0655/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 17 031 840,46 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 17 031 840,46 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Telč- hr. kraje do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0656/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-12-2019-22, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 0657/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-12-2019-23, př. 1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-12-2019-23, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 0658/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601 z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601  z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.


Usnesení 0659/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2019-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2019-25, př. 1.


Usnesení 0660/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2019-26, př. 1


Usnesení 0661/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0662/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2019-29, př. 1 a RK-12-2019-29, př. 2.


Usnesení 0663/12/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0664/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 281 145,61 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V “.


Usnesení 0665/12/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2019-31, př. 1.


Usnesení 0666/12/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Čl. 5 odst. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení: 

 • Tři členové a náhradníci rady kraje –

- člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011); náhradník - Mgr. Pavel Pacal;

- Ing. Vladimír Novotný (ČSSD); náhradník - Ing. Jana Fialová, MBA;

- Ing. Martin Kukla (ANO 2011); náhradník - MUDr. Jiří Běhounek;

 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje – po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;

  KDU-ČSL – Ing. Jaromír Kalina; náhradník Ing. Josef Kodet;

  ODS – Mgr. Martina Bártová; náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;

  KSČM – Kamil Vejvoda; náhradník Milan Plodík;

  SPV – Zdeňka Marková; náhradník Ing. Pavel Hájek;

  SPD+SPO – Ing. Ctibor Čepička; náhradník Mgr. Milan Mokrý;

 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti – Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí – JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví – Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním – Mgr. et Bc. Petr Krčál.

  Předseda pracovní skupiny – Mgr. Pavel Franěk;

  Místopředseda pracovní skupiny – JUDr. Věra Švarcová.


Usnesení 0667/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 86 265,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 86 265,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2019-33.


Usnesení 0668/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-12-2019-34, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-12-2019-34, př. 2.


Usnesení 0669/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-12-2019-35, př. 1;

jmenuje

 • hodnotící komisi dotačního programu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon, Čestmír Svoboda a Petr Žák;
 • Magdu Vaňkovu předsedkyní hodnotící komise dotačního programu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni.


Usnesení 0670/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-12-2019-36, př. 15, RK-12-2019-36, př. 16, RK-12-2019-36, př. 17, RK-12-2019-36, př. 18, RK-12-2019-36, př. 19, RK-12-2019-36, př. 20 a RK-12-2019-36, př. 21.


Usnesení 0671/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a Smlouvy o úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-12-2019-37, př. 2.


Usnesení 0672/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2019-38, př. 3.


Usnesení 0673/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 1 dle materiálů RK-12-2019-39, př. 1, RK-12-2019-39, př. 2 a RK-12-2019-39, př. 3 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 1 dle materiálu RK-12-2019-39, př. 4, RK-12-2019-39, př. 5 a RK-12-2019-39, př. 6;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ dle materiálů RK-12-2019-39, př. 1, RK-12-2019-39, př. 2, RK-12-2019-39, př. 3 a RK-12-2019-39, př. 4, RK-12-2019-39, př. 5 a RK-12-2019-39, př. 6 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0674/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2019-40, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2019-40, př. 1.


Usnesení 0675/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, IČO 68378297, na realizaci akce „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ ve výši 159 000 Kč dle materiálu RK-12-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-41, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 159 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 159 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0676/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 98 800 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.


Usnesení 0677/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • deklarovat, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv;
 • schválit mimořádné Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina v roce 2019 dle materiálu RK-12-2019-43.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz