Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 12/2020

Usnesení 0646/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory a daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2020-02, př. 2.


Usnesení 0647/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2020-03, př. 1 a RK-12-2020-03, př. 2.


Usnesení 0648/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2020-04, př. 1.


Usnesení 0649/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0650/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-06, př. 1 a RK-12-2020-06, př. 2.


Usnesení 0651/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar ve formě 5 000 ks jednorázových roušek regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-12-2020-07, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření, o částku 84 700 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, §  6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), o částku 84 700 Kč na poskytnutí věcného daru.


Usnesení 0652/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-12-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2020-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0653/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-12-2020-09, př. 1.


Usnesení 0654/12/2020/RK

Rada kraje
ruší

dočasně, a to konkrétně pouze pro rok 2020, povinnost uvedenou v čl. 2 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina, o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem, ze dne 11. 9. 2012 č. 11/12, tj. povinnost realizovat hodnocení pravidelně jedenkrát za 12 měsíců.


Usnesení 0655/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2020 podle materiálu RK-12-2020-11, př. 1


Usnesení 0656/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0657/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

projektové záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-13, př. 1, RK-12-2020-13, př. 3 a RK-12-2020-13, př. 5 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektů a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-13, př. 1, RK-12-2020-13, př. 3 a RK-12-2020-13, př. 5;
 • schválit závazek kraje na:

  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Spolupráce institucí na Vysočině a   v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a  v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", tj. max. do výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ do výše 369 875 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“, tj. max. do výše 55 481 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“  do výše 2 761 425 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“, tj. max. do výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0658/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 

 • celkový objem použití fondu investic;
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-12-2020-14, př. 2.


Usnesení 0659/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-12-2020-15, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-12-2020-15, př. 2 za první etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0660/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 186 884,00 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců, včetně souvisejících zákonných odvodů, v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 139 235 Kč.


Usnesení 0661/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu projektu dle materiálu RK-12-2020-17, př. 1 u projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v  Kraji Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a  sociálních věcí.


Usnesení 0662/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2020-18, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 3 207,96 Kč na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Usnesení 0663/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-12-2020-19, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.


Usnesení 0664/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0665/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0666/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0347/06/2020/RK  na zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu.


Usnesení 0667/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď dle materiálu RK-12-2020-23, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-23, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0668/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/357 Strachujov - Jimramov dle materiálu RK-12-2020-24, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-24, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0669/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-12-2020-25, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 0670/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-12-2020-37, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-37, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0671/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci s názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce budovy S na LDN"
 • zadat zpracování studie na tuto akci společnosti ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 479 16 621 podle cenové nabídky dle materiálu RK-12-2020-26, př. 1.


Usnesení 0672/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem silničního mostu ev. č. 602-028 umístěného na dle GP č. 4972-42/2018 nově oddělených pozemcích par. č. 5675/22, par. č. 2804/1, par. č. 2804/14, par. č. 2816/6, par. č. 2756/6, par. č. 2781/9 a par. č. 5633/46 v  k. ú. a obci Velké Meziříčí a společností  GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO  272 95 567, jako oprávněným ze služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-12-2020-27, př. 1.


Usnesení 0673/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019 a uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-12-2020-28, př. 1.


Usnesení 0674/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2020-29, př. 1 a RK-12-2020-29, př. 2.


Usnesení 0675/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 460 095 Kč:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy LDN, hodnota 246 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov- stavební úpravy a zastřešení terasy dětského oddělení, hodnota 75 360 Kč
  • ÚSP Lidmaň - rekonstrukce drenážního systému, hodnota 49 800 Kč
  • ZZS KV - rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava, hodnota 88 935 Kč 
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 460 095 Kč.


Usnesení 0676/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • uzavřít s městem Velká Bíteš smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na pozemky v k. ú. Košíkov a k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky, ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • vydat souhlas s odnětím části pozemku par. č. 118/4 - orná půda v k. ú. Olešná u Pelhřimova, v rozsahu cca 2 m2,  ze zemědělského půdního fondu, za účelem realizace zpevněné plochy komunikace na pozemku par. č.  118/11 v k. ú. Olešná u Pelhřimova.


Usnesení 0677/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Římskokatolickou farností Budišov u Třebíče, Budišov 50, 67503 Budišov, na straně pronajímatele na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 794 v katastrálním území Nárameč dle materiálu RK-12-2020-32, př. 1.


Usnesení 0678/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vyslovit souhlas s pokácením tří kusů dřevin v rozsahu 2 kusy jasanu ztepilého a 1 kus javoru klenu na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku  a statutárním městem Jihlava, na straně investora stavby „Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“ dohodu dle materiálu RK-12-2020-33, př. 1, ve které se statutární město Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín;
 • pověřit statutární město Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 kusy jasanu ztepilého a 1 kus javoru klenu na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín.


Usnesení 0679/12/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 0680/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2020-39.


Usnesení 0681/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky.


Usnesení 0682/12/2020/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2020, o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-12-2020-35, př. 1.


Usnesení 0683/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství dále pracovat s výsledky veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz