Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 13/2018

Usnesení 0699/13/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-13-2018-02, př. 1.


Usnesení 0700/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2018-03, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0701/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2018-04, př. 1, RK-13-2018-04, př. 2, RK-13-2018-04, př. 3, RK-13-2018-04, př. 4, RK-13-2018-04, př. 5, RK-13-2018-04, př. 6 a RK-13-2018-04, př. 7.


Usnesení 0702/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2018-12, př. 1.


Usnesení 0703/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se záměrem nemocnice provést na předmětu nájmu technické zhodnocení;

schvaluje

zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, „Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik“ dle materiálu RK-13-2018-05, př. 3;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.


Usnesení 0704/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Nosítka Ferno, inv. číslo 008-000-006-369, rok pořízení 2007, pořizovací cena 146.000,- Kč, zůstatková cena 0,40 Kč;
 • Nosítka Ferno s podvozkem, inv. číslo 007-000-008-301, rok pořízení 2010, pořizovací cena 153.450,- Kč, zůstatková cena 0,30 Kč;
 • Nosítka Ferno, inv. číslo 007-000-007-433, rok pořízení 2008, pořizovací cena 152.055,- Kč, zůstatková cena 0,32 Kč;
 • Nosítka Ferno, inv. číslo 006-000-007-842/002, rok pořízení 2009, pořizovací cena 152.055,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč.


Usnesení 0705/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2018-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-13-2018-07, př. 1.


Usnesení 0706/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2018-08, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-13-2018-08, př. 1.


Usnesení 0707/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-330, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-332, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-334, r. v. 2001, pořizovací cena 129 511,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-337, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-340, r. v. 2001, pořizovací cena 129 511,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-001-366, r. v. 1997, pořizovací cena 146 790,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-001-368, r. v. 1997, pořizovací cena 146 790,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-000-437, r. v. 1999, pořizovací cena 173 250,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s převodem majetku za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a Dobročinným fondem ViZa, obsažené v materiálu RK-13-2018-09, př. 1.


Usnesení 0708/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0709/13/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0710/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ dle materiálu RK-13-2018-13, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0711/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • přihlášení staveb dle materiálu RK-13-2018-14, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2017, kategorie A – Novostavby občanské vybavenosti, D – Dopravní a inženýrské stavby, kategorie B – Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti;
 • úhradu účastnického poplatku dle RK-13-2018-14, př. 1.


Usnesení 0712/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-13-2018-15, př. 1.


Usnesení 0713/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2018-16, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2018-16, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 4.


Usnesení 0714/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3312 – Hudební činnost Filharmonii G. Mahlera, z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, ve výši 198 700 Kč na realizaci akce „HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-17, př. 2.


Usnesení 0715/13/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 6;
rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-13-2018-18, př. 2 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-13-2018-18, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 5.


Usnesení 0716/13/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0717/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2018-20;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-20, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 200 000 Kč.


Usnesení 0718/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu RK-13-2018-21, př. 1.


Usnesení 0719/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2017 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-13-2018-22, př. 2;
ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-13-2018-22, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 21 899 058,54 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2018;

bere na vědomí

zprávu o činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2017 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0720/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek  zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-13-2018-23, př. 1;
 • dodatek  zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-23, př. 2.


Usnesení 0721/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „GOB a SOŠ Telč – Oprava střechy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „GOB a SOŠ Telč – Stavební úpravy tělocvičny“.


Usnesení 0722/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0723/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú.  a obci Nové Veselí.


Usnesení 0724/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem na straně povinného z věcného břemene, společností Gas Net, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně investora dle smlouvy dle materiálu RK-13-2018-27, př. 1.


Usnesení 0725/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-13-2018-28, př. 1.


Usnesení 0726/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vyslovit souhlas s pokácením dřevin na pozemku KN parcela číslo 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, na straně investora stavby „D1 Modernizace – úsek 17 (km 127 Řehořov – exit 134 Měřín)“ dohodu o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin na pozemku v KN par. č. 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy, která bude vycházet ze znaleckého posudku č. 1081 – 30/2018 ze dne 26.2.2018;

 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizaci  k podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemku KN par. č. 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy v souvislosti s realizací stavby „D1 Modernizace – úsek 17 (km 127 Řehořov – exit 134 Měřín)“.


Usnesení 0727/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 1;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 2;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 3;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 4;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 5.


Usnesení 0728/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky.


Usnesení 0729/13/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodnout o darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš:
  • pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství;
  • pozemky par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-33, př. 1.


Usnesení 0730/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-13-2018-36, př. 1.


Usnesení 0731/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně půjčitele a Obcí Košetice, se sídlem 394 22 Košetice 146, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku KN par. č. 2324/12 v k. ú. Košetice v rozsahu zhruba 12 m2 a to na dobu do 01.09.2021.


Usnesení 0732/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2018-38, př. 1.


Usnesení 0733/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2326/40/2017/RK ze dne 19. 12. 2017 tak, že v materiálu RK-40-2017-57, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-13-2018-39, př. 1.


Usnesení 0734/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vyzvat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou, IČO 283 26 474 jako druhého v pořadí;

ukládá

odboru majetkovému vyzvat účastníka KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou, IČO 283 26 474 jako nově vybraného dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 ZZVZ.


Usnesení 0735/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce technických prostor Otmarova“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-13-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-13-2018-32, př. 3.


Usnesení 0736/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-13-2018-34, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 485 31 235 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0737/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-13-2018-35, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost SDZprofin, s.r.o., Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava, IČO 253 39 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0738/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově dle materiálů RK-13-2018-41, př. 1.


Usnesení 0739/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-13-2018-42, př. 1 a RK-13-2018-42, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0740/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 220 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“.


Usnesení 0741/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zprávu o realizaci dle materiálu RK-13-2018-44, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-13-2018-44, př. 2 projektu „Učit se společně, růst individuálně“;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina zprávu o realizaci a žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Usnesení 0742/13/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0743/13/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0744/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 13 000 Kč Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČO 72545950, dle materiálu RK-13-2018-47, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 13 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 13 000 Kč.


Usnesení 0745/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-13-2018-48, př. 1 a RK-13-2018-48, př. 2;

souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 14 300 tis. Kč, pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ve výši 1 400 tis. Kč, pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě ve výši 671 tis. Kč a pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ve výši 180 tis. Kč dle materiálu RK-13-2018-48, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 4 000 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2018;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.


Usnesení 0746/13/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku dle materiálu RK-13-2018-49, př. 1.


Usnesení 0747/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 399 487,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451, o částku 399 487,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-13-2018-50.


Usnesení 0748/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 362 850 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2018-51, př. 4;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 80 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2018-51, př. 3.


Usnesení 0749/13/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací dle materiálu RK-13-2018-52, př. 1.


Usnesení 0750/13/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz