Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 13/2019

Usnesení 0679/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-13-2019-02, př. 1.


Usnesení 0680/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

podání rozkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ s tím, že bude s dalším postupem vyčkáno na rozhodnutí o rozkladu;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a nemocnicím zřizovanými Krajem Vysočina začít s pracemi na úpravě zadávací dokumentace případné nové veřejné zakázky na Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina.


Usnesení 0681/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s rozšířením projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-13-2019-04, př. 1 a RK-13-2019-04, př. 2.


Usnesení 0682/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2019-05, př. 1 a RK-13-2019-05, př. 2.


Usnesení 0683/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2019-06, př. 1.


Usnesení 0684/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 1 543 833 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0685/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2019-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2019-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0686/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-13-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2019-09, př. 2.


Usnesení 0687/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-13-2019-10, př. 1;
 • rozhodnout o řešení námitky podle RK-13-2019-10, př. 3;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-13-2019-10, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 50 – 58;
 • vydat Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v RK-13-2019-10, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění: 
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.


Usnesení 0688/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0689/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 6;

rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-13-2019-12, př. 2 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-13-2019-12, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 5.


Usnesení 0690/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ o účelovou dotaci v celkové výši 637 388,33 Kč (24 777 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu;

schvaluje

převod finančních prostředků na bankovní účty partnerů projektu ve výši 18 891 EUR.


Usnesení 0691/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 dle materiálu RK-13-2019-14, př. 1.


Usnesení 0692/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, IČO: 72052422, dle materiálu RK-13-2019-15, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0693/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-13-2019-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu RK-13-2019-16, př. 2.


Usnesení 0694/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0695/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 883 639 681 Kč dle materiálu RK-13-2019-18;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2019-18, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2019-18, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2019-18, př. 2.


Usnesení 0696/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-13-2019-19, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-13-2019-19, př. 2;

stanoví

 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:
  • celkový objem použití fondu investic
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 4 200 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství: 
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2019;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.

souhlasí

 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 14 000 000 Kč, pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť ve výši 1 136 000 Kč a pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ve výši 658 000 Kč dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.


Usnesení 0697/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 100 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2019-20, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT: 

- příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  466 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2019-20, př. 1

- organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-13-2019-20, př. 1


Usnesení 0698/13/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0699/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Životní prostředí (§ 3727 – Prevence vzniku odpadů o částku 100 000 Kč a § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 75 680 Kč) při současném zvýšení kapitoly Sociální věci (§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 72 880 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 102 800 Kč) dle materiálu RK-13-2019-22, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2019 u příspěvkových organizací sociální péče dle materiálu RK-13-2019-22, př. 2 na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty;

ukládá

ředitelům dotčených příspěvkových organizací: 

 • využít účelově určený příspěvek na provoz ve výši dle materiálu RK-13-2019-22, př. 1 v souladu s vymezením aktivit a uznatelných nákladů uvedených v RK-13-2019-22, př. 3, případně na pořízení materiálu pro činnosti zaměřené na ekologickou výchovu do konce října 2019;
 • vést o jejich přijetí a čerpání oddělené účtování v rámci analytického účetnictví;
 • zaslat zástupci zřizovatele e-mailem do 15. listopadu 2019 závěrečnou zprávu o využití příspěvku (popis realizovaných EVVO aktivit, fotodokumentace, prosté kopie dokladů vynaložených nákladů a dokladů o jejich úhradě).


Usnesení 0700/13/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-13-2019-23, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-13-2019-23, př. 1 a RK-13-2019-23, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-13-2019-23, př. 1 a RK-13-2019-23, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 0701/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 094 699,40 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj II.“


Usnesení 0702/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 026 041,10 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.


Usnesení 0703/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, dle materiálu RK-13-2019-26, př. 1;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Usnesení 0704/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití jednoho dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 5. 2019, a to na dobu určitou do 31. 10. 2020 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu „Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina - individuální projekt VI“.


Usnesení 0705/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-13-2019-28, př. 2upr1;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Vozidla pro zajištění pracovní mobility"  hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-13-2019-28, př. 3;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky  "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Oddělení hospodářské správy Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0706/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 133 069 023 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.


Usnesení 0707/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o  zřízení služebnosti dle materiálu RK-13-2019-30, př. 1.


Usnesení 0708/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-13-2019-31, př. 1.


Usnesení 0709/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nemovitých věcí - pozemků  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem  nemovité věci - pozemky  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice  v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 1;
 • nabýt darem nemovité věci - pozemky v k.ú. a obci  Vysoké Studnice z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 2.


Usnesení 0710/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 565-13/2018, PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710  z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 52/12, 692/2 v k. ú. Studenec u Třebíče z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0711/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice, vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k. ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Pelhřimov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o  výměře 1 236 m2 vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov.


Usnesení 0712/13/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0713/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2019-37, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2019-37, př. 1.


Usnesení 0714/13/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0715/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu" dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-13-2019-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení GriTon CZ s.r.o., U Nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3, IČO 079 36 567 jako dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0716/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" uzavřené dne 11. 10. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností ATELIER PENTA v.o.s. na straně zhotovitele dle cenové nabídky dle materiálu RK-13-2019-39, př. 1 s novým termínem vypracování projektové dokumentace do 30. 6. 2019.


Usnesení 0717/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2019-40, př. 9, RK-13-2019-40, př. 10, RK-13-2019-40, př. 11 a RK-13-2019-40, př. 12.


Usnesení 0718/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2019-41, př. 5 a RK-13-2019-41, př. 6.


Usnesení 0719/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3195, za podmínek uvedených v materiálu RK-13-2019-42, př. 2.


Usnesení 0720/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2018 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2019-43, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2019-43, př. 2.


Usnesení 0721/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-13-2019-44, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina: 

 • vzít na vědomí přípis č.j. MV-139470-15/ODK-2018 (materiál RK-13-2019-44, př. 4);
 • deklarovat, že nesouhlasí se závěry uvedenými v přípise MV-139470-15/ODK-2018 (materiál RK-13-2019-44, př. 4) a to z důvodů uvedených v materiálu RK-13-2019-44, př. 5;
 • deklarovat, že se případnými nápravnými opatřeními bude zabývat na jednání konaném 18. 6. 2019;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina informovat Ministerstvo vnitra o přijatém usnesení.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz