Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 13/2020

Usnesení 0685/13/2020/RK

Rada kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu čestného prohlášení o závazku účasti v projektu dle materiálu RK-13-2020-02, př. 2 


Usnesení 0686/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-13-2020-03, př. 1, RK-13-2020-03, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.


Usnesení 0687/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2020-04, př. 1, RK-13-2020-04, př. 2, RK-13-2020-04, př. 3 a RK-13-2020-04, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 730 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 730 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč,

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 250 000 Kč,

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 380 000 Kč,

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0688/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-05, př. 1.


Usnesení 0689/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-06, př. 1;
 • s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-06, př. 2.


Usnesení 0690/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-07, př. 1.


Usnesení 0691/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-08, př. 1.


Usnesení 0692/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím sponzorského daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-09, př. 2.


Usnesení 0693/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-13-2020-10, př. 1.


Usnesení 0694/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-11, př. 1;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana, odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí distribuci věcného daru organizacím zařazeným do distribučního seznamu Kraje Vysočina.


Usnesení 0695/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu RK-13-2020-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2020-12, př. 4;

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0696/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0697/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 584 500 Kč dle materiálu RK-13-2020-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-13-2020-14, př. 2.


Usnesení 0698/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření ve formě 4 000 ks jednorázových roušek (hodnota daru 67 760 Kč) partnerskému regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-15, př. 1.


Usnesení 0699/13/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0700/13/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0701/13/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

oznámení o vzdání se funkce ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě ke dni 1. září 2020, učiněné PhDr. Josefem Chalupou;

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-13-2020-18, př. 2;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-13-2020-18, př. 3.


Usnesení 0702/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Zámku Světlá s.r.o., IČO: 27209601 na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace „Pocta sklářům“ dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2 ve výši 50 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0703/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod 100 ks knih „Vysočina příroda a krajina“ příspěvkové organizaci Vysočina Tourism.


Usnesení 0704/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-13-2020-21 na základě vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-13-2020-21, př. 2.


Usnesení 0705/13/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ na jmenovité akce dle materiálu RK-13-2020-22, př. 1.


Usnesení 0706/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II//347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2: konečný zůstatek ve výši 407,64 Kč.


Usnesení 0707/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Střítež – Štěpánovice o účelovou dotaci z IROP ve výši 41 188 856,24 Kč.


Usnesení 0708/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1320 - ostatní plocha, silnice o výměře 1395 m2 v k. ú. Sazomín z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0709/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-13-2020-27, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-13-2020-27, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávací řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0710/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 488/2 v k.ú. a obci Dolní Lažany ze dne 28. 11. 2017 uzavřené mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Krajem Vysočina.


Usnesení 0711/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1805/29/2018/RK ze dne 16. 10. 2018 tak, že materiál RK-29-2018-25, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-13-2020-29, př. 1.


Usnesení 0712/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019 tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-13-2020-30, př. 1.


Usnesení 0713/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8N17/20, mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, v rozsahu dle materiálu RK-13-2020-31, př. 1.


Usnesení 0714/13/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0715/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-13-2020-33, př. 1.


Usnesení 0716/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-13-2020-34, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-13-2020-34, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Sdružení GREMIS a EBM TZB SPŠ ZR, IČO 155 44 451, Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0717/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-13-2020-35, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-13-2020-35, př. 2.


Usnesení 0718/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 487 487,30 Kč.


Usnesení 0719/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ dle materiálu RK-13-2020-37, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0720/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2020-38, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2020-38, př. 2.


Usnesení 0721/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na rok 2020 dle materiálu RK-13-2020-39, př. 1.


Usnesení 0722/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle materiálu RK-13-2020-40, př. 1.


Usnesení 0723/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-13-2020-41, které budou součástí Žádosti o změnu č. 5;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 0724/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 576 731,00 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0725/13/2020/RK

Rada kraje
stanoví

 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 496 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2020 na 497 zaměstnanců;

bere na vědomí

 • informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 10. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina;
 • informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 11. 2020 a 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 30. 6. 2021 pro činnosti týkající se řízení a administrace projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI,
 • informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.


Usnesení 0726/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 7 785,27 Kč dle materiálu RK-13-2020-44, př. 1.


Usnesení 0727/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-13-2020-45, které budou součástí Žádosti o změnu X.;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 10 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888, prostřednictvím systému ISKP14, včetně požadovaných příloh.


Usnesení 0728/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-13-2020-46, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-13-2020-46, př. 3;

pověřuje

odbor majetkový k předání pozemků pro výstavbu zařízení staveniště mezi koncesionářem a zadavatelem dle materiálu RK-13-2020-46, př. 5.


Usnesení 0729/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-47, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina pobytovým zařízením sociálních služeb pro seniory.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz