Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 14/2018

Usnesení 0752/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-14-2018-02, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-02, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 170 224 Kč.


Usnesení 0753/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-14-2018-03, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-03, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení § 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 500 Kč.


Usnesení 0754/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-14-2018-04, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2018-04, př. 2.


Usnesení 0755/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělit medaile dle materiálu RK-14-2018-05, př. 1.


Usnesení 0756/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doplnit složení hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-14-2018-06, př. 1.


Usnesení 0757/14/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 0758/14/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2018-08, př. 1.


Usnesení 0759/14/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2018-09, př. 1.


Usnesení 0760/14/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím individuální dotace a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2018-10, př. 1, RK-14-2018-10, př. 2 a RK-14-2018-10, př. 3.


Usnesení 0761/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2018-11, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2018-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0762/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 4.
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve zvýšení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - předprojektová dokumentace (ÚZ 00046) o částku 32 402 Kč při současném snížení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady o částku 32 402 Kč;


Usnesení 0763/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 220 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v  Jihlavě“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 220 000 Kč určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“.


Usnesení 0764/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 4.


Usnesení 0765/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-15, př. 4;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-15, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 3.


Usnesení 0766/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program "EDICE VYSOČINY 2018" dle materiálu RK-14-2018-16, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0767/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018 dle materiálu RK-14-2018-17, př. 1.


Usnesení 0768/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-14-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-14-2018-18, př. 1.


Usnesení 0769/14/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 0770/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

stavební záměr přístavby nové budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2018-20.


Usnesení 0771/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 podle materiálu RK-14-2018-21, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, odpisový plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-14-2018-21, př. 1;

 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-14-2018-21, př. 1, investiční části plánu;

stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy na rok 2018“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 254 000 000 Kč;

zmocňuje

- ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;

- Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovitosti a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-14-2018-21, př. 1 investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. 6. 2018 a za 2. pololetí do 31. 10. 2018;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2018 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.


Usnesení 0772/14/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vratku dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, související s vratkou části dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1.


Usnesení 0773/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu č. 566S/2018 dle materiálu RK-14-2018-23, př. 2;
 • nabýt finančních prostředky podle Smlouvy č. 566S/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018;
 • udělit předchozí souhlas s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.


Usnesení 0774/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj.  jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí dle materiálu RK-14-2018-24, př. 1;
 • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu RK-14-2018-24, př. 1;
 • pověřit odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu RK-14-2018-24, př. 1 z dopravně technologických důvodů.


Usnesení 0775/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

uzavření partnerských smluv dle materiálu RK-14-2018-25, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu RK-14-2018-25, př. 2.


Usnesení 0776/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-14-2018-26, př. 1.


Usnesení 0777/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1;
 • schválit pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;
 • vyhradit si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve snížené míře;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 2;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů RK-14-2018-27, př. 1 a RK-14-2018-27, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1.


Usnesení 0778/14/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s ukončením provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v objektu U Panských a  přesunem celého provozu do přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • s využitím uvolněné nemovitosti na adrese U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina;
bere na vědomí

informaci ohledně investičního záměru komplexní rekonstrukce objektu v Břevnici;

ukládá

odboru sociálních věcí ve spolupráci s majetkovým odborem a odborem školství, mládeže a sportu, zpracovat investiční záměr využití uvolněné budovy U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina.


Usnesení 0779/14/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro pracoviště Havlíčkův Brod Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-14-2018-29;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro pracoviště Třebíč Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-14-2018-29;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0780/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 719 464 251 Kč dle materiálu RK-14-2018-30;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2018-30, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2018-30, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2018-30, př. 2.


Usnesení 0781/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 916 709,26 Kč.


Usnesení 0782/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:


Usnesení 0783/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0784/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:


Usnesení 0785/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ se společností MARSH, s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 48 400 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 8 400 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1.


Usnesení 0786/14/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-14-2018-36, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-14-2018-36, př. 1.


Usnesení 0787/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0618/11/2018/RK v části "doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-11-2018-70, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-11-2018-70, př. 3";

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-14-2018-37, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-14-2018-37, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-14-2018-37, př. 3.


Usnesení 0788/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.


Usnesení 0789/14/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 287 380 Kč a zvýšení závazného ukazatel Investiční příspěvek o částku 2 712 620 Kč pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou na pořízení movitého majetku pro výuku svařování.


Usnesení 0790/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-14-2018-40, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu RK-14-2018-40, př. 2;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895  m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240  m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.


Usnesení 0791/14/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0792/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2018-42, př. 1 z  vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. 


Usnesení 0793/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-14-2018-43, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů RK-14-2018-43, př. 2 a RK-14-2018-43, př. 3.


Usnesení 0794/14/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0795/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově oddělených pozemků dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m2, par. č.  1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215 m2 - oddělených z pozemku par. č.  1824/1 a nově odděleného pozemku par. č. 1824/5 o výměře 119 m2 - odděleného z  pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 •  převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215  m2 - oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek par. č.  1824/5 o  výměře 119 m 2 - oddělený z pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem  nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0796/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o  výměře 594 m2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0797/14/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0798/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-14-2018-49, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0799/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, na straně oprávněného, smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby STL plynovodu a 2 ks  plynovodních přípojek pro ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek par.č. 2087/7  - orná půda  v k. ú. Moravské Budějovice s tím, že úhrada za zřízení služebnosti již byla zaplacena  v roce 2013.


Usnesení 0800/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • části silnice III/36078 v úseku 5,430 - 8,167 včetně součástí a příslušenství  a pozemků par.č. 483/8 - ost. plocha, silnice a par.č. 499 - ost. plocha, silnice v k. ú. Dolní Lažany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Lažany;
 • části silnice III/36078 v úseku 8,167 - 9,072 včetně součástí a příslušenství  a pozemku par. č. 88 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par.č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v úseku 5,430 km - 9,072 km;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a:
  • obcí Dolní Lažany, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice  III/36078 v rozsahu 5,430 - 8,167 km  včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 - ost. plocha, silnice, par. č. 499 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Dolní Lažany;
  • obcí Lesonice, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v  rozsahu 8,167 - 9,072 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 88 - ost. plocha, silnice v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice.


Usnesení 0801/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198  m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198 m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.


Usnesení 0802/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F.  A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000 Kč.


Usnesení 0803/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-55, př. 1.


Usnesení 0804/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-14-2018-56, př. 1.


Usnesení 0805/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

Změnit usnesení 2015/36/2017/RK ze dne 14.11.2017 tak, že materiál RK-36-2017-53, př. 1. se nahrazuje materiálem RK-14-2018-57, př. 1.


Usnesení 0806/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky  st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par. č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0807/14/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0808/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „16010-0044661 VPIC Mostiště ZR Vávra překl. PVSEK“ mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Usnesení 0809/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na služby „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ v  souladu s Výzvou k podání nabídky dle materiálu RK-14-2018-59, př. 1;

schvaluje jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-14-2018-59, př. 4.


Usnesení 0810/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Ing. arch. Michalu Zlatuškovi, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824 dle materiálu RK-14-2018-60, př. 2;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit jednání s dodavatelem o smlouvě o  dílo na provedení projektových prací.


Usnesení 0811/14/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-14-2018-61, př. 1.


Usnesení 0812/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-62, př. 3.


Usnesení 0813/14/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1762 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2018-63, př. 2.


Usnesení 0814/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-14-2018-64, př.  1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-14-2018-64, př. 2.


Usnesení 0815/14/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-14-2018-65, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-14-2018-65, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-14-2018-65, př. 1RK-14-2018-65, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0816/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-66, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2018-66, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2018-66, př. 2.


Usnesení 0817/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 0818/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“ dle materiálu RK-14-2018-68, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0819/14/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-14-2018-69, př. 1 a RK-14-2018-69, př. 2.


Usnesení 0820/14/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a  „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektů;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3, připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3.


Usnesení 0821/14/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-71, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-71, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-71, př. 3.


Usnesení 0822/14/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství uzavřít smlouvu na zpracování studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018“ s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz