Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 14/2019

Usnesení 0723/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Bezpečnost a sítě“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-02, př. 1
 • neposkytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Bezpečnost a sítě“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-02, př. 2.


Usnesení 0724/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělit medaile dle materiálu RK-14-2019-03, př. 1.


Usnesení 0725/14/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0726/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto: 

 • První místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 3 000,- Kč s DPH;
 • Druhé místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 2 000,- Kč s DPH;
 • Třetí místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 1 000,- Kč s DPH;

celková hodnota darů je 6 000,- Kč s DPH, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-14-2019-05, př. 1.


Usnesení 0727/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 499 070 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-14-2019-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-06, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  499 070 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 499 070 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0728/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 600 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-14-2019-07, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ Městu Velká Bíteš na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 30 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-07, př. 3.


Usnesení 0729/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-08, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-08, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 4.


Usnesení 0730/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-14-2019-09, př. 1 a RK-14-2019-09, př. 2.


Usnesení 0731/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-14-2019-10, př. 1 a RK-14-2019-10, př. 2.


Usnesení 0732/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-14-2019-11, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-11, př. 2.


Usnesení 0733/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 4 694 285,70 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 4 433 492,05 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 260 793,65 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 4 694 285,70 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-14-2019-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 22 016 309,31 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 20 793 181,01 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 223 128,30 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 22 016 309,31 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-14-2019-12, př. 1.


Usnesení 0734/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-13, př. 3;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na obměnu přístrojového vybavení ORL včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL.


Usnesení 0735/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-14, př. 3;

souhlasí

s výměnou CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 40 % z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-14, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 400 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.


Usnesení 0736/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu" uzavřené dne 11. 2. 2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností ATELIER PENTA v.o.s. na straně zhotovitele dle cenové a termínové nabídky dle materiálu RK-14-2019-15, př. 3


Usnesení 0737/14/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0738/14/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0739/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2019-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0740/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-14-2019-19, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.  


Usnesení 0741/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl "a" o výměře 1 m2 pozemku par. č. 341/1 a dílu "d" o výměře 3 m2 pozemku par. č. 4006, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, oddělené dle geometrického plánu č. 7565-1073/2016, sloučené tímto GP do pozemku par. č. st. 1924/1, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0742/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze uzavřené dne 12. 4. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností Zlínstav a.s. na straně zhotovitele na akci Vzdělávací a  výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-14-2019-21, př. 1.


Usnesení 0743/14/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Koncepci evidence nemovitého majetku a navazujících agend dle materiálu RK-14-2019-22, př. 1.


Usnesení 0744/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „EDUBIM“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0745/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „IDEA-BIM“ do Operačního programu Zaměstnanost.


Usnesení 0746/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu RK-14-2019-25, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2019 po jeho schválení Vládou ČR, a to do výše 150 mil. Kč;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-14-2019-25, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2019.


Usnesení 0747/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“, dle materiálu RK-14-2019-26, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ projektovou žádost;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2019-26, př. 1, a schválit závazek kraje na předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ do výše cca 6 375 000 Kč poskytnutím zápůjčky a krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 %  z celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 637 500 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0748/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-27, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-27, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 3.


Usnesení 0749/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 0750/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-29, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-29, př. 5.


Usnesení 0751/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019 dle materiálu RK-14-2019-30, př. 1.


Usnesení 0752/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2019-31, př. 1, RK-14-2019-31, př. 2, RK-14-2019-31, př. 3, RK-14-2019-31, př. 4, RK-14-2019-31, př. 5;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2019-31, př. 6;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v  roce 2020“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0753/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2019-32, př. 1, RK-14-2019-32, př. 2, RK-14-2019-32, př. 3, RK-14-2019-32, př. 4, RK-14-2019-32, př. 5, RK-14-2019-32, př. 6, RK-14-2019-32, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2019-32, př. 8;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0754/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o vyřazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 1;
 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 3;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2 a dle materiálu RK-14-2019-33, př. 3 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu RK-14-2019-33, př. 1 a dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2;
 • uložit odboru sociálních věcí zpracovat aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, zejména s ohledem na nově formulované podmínky zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.


Usnesení 0755/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-34, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-34, př. 2.


Usnesení 0756/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu uvedeného v materiálu RK-14-2019-40, př. 1.


Usnesení 0757/14/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2019-41, př. 2.


Usnesení 0758/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0759/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-43, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-43, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-43, př. 3.


Usnesení 0760/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-44, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-44, př. 2.


Usnesení 0761/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ dle materiálu RK-14-2019-45, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0762/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod žadateli Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842 ve výši 1 170 000 Kč na realizaci projektu „Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ dle materiálu RK-14-2019-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2019-46, př. 2.


Usnesení 0763/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O02700.0001 dle materiálu RK-14-2019-47, př. 2.


Usnesení 0764/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

realizovat projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava–Helenín“ dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí příslušný převod finančních prostředků na realizaci projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje dopracovat projektovou žádost projektu dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1 a předložit ji řídícímu orgánu OPŽP do 31. 10. 2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 1,3 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.


Usnesení 0765/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-14-2019-49, př. 1.


Usnesení 0766/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o zařazení projektového záměru EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
 • o zařazení projektového záměru DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;

souhlasí

 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 6 za účelem realizace projektu EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 7 za účelem realizace projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.


Usnesení 0767/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 tak, že materiál RK-10-2019-93, př. 1 se nahradí materiálem RK-14-2019-36, př. 1.


Usnesení 0768/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 369 399 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2019-37, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2019-37, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 3 830 601 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2019-37, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2019-37, př. 4.


Usnesení 0769/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu RK-14-2019-39, př. 1.


Usnesení 0770/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-14-2019-50, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-14-2019-50, př. 1.


Usnesení 0771/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu RK-14-2019-51, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu RK-14-2019-51, př. 1.


Usnesení 0772/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-14-2019-52, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-14-2019-52, př. 1.


Usnesení 0773/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si právo rozhodovat o navržených dotacích, u kterých je částka do 200 000Kč; 
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-14-2019-53, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-53, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-14-2019-53, př. 2.


Usnesení 0774/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2019-54, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2019-54, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz