Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 14/2020

Usnesení 0731/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2020-02, př. 2.


Usnesení 0732/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-14-2020-03, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-03, př. 2.


Usnesení 0733/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s návrhem aktivit a předběžným rozpočtem Digitálně technické mapy Kraje Vysočina;

ukládá

odboru informatiky a Projektové kanceláři Kraje Vysočina pokračovat v přípravě projektové žádosti do výzvy OPPIK na podporu DTM. 


Usnesení 0734/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2020-05, př. 1.


Usnesení 0735/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2020-06, př. 1.


Usnesení 0736/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2020-68, př. 1.        


Usnesení 0737/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2020-07, př. 1 a RK-14-2020-07, př. 2.


Usnesení 0738/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2020-08, př. 1, RK-14-2020-08, př. 2, RK-14-2020-08, př. 3, RK-14-2020-08, př. 4, RK-14-2020-08, př. 5, RK-14-2020-08, př. 6 a RK-14-2020-08, př. 7.


Usnesení 0739/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2020-10, př. 1.


Usnesení 0740/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc březen.


Usnesení 0741/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020“ ve výši 173 320 Kč (ÚZ 35438) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 173 320 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“.


Usnesení 0742/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 873 884,50 Kč (z toho ÚZ  35019 ve výši 7 480,00 Kč a ÚZ 35015 ve výši 2 866 404,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:

  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 449 955,00 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 133 500,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 735 000,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 300 000,00 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 255 429,50 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-14-2020-13, př. 1.


Usnesení 0743/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0744/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů RK-14-2020-09, př. 1RK-14-2020-09, př. 2.


Usnesení 0745/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020 dle materiálu RK-14-2020-15, př. 1.


Usnesení 0746/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-14-2020-16, RK-14-2020-16, př. 1, RK-14-2020-16, př. 2;

ukládá

 • vedoucím odborů krajského úřadu, vedoucí oddělení hospodářské správy a vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů nečerpat výdaje na jednotlivých kapitolách rozpočtu dle materiálu RK-14-2020-16, př. 1;
 • ředitelkám/ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.


Usnesení 0747/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "EDICE VYSOČINY 2020" dle materiálu RK-14-2020-17, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 0748/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-18, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-18, př. 3.


Usnesení 0749/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-19, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-19, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 4.


Usnesení 0750/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0046 dle materiálu RK-14-2020-20, př. 3.


Usnesení 0751/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0026 dle materiálu RK-14-2020-21, př. 3.


Usnesení 0752/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 6;

rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2020-22, př. 2 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-14-2020-22, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 5.


Usnesení 0753/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-14-2020-23, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2020-23, př. 2.


Usnesení 0754/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2020-24, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1  650 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0755/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu RK-14-2020-25, př. 1.


Usnesení 0756/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu RK-14-2020-26, př. 1.


Usnesení 0757/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 378 587 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2020-27, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2020-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2020-27, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2020-27, př. 4.


Usnesení 0758/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 19 044 Kč a § 3113 – Základní školy 385 010 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v celkové výši 404 054 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2020-28, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2020-28, př. 1.


Usnesení 0759/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 176 245 052 Kč dle materiálu RK-14-2020-29;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2020-29, př. 2.


Usnesení 0760/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-14-2020-30, př. 1 ve výši max. 70 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0761/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v maximální výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0762/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši max. 572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0763/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-14-2020-33, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-14-2020-33, př. 2 za 4. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0764/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 714 559 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 532 370 Kč.


Usnesení 0765/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů RK-14-2020-35, př. 1 a RK-14-2020-35, př. 2.


Usnesení 0766/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina.


Usnesení 0767/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0131/03/2020/RK tak, že materiál RK-03-2020-30, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-14-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-14-2020-37, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu RK-14-2020-37, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0768/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezřizovat na akci "II/353 Nové Veselí - obchvat" sjezdy, dodatečně požadované městysem Nové Veselí, na náklady Kraje Vysočina dle materiálů RK-14-2020-38, př. 1, RK-14-2020-38, př. 2, RK-14-2020-38, př. 3;

souhlasí

s možností zřízení sjezdů na náklady městyse Nové Veselí za podmínek dodržení legislativního postupu a případných podmínek správce dotace.


Usnesení 0769/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-14-2020-39, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-14-2020-39, př. 2.


Usnesení 0770/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu RK-14-2020-40, př. 1 z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-14-2020-40, př. 2, RK-14-2020-40, př. 3upr1, RK-14-2020-40, př. 4, RK-14-2020-40, př. 5, RK-14-2020-40, př. 6, RK-14-2020-40, př. 7, RK-14-2020-40, př. 8, RK-14-2020-40, př. 9, RK-14-2020-40, př. 10.


Usnesení 0771/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2020-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0772/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu RK-14-2020-42, př. 1.


Usnesení 0773/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2020-43, př. 1.


Usnesení 0774/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-14-2020-44, př. 1upr1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0775/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-14-2020-45, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0776/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ: 469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • nenabýt   z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ:  469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací.


Usnesení 0777/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 dle materiálu RK-14-2020-47, př. 1.


Usnesení 0778/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu RK-14-2020-48, př. 1."


Usnesení 0779/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u  Třebíče jako budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle materiálu RK-14-2020-49, př. 1.


Usnesení 0780/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka a půjčitele a obcí Bobrůvka, IČ: 00545376, se sídlem Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  na část pozemku KN par. č. 2130/1 v k. ú. Bobrůvka v rozsahu cca 22 m2 a to na dobu do 31. 8. 2023.


Usnesení 0781/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2020-52, př. 1 a RK-14-2020-52, př. 2.


Usnesení 0782/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstranné smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti dle materiálů RK-14-2020-51, př. 1, RK-14-2020-51, př. 2, RK-14-2020-51, př. 3, RK-14-2020-51, př. 4 a RK-14-2020-51, př. 5.


Usnesení 0783/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-14-2020-53, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-14-2020-53, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VSM, spol. s r.o., Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava, IČO 155 26 194 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0784/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-14-2020-54, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 087 57 127 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0785/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-14-2020-55, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-14-2020-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka KERAMA s.r.o., Kubišova 1372/6, 674 01 Třebíč, IČO 634 86 806, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0786/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2020-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;

rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 124, dle GP č. 433, 41-80/2015 nově oddělené jako pozemek par. č. 124/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou.


Usnesení 0787/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-56, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-56, př. 2.


Usnesení 0788/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-57, př. 2.


Usnesení 0789/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 3.


Usnesení 0790/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování a  návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19. 


Usnesení 0791/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2020-60, př. 1.


Usnesení 0792/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem RK-14-2020-61, př. 1.


Usnesení 0793/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-62, př. 1.


Usnesení 0794/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2020-63, př. 1.


Usnesení 0795/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů RK-14-2020-64, př. 1 a RK-14-2020-64, př. 2;
 • uložit radě kraje předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.


Usnesení 0796/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 8 641 710 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-14-2020-65, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2020-65, př. 2.


Usnesení 0797/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-66, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-66, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 6.


Usnesení 0798/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007 dle materiálu RK-14-2020-67, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz