Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 15/2018

Usnesení 0824/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nevýhradní licenční smlouvě č. 66709/09 ze dne 10. 6. 2009 o užití dat státního mapového díla dle materiálu RK-15-2018-02, př. 2.


Usnesení 0825/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení aktivit realizovaných v souladu s akčním plánem na rok 2017 dle materiálu RK-15-2018-03, př. 1;

schvaluje

plánované aktivity eHealth pro rok 2018 dle materiálu RK-15-2018-03, př. 1.


Usnesení 0826/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • Lůžko resuscitační, inventární číslo 002-000-000-188, rok výroby 1992, pořizovací cena 11 760,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-739, rok výroby 1994, pořizovací cena 10 765,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Vana balneologická, inventární číslo 002-000-000-132, rok výroby 1988, pořizovací cena 11 947,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Endoresektor kompletní, inventární číslo 002-000-000-158, rok výroby 1990, pořizovací cena 57 782,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Lůžko resuscitační, inventární číslo 002-000-000-188, rok výroby 1992, pořizovací cena 11 760,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-739, rok výroby 1994, pořizovací cena 10 765,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Vana balneologická, inventární číslo 002-000-000-132, rok výroby 1988, pořizovací cena 11 947,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Endoresektor kompletní, inventární číslo 002-000-000-158, rok výroby 1990, pořizovací cena 57 782,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0827/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-15-2018-05, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-15-2018-05, př. 1.


Usnesení 0828/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši
  11 244 480,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 510 746,50 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 3 380 056,00 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 768 078,00 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 2 032 800,00 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 552 800,00 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-15-2018-06, př. 1.


Usnesení 0829/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-07, př. 1.


Usnesení 0830/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-08, př. 1.


Usnesení 0831/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2018-09, př. 1 a RK-15-2018-09, př. 2.


Usnesení 0832/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-10, př. 1.


Usnesení 0833/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2018-11, př. 1, RK-15-2018-11, př. 2, RK-15-2018-11, př. 3 a  RK-15-2018-11, př. 4.


Usnesení 0834/15/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 0835/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2018.


Usnesení 0836/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění věci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-14, př. 1.


Usnesení 0837/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-15-2018-15, př. 1
 • o zařazení žadatelky Barbory Malcové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0838/15/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0839/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2018 dle materiálu RK-15-2018-17, př. 1.


Usnesení 0840/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-15-2018-18, př. 1.


Usnesení 0841/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar dle materiálu RK-15-2018-19, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.


Usnesení 0842/15/2018/RK
Rada kraje
ruší

usnesení rady kraje č. 0622/12/2018/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.


Usnesení 0843/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 dle materiálu RK-15-2018-21, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od  1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 dle materiálu RK-15-2018-21, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-15-2018-21, př. 3.


Usnesení 0844/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 634 370 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 634 370 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-15-2018-22, př. 10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 1 634 370 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-15-2018-22, př. 10;
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru informatiky, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Střední odborné školy Nové Město na Moravě po ukončení činností dle materiálů RK-15-2018-22, př. 1, RK-15-2018-22, př. 2, RK-15-2018-22, př. 3, RK-15-2018-22, př. 4, RK-15-2018-22, př. 5, RK-15-2018-22, př. 6, RK-15-2018-22, př. 7, RK-15-2018-22, př. 8, RK-15-2018-22, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
bere na vědomí

objednávky projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V", "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001517", "Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava - dodatek", "Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002741", "Služby Technologického centra Kraje vysočina 2016 - dodatek ".


Usnesení 0845/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

investiční a provozní náklady spojené s provozem WIFI ve vozech 841 pod objednávkou Kraje Vysočina dle dopisu Českých drah, a. s. uvedeného v materiálu RK-15-2018-23, př. 1;

souhlasí

souhlasí se záměrem vybavení vozidel řady 841 zařízením WIFI;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;
 • zrušit usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.


Usnesení 0846/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-15-2018-24, př. 1, RK-15-2018-24, př. 2 a RK-15-2018-24, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2018-24, př. 1, RK-15-2018-24, př. 2 a RK-15-2018-24, př. 3.


Usnesení 0847/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-15-2018-25, př. 1, a to na dobu určitou do 18. 6. 2021.


Usnesení 0848/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 50 000 Kč určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Nezapomeňte přijít“ – kognitivní trénink v praxi;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nezapomeňte přijít“ – kognitivní trénink v praxi.


Usnesení 0849/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-15-2018-27, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002.


Usnesení 0850/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a odboru kultury, památkové péče a cestovní ruchu přehodnotit hospodaření organizace za účelem rychlejšího umořování ztráty z minulých let;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2017 uvedených v materiálu RK-15-2018-28, př. 2.


Usnesení 0851/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 447 618 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2018;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 o částku 333 000 Kč.


Usnesení 0852/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 536 261,14 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 479  812,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 56  448,54 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 536 261,14 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.


Usnesení 0853/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 669 296,17 Kč dle materiálu RK-15-2018-31, př. 1.


Usnesení 0854/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 391 512,06 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj I.“


Usnesení 0855/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 549 919,87 (5 557,00 Kč + 544 362,87 Kč) určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV“.


Usnesení 0856/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2018 u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2018-34, př. 1.


Usnesení 0857/15/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), v podmínkách Kraje Vysočina;

schvaluje

Směrnici o technicko organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů dle materiálu RK-15-2018-35, př. 1.


Usnesení 0858/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-15-2018-36, př. 1.


Usnesení 0859/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v  materiálu RK-15-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-15-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 0860/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 332/6 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.


Usnesení 0861/15/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4 na straně kupujícího dle materiálu RK-15-2018-40, př. 4.


Usnesení 0862/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných  par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.


Usnesení 0863/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2018-45, př. 1 a RK-15-2018-45, př. 2.


Usnesení 0864/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 858/2 o výměře  2236 m2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m2.


Usnesení 0865/15/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0866/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku dle GP č. 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k. ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 0867/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a fyzickými i právnickými osobami na straně pronajímatelů smlouvy nájemní na dobu čtyř měsíců za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok v rozsahu dle materiálu RK-15-2018-49, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Budeč na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na dobu čtyř měsíců v rozsahu materiálu RK-15-2018-49, př. 1.


Usnesení 0868/15/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0869/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. st. 130 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Těchobuz, č.p. 79,  rodinný dům a  pozemku par. č.  136/16, zahrada o  výměře 625 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Těchobuz na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-15-2018-41, př. 2;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2018-41, př. 3.


Usnesení 0870/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2018-43, př. 1;
 • vyslovit souhlas s pokácením 16 kusů dřevin na pozemcích KN par. č. 2536/1  a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná v souvislosti s realizací stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Swoboda CZ s.r.o,. na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná, jejíž součástí bude ujednání, že veškeré náklady související s pokácením dřevin, včetně náhradní výsadby, zajistí na své náklady investor;
 • pověřit investora  Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava, k podání žádosti o povolení kácení 16 kusů stromů na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná v souvislosti s realizací stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN par. č. 2111/130,  2111/131, 2111/132, 2111/133, 2111/137, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0871/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0664/12/2018/RK ze dne 17. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-12-2018-46, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 11 nahrazuje materiálem RK-15-2018-44, př. 1.


Usnesení 0872/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2018-50, př. 2;

rozhoduje

vybrat dodavatele Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 283 15 669 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu prostřednictvím pověřeného administrátora výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0873/15/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál obsahuje informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina.


Usnesení 0874/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0720/13/2018/RK tak , že text

"Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek  zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-23, př. 2"

se ruší.


Usnesení 0875/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-15-2018-68, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-15-2018-68, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2018-68, př. 3.


Usnesení 0876/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uhradit náhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava za rok 2017 ve výši 715 Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Usnesení 0877/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1287 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 0878/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti dle materiálu RK-15-2018-53, př. 2.


Usnesení 0879/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2018-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-15-2018-54, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-15-2018-54, př. 2.


Usnesení 0880/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-55, př. 1.


Usnesení 0881/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč, se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč  IČO: 03111903 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-15-2018-56, př. 1.  


Usnesení 0882/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-57, př. 1.


Usnesení 0883/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením trafostanice, inventární číslo DHM/0000026, rok pořízení 2006, pořizovací cena 600 000 Kč, zůstatková cena 262 500 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-15-2018-58.


Usnesení 0884/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 dle materiálu RK-15-2018-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2018-59, př. 1.


Usnesení 0885/15/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-60, př. 1.


Usnesení 0886/15/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-15-2018-61, př. 1;


Usnesení 0887/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-15-2018-62, př. 1 za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2017 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0888/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421).


Usnesení 0889/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 65 129 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-15-2018-64, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2018-64, př. 1, RK-15-2018-64, př. 2.


Usnesení 0890/15/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 11 000 Kč zapsanému spolku Pétanque klub 1293 Vojnův Městec, z.s., se sídlem Vojnův Městec 22, 591 01 Vojnův Městec, IČO: 26604825 na podporu pořádání Mistrovství ČR v pétanque 2x2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2018-65, př. 1.


Usnesení 0891/15/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 69 375 Kč dle materiálu RK-15-2018-66, př. 1.


Usnesení 0892/15/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 5 000 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 dle materiálu RK-15-2018-71, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz