Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 15/2019

Usnesení 0776/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 2 - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" dle materiálu RK-15-2019-02, př. 1.


Usnesení 0777/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-03, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-15-2019-03, př. 2.


Usnesení 0778/15/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.


Usnesení 0779/15/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-05, př. 1.


Usnesení 0780/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-15-2019-06, př. 1, RK-15-2019-06, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.


Usnesení 0781/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 1 601 400 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 327 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 327 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 273 900 Kč.


Usnesení 0782/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 574 400 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 406 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 406 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 167 900 Kč.


Usnesení 0783/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0784/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 120 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 120 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0785/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: 

 • Klavír, inv. číslo 000-000-000-780, rok výroby 1979, pořizovací cena 15 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Jednotka filtrační - vysavač, inv. číslo 000-000-001-044, rok výroby 1994, pořizovací cena 53 900,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Zdroj záložní ARGO 2/600, inv. číslo 000-000-001-393, rok výroby 1998, pořizovací cena 30 012,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 

 • Klavír, inv. číslo 000-000-000-780, rok výroby 1979, pořizovací cena 15 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Jednotka filtrační - vysavač, inv. číslo 000-000-001-044, rok výroby 1994, pořizovací cena 53 900,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Zdroj záložní ARGO 2/600, inv. číslo 000-000-001-393, rok výroby 1998, pořizovací cena 30 012,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 0786/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1 a jejich profinancování;
 • úpravu výdajové části rozpočtu kraje, spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, o částku 10 728 735 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 728 735 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o celkovou částku 10 728 735 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví

 • Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku – centru pro děti
  a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;

ukládá

 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2019, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 30. 8. 2019. 

Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2019 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2019; 

 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2019.


Usnesení 0787/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-15-2019-13, př. 1.


Usnesení 0788/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-15-2019-14, př. 1.


Usnesení 0789/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-15-2019-15, př. 1.


Usnesení 0790/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6117 – Volby do Evropského parlamentu) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu.


Usnesení 0791/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-15-2019-17, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-15-2019-17, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-15-2019-17, př. 3.


Usnesení 0792/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 192 214 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 192 214 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 192 214 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k informaci;

bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-15-2019-18, př. 1, RK-15-2019-18, př. 2, RK-15-2019-18, př. 3, RK-15-2019-18, př. 4 .


Usnesení 0793/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2019 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastrofestival“.


Usnesení 0794/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 880 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace o částku 880 000 Kč určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“.


Usnesení 0795/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2019-21, př. 1, na výstavě „Historické kočárky a kolébky 1880-1980“ v Rakousku (Eggenburg) konané od 18. 5. do 1. 9. 2019 (s vývozní lhůtou od 13. 5. do 15.  9. 2019).


Usnesení 0796/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 a to takto: 

 • Nejlepší dívka v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH 

v celkové hodnotě darů 38 000 Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-15-2019-22, př. 1.


Usnesení 0797/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení a drobné úpravy názvů jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-15-2019-23, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-15-2019-23, př. 3.


Usnesení 0798/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-15-2019-24, př. 1 do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a povinného ze služebnosti a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433  83  513 na straně oprávněného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby „Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - OK Hornoměstská - Třebíčská“ na části pozemku par. č. 2804/7 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, a s tím související právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem prohlídky a údržby v rozsahu GP č. 4683-40649/2019;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a povinného ze služebnosti a městem Velké Meziříčí na straně oprávněného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby „Okružní křižovatka na ulici Třebíčská - Hornoměstská ve Velkém Meziříčí, SO 431 - veřejné osvětlení“ na části pozemků par. č. 2804/7 a par. č. 2804/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, a s tím související právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek  za účelem opravy a údržby v rozsahu GP č. 4682-40648/2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem dle GP č. 4691-40648/2016 nově oddělený pozemek par. č. 5621/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2 a par. č. 5621/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-15-2019-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 0799/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Ústí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Oprava chodníku na par. č. 1088/10, 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce“  darovat části pozemků KN par. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce, zastavěné chodníky, do vlastnictví obce Ústí a obec Ústí se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0800/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování: 

 • část silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu Velké Bíteše po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, část silnice III/3791 v  úseku od napojení na SZ obchvat Velké Bíteše po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132 PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš dle materiálu RK-15-2019-27, př. 1.


Usnesení 0801/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny" dle Zprávy  o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2019-28, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČO 181 98 074 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0802/15/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0803/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví města Žirovnice v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-30, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-30, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3650/14, ostatní plocha silnice o výměře 2 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0804/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/1, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0805/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Černíč v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-32, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-32, př. 1 v k. ú. Myslůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černíč.


Usnesení 0806/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2019-35, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2019-35, př. 1.


Usnesení 0807/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • nezveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • úplatně nepřevést pozemek par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í CTP Invest, spol. s r. o. se sídlem Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec;
 • převést darem pozemek par. č. 584/31 o  výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.


Usnesení 0808/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2019-37, př. 1upr1 a RK-15-2019-37, př. 2.


Usnesení 0809/15/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0810/15/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0811/15/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0812/15/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" a části přilehlé silnice II/129 v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-15-2019-33, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0813/15/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E - projektová dokumentace“ dle materiálu RK-15-2019-34, př. 1.


Usnesení 0814/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946, včetně součástí a příslušenství a pozemků: 

 • par. č.  2800/14– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2 ,
 • par. č.  2800/15– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2,
 • par. č.  2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2,
 • par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,
 • par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m

všechny v k.ú. Dolní Cerekev 

 • par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2
 • par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2
 • par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2,
 • par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m

všechny v k.ú. Spělov 

 • par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 v k.ú. Batelov 

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/0394;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Dolní Cerekev na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946 a pozemků  par. č.  2800/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2, par. č.  2800/15– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2, par. č.  2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2, par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,, par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Dolní Cerekev, par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2, par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2, par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2, par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m2, všechny v k.ú. Spělov a par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k.ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.


Usnesení 0815/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o pozbytí platnosti a účinnosti Smlouvy o partnerství uzavřené dne 15. 11. 2018 ke dni 9. 4. 2019;

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Domovem Kamélie Křižanov, p. o. a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-15-2019-41, př. 2;

ukládá

Domovu Kamélie Křižanov, p. o. podat projektovou žádost do výzvy č. 49 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.


Usnesení 0816/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-15-2019-42, př. 1.


Usnesení 0817/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Nové Česko, nadační fond, IČO: 24697486, ve výši 30 tis. Kč na financování projektu REVOLUTION TRAIN dle materiálu RK-15-2019-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2019-43, př. 2.


Usnesení 0818/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1;
 • odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1, s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje o částku 5 487 287 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • úpravu výdajové části rozpočtu kraje, spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 5 908 705 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 421 418 Kč dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací na kapitole Sociální věci o celkovou částku 5 487 287 Kč dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací na kapitole Sociální věci o celkovou částku 5 908 705 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace na kapitole Sociální věci na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč určeného k nákupu automobilu;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019: 

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele; 

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-15-2019-44, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k  30. 6. 2019 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2019 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2019 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí: 

- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2019; 

- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období; 

- promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření; 

- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 21. 7. 2019 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 společně s výhledem do konce roku 2019 v termínu do 19. 10. 2019; 

- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku; 

- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce; 

- řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizaci, v termínu do 30. 6. 2019 vrátit na účet zřizovatele vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení ve výši 1 661 861 Kč.


Usnesení 0819/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 65 181,22 Kč dle materiálu RK-15-2019-45, př. 1.


Usnesení 0820/15/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu RK-15-2019-46, př. 1upr1.


Usnesení 0821/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 18 276 Kč dle materiálu RK-15-2019-47, př. 1.


Usnesení 0822/15/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2019-48, př. 1.


Usnesení 0823/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 948 500 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 948 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 948 500 Kč na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin dle materiálu RK-15-2019-49;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a odboru zdravotnictví připravit návrh zajištění činnosti výchovné péče v nemocnicích od roku 2020.


Usnesení 0824/15/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2019-50, př. 1.


Usnesení 0825/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. 1. 2020 – 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci krajské výpravy a její účast na této akci.


Usnesení 0826/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2019-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-15-2019-52, př. 2.


Usnesení 0827/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-15-2019-53, př. 1


Usnesení 0828/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 24 311 450 Kč.


Usnesení 0829/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-15-2019-55, př. 1.


Usnesení 0830/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0831/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-15-2019-57, př. 7, RK-15-2019-57, př. 8 a RK-15-2019-57, př. 9.


Usnesení 0832/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-15-2019-58, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz