Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 16/2018

Usnesení 0893/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-16-2018-02, př. 3; RK-16-2018-02, př. 4; RK-16-2018-02, př. 5; RK-16-2018-02, př. 6; RK-16-2018-02, př. 7; RK-16-2018-02, př. 8; RK-16-2018-02, př. 9; RK-16-2018-02, př. 10; RK-16-2018-02, př. 11; RK-16-2018-02, př. 12; RK-16-2018-02, př. 13, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI dle materiálu RK-16-2018-02, př. 2;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2018 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-16-2018-02, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI  2018 dle materiálu RK-16-2018-02, př. 1.


Usnesení 0894/16/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit projektovou smlouvu dle  materiálu RK-16-2018-65, př. 1.


Usnesení 0895/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dle materiálu RK-16-2018-03, př. 1.


Usnesení 0896/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“ ve formě dvoudenního naučně poznávacího výletu se zemědělskou tématikou dle materiálu RK-16-2018-04, př. 1.


Usnesení 0897/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-16-2018-05, př. 1.


Usnesení 0898/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 180 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 180 000 Kč společnosti Punk Film, s.r.o., Přístavní 1126/18, Praha 7 - Holešovice, IČ: 27106993 ve výši 180 000 Kč na výdaje spojené s realizací filmu Čertí brko dle materiálu RK-16-2018-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-06, př. 2.


Usnesení 0899/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0900/16/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-08, př. 1.


Usnesení 0901/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-16-2018-09, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Venduly Tetourové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 0902/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1 a následně tento příděl zúčtovat vůči neuhrazené ztrátě z minulých let;
 • ředitelce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1 a předložit návrh kroků ke zlepšení finanční situace;
bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2018-10, př. 2.


Usnesení 0903/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 1 225 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 025 000 Kč

   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 0904/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-12, př. 1 a RK-16-2018-12, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 530 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 530 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 530 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0905/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0906/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0907/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2018-15, př. 1, RK-16-2018-15, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 80 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 80 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 80 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0908/16/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2018-16, př. 1.


Usnesení 0909/16/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2018-17, př. 2.


Usnesení 0910/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 7 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-16-2018-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-18, př. 2.


Usnesení 0911/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity, Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ na realizaci projektu „Prezentace a  dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“, ve  výši 119 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 119 000 Kč určenou na realizaci projektu „Prezentace a  dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0912/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Knihovna 21. století“ na realizaci projektu „ROK LIDOVÝCH TRADIC V KNIHOVNĚ“ ve  výši 10 000 Kč a projektu „Specializované služby 2018“ ve výši 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  celkovou částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektů „ROK LIDOVÝCH TRADIC V  KNIHOVNĚ“ (částka 10 000 Kč) a „Specializované služby 2018“ (částka 10 000 Kč).


Usnesení 0913/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 22 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 22 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic a Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 22 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 22 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 22 000 Kč.


Usnesení 0914/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-16-2018-22, př. 1 za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
 • ředitelům Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2017 uvedených v materiálu RK-16-2018-22, př. 3.


Usnesení 0915/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1.


Usnesení 0916/16/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu RK-16-2018-24, př. 1;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu RK-16-2018-24, př. 2.


Usnesení 0917/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 254 779,50 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“


Usnesení 0918/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022 o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 741 258,06 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice - most ev. číslo 150-022 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 32 741 258,06 Kč.


Usnesení 0919/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov o úhradu náhrad spojených s realizací „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova“.


Usnesení 0920/16/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-16-2018-28, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0921/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít se ZD Velký Beranov se sídlem Velký Beranov 6, 588 21 Velký Beranov, IČO: 00137235 pachtovní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2018-29, př. 1;
 • uzavřít se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava IČO: 60732105 pachtovní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2018-29, př. 2.


Usnesení 0922/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi obcí Budeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o  výpůjčce na pozemky par. č. 440/2 – orná o výměře 1600 m2, par. č. 440/3 – orná o výměře 400  m2, par. č. 486/2 - orná o výměře 3200 m2 a par. č. 439/2 - orná o výměře 1400 m2  všechny v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou na dobu tři roky od předání staveniště zhotoviteli.


Usnesení 0923/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2018-32, př. 1 a RK-16-2018-32, př. 2.


Usnesení 0924/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2018-33, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a společností   ACO Industries k. s., na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“ na pozemku KN par. č.  1689/1 v k. ú. Přibyslav;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a Městem Brtnice, na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Brtnice – dopravní terminál na ul. 5. května“  na pozemku KN par. č. 2094/1 v k. ú. Brtnice.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s., zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“  darovat části pozemků KN par. č. 536/39 a par. č. 536/40, 701/1, 694/14, 694/7, 694/34 v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0925/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ PTA Jihlava – stavební úpravy budov č. 2, č. 5, č. 7“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 0926/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0927/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do okamžiku projednání v radě kraje, která rozhoduje o výběru dodavatele.


Usnesení 0928/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.


Usnesení 0929/16/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

a potvrzuje zákonné změny ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, dle materiálu RK-16-2018-37, př. 1.


Usnesení 0930/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0931/16/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0932/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 22 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.


Usnesení 0933/16/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-16-2018-41, př. 1.


Usnesení 0934/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Klubu lodních modelářů Třešť, p. s., se sídlem Barvířská 30/15, 589 01 Třešť, IČO:  63443236 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2018-42, př. 2.  

 •  


Usnesení 0935/16/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2018 popsané v materiálu RK-16-2018-43, př. 1;

souhlasí

se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 v rozsahu popsaném v materiálu RK-16-2018-43, př. 2;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2018-43, př. 3.


Usnesení 0936/16/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-16-2018-44, př. 1.


Usnesení 0937/16/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-16-2018-45, př. 1 a  RK-16-2018-45, př. 2.


Usnesení 0938/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 15 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-46, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-46, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2018-46, př. 3.


Usnesení 0939/16/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-16-2018-47, př.  1 kódy 1A, 6A, 6B;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-16-2018-47, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-16-2018-47, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D na příslušný správní orgán.


Usnesení 0940/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO: 22729275 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2018-48, př. 1.


Usnesení 0941/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 116 400 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-49, př. 1;

rozhoduje


Usnesení 0942/16/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2017/18 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ za 4 117 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.


Usnesení 0943/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 62 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT:

- příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  453 000 Kč dle tabulky č.  2 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

- organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

- soukromé škole Soukromá základní umělecká škola spol. s r.o., IČO 49814621 ve výši 18 000 Kč dle tabulky č. 4 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;


Usnesení 0944/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 440 081 Kč.


Usnesení 0945/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-16-2018-53, př. 1.


Usnesení 0946/16/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-16-2018-54, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-54, př. 1.


Usnesení 0947/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-16-2018-55, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2018-55, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2018-55, př. 2.


Usnesení 0948/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2018-56, př. 5 a RK-16-2018-56, př. 6.


Usnesení 0949/16/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy  PR01537.1099, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 5;
 • s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy PR02270.1986, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 6

 • s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0537 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2 písm.  a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 33 265 Kč včetně DPH; 
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2277 za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 8.


Usnesení 0950/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 940 838,93 Kč (76 716,64 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 67 693,09 €.


Usnesení 0951/16/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o projektu „Pokročilá analýza dat z turbulentního proudění nad zemským povrchem“ dle materiálu RK-16-2018-59, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-59, př. 3.


Usnesení 0952/16/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-16-2018-60, př. 1, RK-16-2018-60, př. 2, RK-16-2018-60, př. 3, RK-16-2018-60, př. 4, RK-16-2018-60, př. 5;

prohlašuje

skutečnosti v nich uvedené.


Usnesení 0953/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-16-2018-61, př. 1;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, §  1037 – Celospolečenské funkce lesů) o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 000 Kč na zajištění funkčnosti pachových ohradníků na území Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2018.


Usnesení 0954/16/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a  další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO 25557475 dle materiálu RK-16-2018-62, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3792 – Ekologická výchova a osvěta o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 20 000 Kč na poskytnutí daru.


Usnesení 0955/16/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-63, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz