Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 16/2019

Usnesení 0834/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s. dle materiálu RK-16-2019-25, př. 1.


Usnesení 0835/16/2019/RK

Rada kraje
svěřuje

MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání dohod o ochraně důvěrných informací v rámci zajištění systému VDV v Kraji Vysočina dle vzorové smlouvy v materiálu RK-16-2019-26, př. 1.


Usnesení 0836/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-16-2019-02.


Usnesení 0837/16/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 0838/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2019-04, př. 1.


Usnesení 0839/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2019-05, př. 1.


Usnesení 0840/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 s žadatelem dle materiálu RK-16-2019-06, př. 1.


Usnesení 0841/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-16-2019-07, př. 1, RK-16-2019-07, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.


Usnesení 0842/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 22. 7 2019.


Usnesení 0843/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2019-09, př. 1 a RK-16-2019-09, př. 2.


Usnesení 0844/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2019-10, př. 1 a RK-16-2019-10, př. 2.


Usnesení 0845/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-16-2019-11, př. 1, RK-16-2019-11, př. 2, RK-16-2019-11, př. 3, RK-16-2019-11, př. 4 a RK-16-2019-11, př. 5.


Usnesení 0846/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 30 000 Kč České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., IČ: 00444359, Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2019-12, př. 2.


Usnesení 0847/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-16-2019-13, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-16-2019-13, př. 1.


Usnesení 0848/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina realizované v I. čtvrtletí 2019 v celkové výši 1 531 201,30 Kč dle materiálů RK-16-2019-14, př. 1 a RK-16-2019-14, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2019-14, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-16-2019-14, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2019 dle materiálu RK-16-2019-14, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.


Usnesení 0849/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2019.


Usnesení 0850/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar dle materiálu RK-16-2019-16, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.


Usnesení 0851/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 51 680 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 51 680 Kč na pořízení investičního majetku.


Usnesení 0852/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“ ve formě dvoudenního naučně poznávacího výletu se zemědělskou a lesnickou tématikou dle materiálu RK-16-2019-18, př. 1.


Usnesení 0853/16/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0854/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0855/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-16-2019-21, př. 3;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-16-2019-21, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-16-2019-21, př. 3;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2018 uvedených v materiálu RK-16-2019-21, př. 2.


Usnesení 0856/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34053) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků“ na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové, expertní) “ ve  výši 16 000 Kč a v rámci programu „VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit“ na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 81 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o celkovou částku 97 000 Kč určenou na realizaci projektů „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové, expertní)“ (částka 16 000 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 81 000 Kč).


Usnesení 0857/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 470 807,66 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.


Usnesení 0858/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 137 720 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 137 720 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 137 720 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k  informaci;

bere na vědomí


Usnesení 0859/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-16-2019-27, př. 1.


Usnesení 0860/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky par. č. 1588/16 o výměře 869 m2 a par. č. 1588/17 o výměře 204 m2 na základě kupní smlouvy mezi Krajem Vysočina jako kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako prodávajícím, za kupní  cenu 100 Kč/m2, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované akci „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu - budoucí kupní smlouvy - uzavřené s vlastníkem – Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551, 588 51 Batelov, IČ 469 78 941, uzavřené v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/406 Kostelec – křiž. s II/639 a evidované v evidenci smluv krajského úřadu pod ID 118 325, ve znění materiálu RK-16-2019-29, př. 3.


Usnesení 0861/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jabloňov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0029;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Jabloňov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.


Usnesení 0862/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti pro přeložku plynovodu na pozemku par. č. 2045/3 v k.ú. Rudíkov ve vlastnictví obce Rudíkov dle materiálu RK-16-2019-31, př. 1.


Usnesení 0863/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 1 z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0864/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-16-2019-34, př. 1.


Usnesení 0865/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517, včetně součástí a příslušenství a pozemků: 

 • par. č.  648/2– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  4 863 m2 ,
 • par. č.  648/3– ost. plocha, zeleň o výměře  1 015 m2

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad Oslavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/39215;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kladeruby nad Oslavou na straně budoucího obdarovaného na převod  pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517 včetně součástí a příslušenství a pozemků  par. č. 648/2 - ost. plocha, silnice o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 - ost. plocha, zeleň o výměře 1 015 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad  Oslavou.


Usnesení 0866/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi obcí Nová Ves u Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980, Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO  01312774 a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení věcného břemene č: 2006C19/18 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2019-36, př. 1.


Usnesení 0867/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední dece krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělených GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělených GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.


Usnesení 0868/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2019-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2019-40, př. 1.


Usnesení 0869/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2019-41, př. 1 a RK-16-2019-41, př. 2.


Usnesení 0870/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 311/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 134 m2 v k. ú. Rokytno na Moravě a par. č. 21/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. Horní Rožínka z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • změnit usnesení č. 0408/03/2018/ZK tak, že materiál ZK-03-2018-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2019-42, př. 1.


Usnesení 0871/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-26, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2019-43, př. 1.


Usnesení 0872/16/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0873/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

opatřit právní stanovisko na posouzení možnosti výběru pojišťovacího makléře/správce pojištění, a to včetně určení, o jaký druh zadávacího řízení by mělo jít a jak by měla být případně nastavena kritéria pro hodnocení takové veřejné zakázky, popř. zda je možné rozšířit stávající smluvní vztahy s pojišťovnami o správu pojištění a to formou objednávky od KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., popř. Mgr. Petra Pernici, spolupracujícího advokáta s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.


Usnesení 0874/16/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0875/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2019-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0876/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení" uzavřené dne 4. 1. 2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností OBERMEYER HELIKA a.s. na straně zhotovitele dle cenové  nabídky dle materiálu RK-16-2019-44, př. 1.


Usnesení 0877/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2019-45, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0878/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-16-2019-46, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-16-2019-46, př. 2.


Usnesení 0879/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-16-2019-47, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-16-2019-47, př. 2.


Usnesení 0880/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 390 087,76 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".


Usnesení 0881/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 763 049,57 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 682 728,56 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 80 321,01 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 763 049,57 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.


Usnesení 0882/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 454 854 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 338 300 Kč.


Usnesení 0883/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu II. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ dle materiálu RK-16-2019-51;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu II. prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 0884/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 933 369,82 Kč dle materiálu RK-16-2019-52, př. 1.


Usnesení 0885/16/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2019-53, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 4. Hlášení o udržitelnosti dle materiálu RK-16-2019-53, př. 1 na CRR ve stanovené lhůtě.


Usnesení 0886/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v 1. Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova  Háj I. dle materiálu RK-16-2019-54, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 1. Zprávu o zajištění udržitelnosti ve stanovené lhůtě v souladu s požadavky IROP na CRR.


Usnesení 0887/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-16-2019-55, př. 1 za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2018 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství do 31. 5. provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0888/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením vertikální zdvižné plošiny V 65 od firmy VECOM, inventární číslo DHM/0000043, rok pořízení 2006, pořizovací cena 250 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina dle materiálu RK-16-2019-56.


Usnesení 0889/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 66 483 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 66 483 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o  částku 66 483 Kč na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 236 779 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, na předfinancování a spolufinancování projektu "Modernizace výuky technických oborů" (ve výši 2 200 779 Kč) a Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, na předfinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (ve výši 2 036 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0890/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792, ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-16-2019-58, př. 1.  


Usnesení 0891/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-16-2019-59, př. 1.


Usnesení 0892/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 45 000 Kč na zajištění účasti na Turnaji 6 regionů.


Usnesení 0893/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy o částku 275 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 275 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 275 000 Kč na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy.


Usnesení 0894/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-16-2019-62, př. 1. a RK-16-2019-62, př. 2.


Usnesení 0895/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0896/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření odboru školství, mládeže a sportu k záměru změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se právnické osoby s názvem Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč, která není příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, dle materiálu RK-16-2019-64, př. 1, kód 1A.


Usnesení 0897/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 35 006 724,86 Kč.


Usnesení 0898/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421).


Usnesení 0899/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 123 858 921 Kč.


Usnesení 0900/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 426 174 Kč.


Usnesení 0901/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 952 244,10 Kč;
 • převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných na zvláštním účtu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0902/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 518 466,33 Kč.


Usnesení 0903/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-16-2019-71, př. 4 a RK-16-2019-71, př. 5;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-16-2019-71, př. 6.


Usnesení 0904/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2019-72, př. 5 a RK-16-2019-72, př. 6.


Usnesení 0905/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2019-73, př. 11, RK-16-2019-73, př. 12, RK-16-2019-73, př. 13, RK-16-2019-73, př. 14 a RK-16-2019-73, př. 15.


Usnesení 0906/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-16-2019-74, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2019-74, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2019-74, př. 2.


Usnesení 0907/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

průběžné a závěrečné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-16-2019-75, př. 1, RK-16-2019-75, př. 2, RK-16-2019-75, př. 3, RK-16-2019-75, př. 4, RK-16-2019-75, př. 5, RK-16-2019-75, př. 6, RK-16-2019-75, př. 7, RK-16-2019-75, př. 8, RK-16-2019-75, př. 9, RK-16-2019-75, př. 10, RK-16-2019-75, př. 11, RK-16-2019-75, př. 12, RK-16-2019-75, př. 13, RK-16-2019-75, př. 14, RK-16-2019-75, př. 15, RK-16-2019-75, př. 16, RK-16-2019-75, př. 17, RK-16-2019-75, př. 18, RK-16-2019-75, př. 19, RK-16-2019-75, př. 20, RK-16-2019-75, př. 21, RK-16-2019-75, př. 22, RK-16-2019-75, př. 23, RK-16-2019-75, př. 24, RK-16-2019-75, př. 25, RK-16-2019-75, př. 26, RK-16-2019-75, př. 27, RK-16-2019-75, př. 28, RK-16-2019-75, př. 29, RK-16-2019-75, př. 30;

prohlašuje

skutečnosti v nich uvedené;

bere na vědomí

informace ve změnových listech dle materiálů RK-16-2019-75, př. 31, RK-16-2019-75, př. 32, RK-16-2019-75, př. 33, RK-16-2019-75, př. 34, RK-16-2019-75, př. 35, RK-16-2019-75, př. 36, RK-16-2019-75, př. 37, RK-16-2019-75, př. 38.


Usnesení 0908/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-16-2019-76, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-16-2019-76, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ dle materiálů RK-16-2019-76, př. 1 a RK-16-2019-76, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0909/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-16-2019-77, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-16-2019-77, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ dle materiálů RK-16-2019-77, př. 1 a RK-16-2019-77, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 0910/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na vratky přeplatků za odběr podzemních vod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz