Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 16/2020

Usnesení 0850/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského daru a darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-02, př. 1 a RK-16-2020-02, př. 2.


Usnesení 0851/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí grantu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-03, př. 1, RK-16-2020-03, př. 2 a RK-16-2020-03, př. 3.


Usnesení 0852/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-04, př. 1, RK-16-2020-04, př. 2 a RK-16-2020-04, př. 3.


Usnesení 0853/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů, nadačního příspěvku a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-05, př. 1, RK-16-2020-05, př. 2, RK-16-2020-05, př. 3, RK-16-2020-05, př. 4, RK-16-2020-05, př. 5, RK-16-2020-05, př. 6, RK-16-2020-05, př. 7 a RK-16-2020-05, př. 8.        


Usnesení 0854/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-16-2020-06, př. 1, RK-16-2020-06, př. 2, RK-16-2020-06, př. 3, RK-16-2020-06, př. 4, RK-16-2020-06, př. 5.


Usnesení 0855/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-16-2020-07, př. 1 a RK-16-2020-07, př. 2.


Usnesení 0856/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-16-2020-08, př. 1 a RK-16-2020-08, př. 2.


Usnesení 0857/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 7 315 293,50 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 456 843,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 858 450,00 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 596 379,00 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 160 051,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 165 350,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 583 624,50 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 809 889,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-16-2020-09, př. 1.


Usnesení 0858/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 600 000 Kč určenou pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku dle materiálu RK-16-2020-10, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a  rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 600 000 Kč, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2020.


Usnesení 0859/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Mgr. Danielem Hanzlem dle materiálu RK-16-2020-11, př. 1.


Usnesení 0860/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-16-2020-12, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-12, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0861/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč na poskytnutí finančních darů;

rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-16-2020-13, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2020-13, př. 3.


Usnesení 0862/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2020-76, př. 1.


Usnesení 0863/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688 dotaci ve výši 130 000 Kč na realizaci projektu "Náš venkov 1990 – 2020" dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 130 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0864/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 115 000 Kč v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ a  projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace o  celkovou částku 115 000 Kč určenou na realizaci projektů „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (částka 34 000 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 81 000 Kč).


Usnesení 0865/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 793 248,68 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0866/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0867/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 465,39 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 13 465,39 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“.


Usnesení 0868/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií o částku 195 500 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura o částku 195 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 195 500 Kč určenou na zajištění údržby venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn v roce 2020.


Usnesení 0869/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-16-2020-20, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-16-2020-20, př. 3;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést do 31. 5. 2020 příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-16-2020-20, př. 3;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2019 uvedených  v materiálu RK-16-2020-20, př. 2.


Usnesení 0870/16/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámek 1, Třebíč, IČO 00091766, dle materiálu RK-16-2020-21, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-16-2020-21, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámek 1, Třebíč, IČO 00091766, ve výši 3 393 Kč dle materiálu RK-16-2020-21, př. 1.


Usnesení 0871/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-16-2020-22, př. 1 a RK-16-2020-22, př. 3.


Usnesení 0872/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 891 116,09 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".


Usnesení 0873/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 352 995 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0874/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 529 390,72 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 0875/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyužitých finančních prostředků ve výši 1 328 430,72  Kč na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0876/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 705 242,36 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 631 006,32 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 74 236,04 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 705 242,36 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“


Usnesení 0877/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" která je obsahem materiálu RK-16-2020-28, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 65 338,89 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 58 461,11 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 6 877,78 Kč) na účet poskytovatele dotace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 181 708,78 Kč, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 181 108,78 Kč;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 108,78 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".


Usnesení 0878/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-16-2020-29, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ dle výzvy č. 30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Usnesení 0879/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálů RK-16-2020-30, př. 1 a RK-16-2020-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina.


Usnesení 0880/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nedočerpaných prostředků ve výši 398 043,37 Kč na zvláštním účtu projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, variabilní symbol 0305807388;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388 na účet MPSV.


Usnesení 0881/16/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-16-2020-32, př. 2.


Usnesení 0882/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0883/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0884/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0885/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 152 000 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 152 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 152 000 Kč z důvodu nižší potřeby výdajů na platy a související zákonné odvody pracovníků nově zřízených školních klubů;

stanoví

 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 5 000 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství: 
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2020;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového;
 5. v souladu s usnesením rady kraje č. 0746/14/2020/RK ze dne 28. 4. 2020 pozastavit realizaci všech investičních akcí (výdajů) a vynakládání prostředků fondu investic, přičemž  výjimkou jsou:
  • případy, kdy nezapočetím nebo nepokračováním v realizaci akce vzniknou organizaci finanční sankce;
  • řešení neodkladných havarijních situací vyžadující použití prostředků fondu investic;
  • případy, kdy externí zdroje financování tvoří výrazný podíl celkových zdrojů;

souhlasí

 • s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 7 000 000 Kč, u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť ve výši 400 000 Kč a u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou ve výši 10 000 Kč;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.


Usnesení 0886/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava zřizované Krajem Vysočina ve výši 70 057 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši  60 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-37, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2020-37, př. 4.


Usnesení 0887/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02942.0002 dle materiálu RK-16-2020-38, př. 2.


Usnesení 0888/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ESTING GROUP s.r.o., IČO 29232864, se sídlem Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč jako účastníka s nejvhodnější nabídkou v rámci podlimitní veřejné zakázky "Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč" a uzavřít s uvedeným účastníkem smlouvu;

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky "Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč" a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 0889/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením: 

 • frézky svislé FD 4 OV, inventární číslo DHM9000124, rok pořízení 1974, pořizovací cena 893 699 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • vyvrtávačky H 63 A, inventární číslo DHM9000035, rok pořízení 1960, pořizovací cena 240 316 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • frézky svislé FD 4 OV, inventární číslo DHM9000125, rok pořízení 1974, pořizovací cena 891 167 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-16-2020-40.


Usnesení 0890/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-16-2020-41, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-16-2020-41, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B.


Usnesení 0891/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2019 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-16-2020-42, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést v termínu do 31. května 2020 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-16-2020-42, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 16 542 462,85 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s navrhovaným finančním plánem na rok 2020;

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0892/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020 podle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • pořizování nemovitých věcí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-16-2020-43, př. 1 investiční části plánu;

stanoví

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 282 455 000 Kč;

zmocňuje

ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru; 

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovité věci a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1, investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. června 2020 a za 2. pololetí do 31. října 2020;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2020 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.


Usnesení 0893/16/2020/RK

Rada kraje
nesouhlasí

s prodloužením doby havarijního pojištění vozidla uvedeného v materiálu RK-16-2020-44, př. 1 o 3 roky, tj. do 31. května 2023.


Usnesení 0894/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření dohody  o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba "II/357 Strachujov - Jimramov" pro stavební objekt SO 401 Úprava stávajícího kabelu CETIN dle materiálů RK-16-2020-45, př. 1, RK-16-2020-45, př. 2.  


Usnesení 0895/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů dle materiálů RK-16-2020-46, př. 1 a  RK-16-2020-46, př. 2.


Usnesení 0896/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat účastníkům zadávacího řízení písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044.


Usnesení 0897/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5496/2, nově označený jako par. č. 5496/5 o výměře 1m2 - trvalý travní porost v k.ú. Velké Meziříčí.


Usnesení 0898/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p. nájemní smlouvu na část pozemku par. č.  191 v k.ú. Helenín v rozsahu, na dobu a za cenu dle materiálu RK-16-2020-48, př. 1.


Usnesení 0899/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0900/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0601/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 a usnesení 0228/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 v rozsahu dle materiálu RK-16-2020-51, př. 1 na částku 125 Kč/m2.


Usnesení 0901/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0902/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č.  5627/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí ze dne 29. 5. 2018 uzavřené mezi firmou CETIN a.s. a Krajem Vysočina.


Usnesení 0903/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2020-55, př. 1 a RK-16-2020-55, př. 2.


Usnesení 0904/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2020-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2020-56, př. 1.


Usnesení 0905/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům“ dle materiálu RK-16-2020-57, př. 1;

rozhoduje

změnit název akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví z názvu "Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče" na nový název "Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům" v rozsahu schváleného stavebního záměru.


Usnesení 0906/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0907/16/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0908/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2020-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníky ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 a ASTEX, spol. s r. o., Horova 1859/42, 619 00 Brno, IČO 005 59 806 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0909/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2020-59, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-16-2020-59, př. 2.


Usnesení 0910/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2020-60, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-16-2020-60, př. 2.


Usnesení 0911/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského,  gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-16-2020-61, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-16-2020-61, př. 2.


Usnesení 0912/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a  Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-16-2020-74, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 0913/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-16-2020-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-16-2020-62, př. 2.


Usnesení 0914/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-16-2020-63, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 40 042,65 €.


Usnesení 0915/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20 461,20 Kč (754,33 €).


Usnesení 0916/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-16-2020-65, př. 1, RK-16-2020-65, př. 2 a RK-16-2020-65, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2020-65, př. 3.


Usnesení 0917/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 718 494 Kč.


Usnesení 0918/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením zástavní smlouvy k nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2020-67, př. 2;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1498, za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2020-67, př. 2.


Usnesení 0919/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0920/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-16-2020-69, př. 1.


Usnesení 0921/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O02925.0001 dle materiálu RK-16-2020-70, př. 2.


Usnesení 0922/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výstupy dotazníkového šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina;

ukládá

odboru regionálního rozvoje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vysočina Tourism, p.o. a odboru informatiky: 

 • připravit návrh dotačního programu Fondu Vysočiny „Vysočina – nejlepší dovolená“ na podporu nových nebo inovovaných turisticky atraktivních produktů v území Kraje Vysočina, realizovaných v souladu s omezeními k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19;

odboru regionálního rozvoje:

 • zpracovat „Analýzu kritické infrastruktury podnikatelského sektoru pro zajištění bezproblémového fungování společnosti (energetické sítě, doprava, zásobování, potravinářský průmysl atd.) při další předpokládané vlně pandemického průběhu onemocnění“;
 • nadále poskytovat rozšířený informační servis v souvislosti COVID-19 na podnikatelský sektor, případně na COVID LINCE KRAJE VYSOČINA, a nadále sledovat zájem a čerpání národních nástrojů podpory v souvislosti s COVID-19 v kraji.


Usnesení 0923/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-16-2020-71, př. 1 do 139. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 0924/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o udržitelnosti dle materiálu RK-16-2020-72, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti v ní uvedené.


Usnesení 0925/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-16-2020-73, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz