Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 17/2018

Usnesení 0957/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, traktoru Zetor 6211, inventární číslo 6000037, státní poznávací značka PE 75-40, rok pořízení 1992, pořizovací cena 210 380 Kč, zůstatková cena 0 Kč Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci;
 • s vyřazením:

  • trenažéru automobilu AT-80, inventární číslo 7000003, rok pořízení 1990, pořizovací cena 103 400 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • traktoru Zetor 10145 Turbo, inventární číslo 6000052, rok pořízení 1998, pořizovací cena 208 625 Kč, zůstatková cena 0 Kč,

            způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.


Usnesení 0958/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením řídící jednotky datové sítě s příslušenstvím, inventární číslo DHM/0000010, rok pořízení 2002, pořizovací cena 100 461,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-17-2018-03.


Usnesení 0959/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-17-2018-04, př. 2.


Usnesení 0960/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-17-2018-05, př. 1, RK-17-2018-05, př. 2, RK-17-2018-05, př. 3, RK-17-2018-05, př. 4.


Usnesení 0961/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia ve výši 783 324,80 Kč, § 3122 - Střední odborné školy ve výši 332 059,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 088 334,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 203 718,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 467 300,40 Kč;
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 348 328,00 Kč;
  • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 332 059,20 Kč;
  • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 o částku 263 499,60 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 434 996,80 Kč;
  • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 357 534,40 Kč,
   na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-17-2018-06.


Usnesení 0962/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 13 200 Kč spolku Elvis Jihlava, z. s., se sídlem S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava, IČO: 26986230, na účast na ME v akrobatickém rokenrolu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálů RK-17-2018-07, př. 1.


Usnesení 0963/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 374 957 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2018-08, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-08, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 3 625 043 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-17-2018-08, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-08, př. 4.


Usnesení 0964/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 dle materiálu RK-17-2018-09, př. 1.


Usnesení 0965/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 dle materiálu RK-17-2018-10, př. 2.


Usnesení 0966/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let – ŠKODA FABIA registrační značky 3J3 6976.


Usnesení 0967/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025;
 • schválit Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025 dle materiálu RK-17-2018-12, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu dopracovat k obecnému Plánu rozvoje sportu Kraje Vysočina konkrétní opatření na období 2019 – 2021.


Usnesení 0968/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci ve výši 70 000 Kč Asociaci amatérských sportů ČR, z.s., Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 22856072.


Usnesení 0969/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu RK-17-2018-14, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-17-2018-14, př. 2.


Usnesení 0970/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • zrušit usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby“;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.


Usnesení 0971/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0972/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0973/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2018-18, př. 1, RK-17-2018-18, př. 2, RK-17-2018-18, př. 3, RK-17-2018-18, př. 4, RK-17-2018-18, př. 5, RK-17-2018-18, př. 6, RK-17-2018-18, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2018-18, př. 8;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0974/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2018-19, př. 1, RK-17-2018-19, př. 2, RK-17-2018-19, př. 3, RK-17-2018-19, př. 4, RK-17-2018-19, př. 5;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2018-19, př. 6;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v  roce 2019“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0975/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0976/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-21, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-21, př. 3.


Usnesení 0977/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-17-2018-22, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-22, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-22, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-22, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-22, př. 6.


Usnesení 0978/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ nabídku firmy STAPRO s.r.o., IČO 13583531, Pernštýnské náměstí 5, Pardubice;

ukládá

předkladatelům oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony vedoucí k uzavření smlouvy.


Usnesení 0979/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-24, př. 1.


Usnesení 0980/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-25, př. 1.


Usnesení 0981/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-26, př. 1.


Usnesení 0982/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 20 000 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, IČ: 00426342, Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-17-2018-27, př. 2.


Usnesení 0983/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-28, př. 1, RK-17-2018-28, př. 2 a RK-17-2018-28, př. 3.


Usnesení 0984/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o bezúplatném souběžném užívání majetku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-29, př. 1.


Usnesení 0985/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-30, př. 1.


Usnesení 0986/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-31, př. 1.


Usnesení 0987/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-32, př. 1;

souhlasí

s pořízením přístroje CT 64 formou nákupu na splátky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-17-2018-32, př. 2 a RK-17-2018-32, př. 3.


Usnesení 0988/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 878 371 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 213 232 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 307 764,50 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku
   184 874,50 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 52 500 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2018-33, př. 1.


Usnesení 0989/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 10 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-34, př. 1.


Usnesení 0990/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-17-2018-35, př. 1, RK-17-2018-35, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.


Usnesení 0991/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 581 537 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro:
 • Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 394 609 Kč na realizaci projektů „Zdravá žena a matka, zdravá výchova další generace aneb přirozeným porodem počínaje, zdravým životním stylem konče“ (částka 166 314 Kč), „Kvalitnější edukací ke zdravému životnímu stylu dětských diabetiků“ (částka
  78 733 Kč) a „Intervence v péči o permanentní katetry pro eliminaci infekcí močového systému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče“ (částka 149 562 Kč);
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 186 928 Kč na realizaci projektů „Kontinuální zvyšování poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů prohlubováním znalostí a dovedností interních auditorů“ (částka 90 464 Kč) a „Podpora zdravého pracovního prostředí s aktivním zapojením zaměstnanců v programu zvyšování kvality a bezpečí“ (částka 96 464 Kč),

poskytnuté v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“.


Usnesení 0992/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 265 000 Kč (ÚZ 35442) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 265 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy 2018“.


Usnesení 0993/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-38, př. 1 a RK-17-2018-38, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0994/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-39, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 0995/17/2018/RK
Rada kraje
pověřuje

ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k jednání vedoucím k zahájení provozování protialkoholní záchytné služby od 1. 11. 2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-40, př. 1.


Usnesení 0996/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit vyhlášení jedenáctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-17-2018-41, př. 1.


Usnesení 0997/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 •  Monitor vitálních funkcí Datex-Ohmeda CAM S/5, inv. číslo 001-000-001-316, rok výroby 2008, pořizovací cena 129 876,- Kč, zůstatková cena 38 090,- Kč;
 • RTG Stenoskope 2 GE C-rameno-9000 MD10, inv. číslo 001-000-001-125, rok výroby 1998, pořizovací cena 724 598,- Kč, zůstatková cena 212 547,- Kč;
 • Ventilátor plicní novorozenecký – Fabian II Mobile+, inv. číslo 001-000-000-175, rok výroby 2010, pořizovací cena 551 201,- Kč, zůstatková cena 63 842,- Kč.


Usnesení 0998/17/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu RK-17-2018-43, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost
  a veřejný pořádek v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu RK-17-2018-43, př. 2;


Usnesení 0999/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu RK-17-2018-44, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu RK-17-2018-44, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-17-2018-44, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-17-2018-44, př. 4.


Usnesení 1000/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1001/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-17-2018-46, př. 3.


Usnesení 1002/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-17-2018-47, př. 1.


Usnesení 1003/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 600 266,31 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-17-2018-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2018-48, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 600 266,31 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 600 266,31 Kč.


Usnesení 1004/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-17-2018-49, př. 1.


Usnesení 1005/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1006/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018 dle materiálu RK-17-2018-51, př. 1.


Usnesení 1007/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-17-2018-52, př. 1.


Usnesení 1008/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.


Usnesení 1009/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu  RK-17-2018-54, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu RK-17-2018-54, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-17-2018-54, př. 3.


Usnesení 1010/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-17-2018-55, př. 1.


Usnesení 1011/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu RK-17-2018-56, př. 1.


Usnesení 1012/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:


Usnesení 1013/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-17-2018-58, př. 2;

rozhoduje

změnit usnesení č. 1049/20/2017/RK tak, že materiál RK-20-2017-23, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-17-2018-58, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-17-2018-58, př. 1.


Usnesení 1014/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu RK-17-2018-59, př. 2.


Usnesení 1015/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu RK-17-2018-60, př. 2.


Usnesení 1016/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2018-61, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-61, př. 2.


Usnesení 1017/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí dle materiálu RK-17-2018-62, př. 1.


Usnesení 1018/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-17-2018-63, př. 1.


Usnesení 1019/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina, manželi Ing. Lubomírem a MUDr. Evou Jurkových a společností  AQUEKO, spol. s.r.o. dle materiálu RK-17-2018-64, př. 1.


Usnesení 1020/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2018-65, př. 1.

rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o výpůjčce" dle materiálu RK-17-2018-65, př. 2;


Usnesení 1021/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava,
 • Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava,
 • II/354 Petrovice - Hlinné,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1022/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 68 230,95 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2018 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 51 421,33 Kč;
 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 16 809,62 Kč.


Usnesení 1023/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • uzavřít Smlouvu č. 136/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 800 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1.


Usnesení 1024/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar Statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu RK-17-2018-69, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.   


Usnesení 1025/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ dle materiálu RK-17-2018-70, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-17-2018-70, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1026/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-17-2018-71, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2018-71, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-17-2018-71, př. 1.


Usnesení 1027/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ dle materiálu RK-17-2018-72, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-17-2018-72, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1028/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1029/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-17-2018-74, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.


Usnesení 1030/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1.


Usnesení 1031/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 1032/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1033/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 433/17 o výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 433/17 o  výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.


Usnesení 1034/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2018-79, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-17-2018-79, př. 2RK-17-2018-79, př. 3.


Usnesení 1035/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1036/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PM 030163/2016-ZDMaj/Ryg uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele, dle materiálu RK-17-2018-81, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PM 030170/2016-ZDMaj/Ryg uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na straně budoucího povinného z věcného břemene, dle materiálu RK-17-2018-81, př. 2.


Usnesení 1037/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem

 • pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 
 • pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m2, oddělený ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu č. 629-13/2018
 • pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 629-13/2018

v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1038/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m 2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec.


Usnesení 1039/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2018-85, př. 1.


Usnesení 1040/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2018-86, př. 1 v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1041/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-17-2018-87, př. 1.


Usnesení 1042/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako pronajímatelem ve znění dle materiálu RK-17-2018-88, př. 2 za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu dvanácti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů RK-17-2018-88, př. 1, RK-17-2018-88, př. 4, RK-17-2018-88, př. 5, RK-17-2018-88, př. 6 a RK-17-2018-88, př. 7 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ 469 78 94 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu RK-17-2018-88, př. 3 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“.


Usnesení 1043/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-17-2018-89, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba kioskové trafostanice.


Usnesení 1044/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-17-2018-90, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba garáže.


Usnesení 1045/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a statutárním městem Jihlava na straně vypůjčitele dne 23. 4. 2018 dle materiálu RK-17-2018-91, př. 1.


Usnesení 1046/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-17-2018-92, př. 1 a RK-17-2018-92, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-17-2018-92, př. 1 a RK-17-2018-92, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.


Usnesení 1047/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1048/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-17-2018-96, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu RK-17-2018-96, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.


Usnesení 1049/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2018-97, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů  realizovat stavby dle materiálu RK-17-2018-97, př. 1 na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1050/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k.ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par.č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Usnesení 1051/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1052/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit  záměr darování silnice:

 • III/02325 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o  výměře  110 m2, par.č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par.č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par.č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2 v k. ú Ptáčov;
 • III/36065 včetně součástí a příslušenství a pozemek par.č. 532/42 ost. plocha, silnice o výměře  11 148 ma část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnic III/02325 a III/36065;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč, na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře  110 m2, par. č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2  v k. ú Ptáčov a dále silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 -  ost. plocha, o výměře 11 148 m2  a část pozemku par .č. 530/34 v k. ú. Slavice.


Usnesení 1053/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že materiál ZK-08-2016-28, př. 1 se nahradí materiálem RK-17-2018-102, př. 1.


Usnesení 1054/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s umístěním sídla spolku s názvem CECH KOVO ČR Poděbradská 508/12, 190 00 Praha 9, IČO: 266 66 839 zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl L vložka 14768 v budově Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na adrese Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou a se zápisem tohoto sídla spolku do spolkového rejstříku;
 • s umístěním sídla nově zakládaného pobočného spolku Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov v budově domova mládeže Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na adrese Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov a se zápisem tohoto sídla spolku do spolkového rejstříku.


Usnesení 1055/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce technických prostor Otmarova“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-17-2018-93, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce technických prostor Otmarova“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1056/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-17-2018-95, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2018-95, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2018-95, př. 3.


Usnesení 1057/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle materiálu RK-17-2018-101, př. 1.


Usnesení 1058/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-17-2018-103, př. 1;

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-17-2018-103, př. 2.


Usnesení 1059/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • odstranit zjištěný havarijní stav šachty č. 7 v budově Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových;
 • zařadit novou akci "Domov pro seniory Třebíč - Manželů Curieových - havarijní stav šachty č. 7" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy  M4 - Sociální věci;
 • zadat stavební práce vyvolané havarijní situací stávajícímu zhotoviteli veřejné zakázky Domov pro seniory Třebíč - Manželů Curieových - rekonstrukce bytových jader, větracích jednotek formou přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu za cenu obvyklou - za shodné jednotkové smluvní ceny, dohodnuté v rámci realizované podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

 


Usnesení 1060/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 494 695,87 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 442 622,62 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 52 073,25 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 494 695,87 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“.


Usnesení 1061/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 586  924,19 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 525 142,69 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 61 781,50 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 586 924,19 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.


Usnesení 1062/17/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-107, př. 1.


Usnesení 1063/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

doplnění Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 1, doplnění Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 2 a doplnění Transformačního plánu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 3.


Usnesení 1064/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020;
 • schválit aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020 dle materiálu RK-17-2018-109, př. 1.


Usnesení 1065/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-110, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-110, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-17-2018-110, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-110, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-110, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-17-2018-110, př. 4.


Usnesení 1066/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-111, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-111, př. 2.


Usnesení 1067/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 1 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

schvaluje

změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-112, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 14. 12. 2018.


Usnesení 1068/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu RK-17-2018-113, př. 1.


Usnesení 1069/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2018-114, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-114, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2018-114, př. 2.


Usnesení 1070/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru se zajišťovacím převodem práva na stroj pořízený v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace FV02105.0104 za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-115, př. 3.


Usnesení 1071/17/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 014 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“. 


Usnesení 1072/17/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-17-2018-117, př. 1, v materiálu RK-17-2018-117, př. 2 a v materiálu RK-17-2018-117, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-117, př. 1

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.


Usnesení 1073/17/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i přílohy č. 1 - 5 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1074/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1075/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-17-2018-120, př. 1.


Usnesení 1076/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-17-2018-121, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2018-121, př. 2.


Usnesení 1077/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projetu „Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-17-2018-122, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2018-122, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.


Usnesení 1078/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-123, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-123, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-123, př. 2.


Usnesení 1079/17/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0347 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 1080/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2018-125, př. 7, RK-17-2018-125, př. 8 a RK-17-2018-125, př. 9.


Usnesení 1081/17/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:


Usnesení 1082/17/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-127, př. 1.


Usnesení 1083/17/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-17-2018-128, př. 1upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz