Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 17/2020

Usnesení 0927/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 59 290 Kč na zajištění organizace akce COVID MOBILITY RACE 2020 ze strany Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 59 290 Kč.


Usnesení 0928/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-17-2020-53, př. 1.


Usnesení 0929/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 130 000 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 73 616 Kč na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 22 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 22 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 22 000 Kč projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 15 000 Kč projektů „Preventivní brožura pro cizince“.


Usnesení 0930/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek „rowanet“, „RODINNÉ PASY Kraje Vysočina“, „H BEZPEČNÁ NEMOCNICE“ a „BEZPEČNÉ NEMOCNICE“ u Úřadu průmyslového vlastnictví podle vzoru žádosti dle materiálu RK-17-2020-04, př. 1.


Usnesení 0931/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury společnosti Agentura Dobrý den, s. r. o. se sídlem nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25160508 ve výši 65 000 Kč na pořádání akce Rekordy v karanténě 2020 dle materiálu RK-17-2020-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2020-05, př. 2.


Usnesení 0932/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v materiálu RK-17-2020-06, př. 3.


Usnesení 0933/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2020-07, př. 1 a RK-17-2020-07, př. 2.


Usnesení 0934/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2020-08, př. 1, RK-17-2020-08, př. 2, RK-17-2020-08, př. 3, RK-17-2020-08, př. 4 a RK-17-2020-08, př. 5.


Usnesení 0935/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-09, př. 1.


Usnesení 0936/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ v celkové výši 1 872 752 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 349 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 1 523 752 Kč,

  na realizaci projektů v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.


Usnesení 0937/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 770 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 330 000 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 320 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2020-11, př. 1.


Usnesení 0938/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc duben.


Usnesení 0939/17/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 0940/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-14, př. 1.


Usnesení 0941/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-15, př. 1.


Usnesení 0942/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-17-2020-16, př. 1 a RK-17-2020-16, př. 2.


Usnesení 0943/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2020-17, př. 1.


Usnesení 0944/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-17-2020-18, př. 1 a RK-17-2020-18, př. 2.


Usnesení 0945/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele S & T Plus s.r.o., IČO: 25701576 se sídlem Novodvorská 994/138, 14200 Praha, k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „ZZS Kraje Vysočina – dodávka pacientských simulátorů“

ukládá

odboru zdravotnictví zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem


Usnesení 0946/17/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020 ze dne 20. 3. 2020, které je přílohou materiálu RK-17-2020-20, př. 1, o způsobu uzavírání smluv o stanovení podmínek užívání silniční stavby a silničního pozemku a stanovení ceny za toto užívání.


Usnesení 0947/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu RK-17-2020-21, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu RK-17-2020-21, př. 2.


Usnesení 0948/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - Měřín - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-17-2020-22, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 155 44 451 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.- Měřín - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0949/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt podíl na pozemcích od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-17-2020-23, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0950/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků v rozsahu a za cenu dle matriálu RK-17-2020-24, př. 2 na období 07 – 12/ 2020;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku par. č. 824/1  o výměře 125 m2 v k. ú. Bratřice mezi Krajem Vysočina a obcí Bratřice.


Usnesení 0951/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Zemědělským družstvem, Lukavec na straně pronajímatele na pozemky PK par. č. 284/6 o výměře 981 m2 a par. č. 284/37 o výměře 1 874 m2, oba v k. ú. Lukavec u Pacova za cenu 10 Kč/m2 na dobu 24 měsíců od předání staveniště stavby - akce „II/128 Lukavec - obchvat".


Usnesení 0952/17/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0953/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2020-28, př. 1.


Usnesení 0954/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2020-29, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2020-29, př. 1.


Usnesení 0955/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2020-30, př. 1 a RK-17-2020-30, př. 2.


Usnesení 0956/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-17-2020-31, př. 1 z vlastnictví obce Putimov, se sídlem Putimov 47, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0957/17/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0958/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení dle materiálu RK-17-2020-32, př. 1.


Usnesení 0959/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-33, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-17-2020-33, př. 2.


Usnesení 0960/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 5 387,89 Kč.


Usnesení 0961/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné a finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2020-35, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2020-35, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2020-35, př. 2.


Usnesení 0962/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-36, př. 1.


Usnesení 0963/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-17-2020-37, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2020-37, př. 2.


Usnesení 0964/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2020-38, př. 5 a RK-17-2020-38, př. 6.


Usnesení 0965/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-39, př. 2.


Usnesení 0966/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-17-2020-40, př. 1.


Usnesení 0967/17/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0968/17/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0969/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 8 244,54 Kč dle materiálu RK-17-2020-43, př. 1.


Usnesení 0970/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-17-2020-44, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést v termínu do 31. 5. 2020 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;
 • řediteli Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2019 uvedených v materiálu RK-17-2020-44, př. 3.


Usnesení 0971/17/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2020-45, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 5. Hlášení o udržitelnosti dle materiálu RK-17-2020-45, př. 1 na CRR ve stanovené lhůtě.


Usnesení 0972/17/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I., dle materiálu RK-17-2020-46, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 2. Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I., ve stanovené lhůtě a v souladu s požadavky IROP na CRR.


Usnesení 0973/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

3. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-17-2020-47;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.


Usnesení 0974/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-17-2020-48, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-17-2020-48, př. 2 za třetí etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto materiály včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 0975/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-17-2020-49, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-17-2020-49, př. 4.


Usnesení 0976/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání individuální žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310,00 Kč na úhradu finančních náhrad studentům, kteří vykonávali pracovní povinnost v zařízeních sociálních služeb, dle materiálu RK-17-2020-50, př. 1.


Usnesení 0977/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2020-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2020-51, př. 2.


Usnesení 0978/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2020-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz