Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 18/2018

Usnesení 1085/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od listopadu 2017 do května 2018.


Usnesení 1086/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

aktivity směřující k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v majetku Plzeňského kraje na adrese Place de Jamblinne de Meux 31, Brusel, pro potřeby kanceláře Kraje Vysočina v  Bruselu. 


Usnesení 1087/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-18-2018-04, př. 1.


Usnesení 1088/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 628 881 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 101 409 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 310 000 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 59 972,50 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 118 125 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 39 374,50 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-18-2018-05, př. 1.


Usnesení 1089/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2018-06, př. 1.


Usnesení 1090/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2018-07, př. 1 a RK-18-2018-07, př. 2.


Usnesení 1091/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-18-2018-08, př. 1.


Usnesení 1092/18/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-18-2018-09, př. 1upr1.


Usnesení 1093/18/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-18-2018-10, př. 1.


Usnesení 1094/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-18-2018-11, př. 1, RK-18-2018-11, př. 2, RK-18-2018-11, př. 3, RK-18-2018-11, př. 4, RK-18-2018-11, př. 5, RK-18-2018-11, př. 6, RK-18-2018-11, př. 7, RK-18-2018-11, př. 8 a RK-18-2018-11, př. 9;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a  ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a  cestovního ruchu dle materiálu RK-18-2018-11, př. 12.


Usnesení 1095/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-18-2018-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-12, př. 2.


Usnesení 1096/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34053) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 77 000 Kč a projektu „Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro profesionální knihovníky“ ve výši 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  celkovou částku 92 000 Kč určenou na realizaci projektů „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 77 000 Kč) a „Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro profesionální knihovníky“ (částka 15 000 Kč).


Usnesení 1097/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč Mikroregionu Novoměstsko, se sídlem Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČO 70934258, dle materiálu RK-18-2018-14, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí daru.


Usnesení 1098/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 9 480 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2.


Usnesení 1099/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2018 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-18-2018-16, př. 1;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:


Usnesení 1100/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-18-2018-17, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.


Usnesení 1101/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-18-2018-18, př. 1.


Usnesení 1102/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 585 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 400 585 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu  RK-18-2018-19, př. 18;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 400  585 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-18-2018-19, př. 18;
 • střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2019 – 2021 dle materiálu  RK-18-2018-19, př. 19;
ukládá

odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru školství mládeže a sportu, řediteli Střední průmyslové školy Třebíč, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou  a řediteli Vyšší odborná školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř po ukončení činností dle materiálů RK-18-2018-19, př. 1, RK-18-2018-19, př. 2, RK-18-2018-19, př. 3, RK-18-2018-19, př. 4, RK-18-2018-19, př. 5, RK-18-2018-19, př. 6, RK-18-2018-19, př. 7, RK-18-2018-19, př. 8, RK-18-2018-19, př. 9, RK-18-2018-19, př. 10, RK-18-2018-19, př. 11, RK-18-2018-19, př. 12, RK-18-2018-19, př. 13, RK-18-2018-19, př. 14, RK-18-2018-19, př. 15, RK-18-2018-19, př. 16, RK-18-2018-19, př. 17 předložit zprávu o provedených službách.

bere na vědomí

objednávky dle materiálů RK-18-2018-19, př. 1, RK-18-2018-19, př. 2, RK-18-2018-19, př. 3, RK-18-2018-19, př. 4, RK-18-2018-19, př. 5, RK-18-2018-19, př. 6, RK-18-2018-19, př. 7, RK-18-2018-19, př. 8, RK-18-2018-19, př. 9, RK-18-2018-19, př. 10, RK-18-2018-19, př. 11, RK-18-2018-19, př. 12, RK-18-2018-19, př. 13, RK-18-2018-19, př. 14, RK-18-2018-19, př. 15, RK-18-2018-19, př. 16, RK-18-2018-19, př. 17;

bere na vědomí

kompletní střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle  materiálu RK-18-2018-19, př. 19;


Usnesení 1103/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 527 847,31 Kč určenou na financování projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“;
 • převod konečného zůstatku ve výši 527  923,47 Kč na zvláštním účtu projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“ včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv, a to z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1104/18/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2018-21, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Krajem Vysočina a  Dobročinným fondem ViZa dle materiálu RK-18-2018-21, př. 2.


Usnesení 1105/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-18-2018-22, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 1106/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-18-2018-23, př. 1 a RK-18-2018-23, př. 2.


Usnesení 1107/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-18-2018-24, př. 1.


Usnesení 1108/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-18-2018-26, př.  1. 


Usnesení 1109/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2018-27, př. 1.


Usnesení 1110/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-18-2018-28, př. 1.


Usnesení 1111/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít v rámci realizace stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 449/2014-SML ze dne 6. 6. 2014, v evidenci smluv Kraje Vysočina evidované pod ID 76316 ve znění dle materiálu RK-18-2018-29, př. 1., mezi budoucím oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako budoucím povinným;
 • uzavřít v rámci realizace stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, na straně pronajímatele, Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 448/2014-SML ze dne 6. 6. 2014, v evidenci smluv Kraje Vysočina evidovanou pod ID 76315, ve znění dle materiálu RK-18-2018-29, př. 2, a to ke dni 31. 12. 2017.


Usnesení 1112/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočinou na straně nájemce a Lesy České republiky, státní podnik, na straně pronajímatele, smlouvu o nájmu dle materiálu RK-18-2018-32, př. 1.


Usnesení 1113/18/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do okamžiku rozhodnutí rady kraje o výběru dodavatele.


Usnesení 1114/18/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný do okamžiku rozhodnutí rady kraje o výběru dodavatele.


Usnesení 1115/18/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-34, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 120 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 4;


Usnesení 1116/18/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-35, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 4;


Usnesení 1117/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 800 000 Kč (s určením pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci ve výši 250 000 Kč a Domov Lidmaň, příspěvkovou organizaci, ve výši 550 000 Kč) a § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč (s  určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkovou organizaci) při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o celkovou částku 1 000 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 250 000 Kč, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč a Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, o částku 550 000 Kč k nákupu automobilu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-18-2018-36, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-18-2018-36, př. 2;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace, ve výši 140 000 Kč, Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ve výši 585 000 Kč, Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ve výši 100 000 Kč a Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, ve výši 50 000 Kč;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociální věci:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018:

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-18-2018-36, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k  30. 6. 2018 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2018 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2018 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:

- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2018;

- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

- promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2018 v termínu do 1. 8. 2018 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 společně s výhledem do konce roku 2018 v termínu do 19. 10. 2018;

- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.


Usnesení 1118/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 3 394 629,55 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace Domova Háj I.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1119/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o partnerství se Základní školou Nové Město na Moravě, Malá 154, IČO  70832803 v rámci výzvy č. 30_18_008 dle materiálu RK-18-2018-38, př. 1.


Usnesení 1120/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-39, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2018-39, př. 2.


Usnesení 1121/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • žehlící stůl s žehličkou, inventární číslo: 10000112, rok pořízení 2004, pořizovací cena 108 141,20 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč
 • parní sterilizátor Vacusteri, inventární číslo 10000070, rok pořízení 1999, pořizovací cena 101 277,60 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč

a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1122/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - automatického pracího stroje Primus, inventární číslo 453929, rok pořízení 1998, pořizovací cena 102 754,80 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1123/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - osobního automobilu Opel Zafira, inventární číslo: 7558, rok pořízení 2011, rok první registrace vozidla 2007, pořizovací cena 200 700,- Kč, zůstatková cena k 30. 4. 2018 je 12 189,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1124/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - osobní automobil VW Transporter, inventární číslo: HIM 22000068, rok pořízení 2000, rok první registrace vozidla 2000, pořizovací cena 641 997,- Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1125/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

podání žádosti, včetně související přílohy, o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a  sociálních věcí, dle materiálů RK-18-2018-44, př. 1 a RK-18-2018-44, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2018-44, př. 2;


Usnesení 1126/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 169 500 Kč při současném snížení §  4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00053) o částku 169 500 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb ve výši 169 500 Kč organizaci Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč dle materiálu RK-18-2018-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2018-45, př. 2.


Usnesení 1127/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s účastí Domova pro seniory Onšov, příspěvkové organizace, jako aplikačního garanta s finančním příspěvkem na projektech „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ dle materiálů RK-18-2018-46, př. 1 a RK-18-2018-46, př. 3;

schvaluje
 • zapojení Kraje Vysočina do projektů „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a  „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u  seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ v rozsahu uvedeném v materiálu RK-18-2018-46, př. 1 a v materiálu RK-18-2018-46, př. 3;
 • Letter of Intent dle materiálu RK-18-2018-46, př. 2 pro projekt „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a dle materiálu RK-18-2018-46, př. 4 pro projekt „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“.

 


Usnesení 1128/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • nákladního automobilu LIAZ 150.261, inventární číslo 3-2, rok výroby 1990, rok pořízení 12/1992, pořizovací cena 319 568 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • autobusu Karosa LC73520, inventární číslo 3-5, rok výroby 1986, rok pořízení 1992, pořizovací cena 421 780 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-18-2018-47.


Usnesení 1129/18/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-18-2018-48, př. 1.


Usnesení 1130/18/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

 • hodnoticí komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.


Usnesení 1131/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2018/2019:

 • Kristýnu Sochorkovou, studentku Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 2;
 • Nikolu Velátovou, studentku Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 3;
 • Michaelu Vališovou, studentku Gymnázia Jihlava, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 4;
 • Mikuláše Festu, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 5.


Usnesení 1132/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2018-51, př. 1.


Usnesení 1133/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o situaci v projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ realizovaného Vyšší odbornou školou a  Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-18-2018-52.


Usnesení 1134/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2018-53, př. 1 kódy 1A a 2A.


Usnesení 1135/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz  u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 8 520 Kč na realizaci soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2018 open.


Usnesení 1136/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 051 179 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 1 051 179 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-18-2018-55.


Usnesení 1137/18/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1138/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 880 386,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 283 854,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v celkové výši 1 164 240,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 339 784,00 Kč
  • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO  60418427 o částku 283 854,80 Kč
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 540 602,00 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-18-2018-57.


Usnesení 1139/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s., se sídlem Nová 757, 394 68 Žirovnice, IČO: 22760105 ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-18-2018-58, př. 1.


Usnesení 1140/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-59, př. 1.


Usnesení 1141/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2018-60, př. 3:


Usnesení 1142/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-61, př. 1.


Usnesení 1143/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1144/18/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1570 za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2018-62, př. 2.


Usnesení 1145/18/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1146/18/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 4 a finanční zprávě č. 3 dle materiálu RK-18-2018-65, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu o průběhu projektu č. 4 a finanční zprávu č. 3 orgánu kontroly 1. stupně.


Usnesení 1147/18/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437;
 • poskytnout dar obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-18-2018-69, př. 2.


Usnesení 1148/18/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.


Usnesení 1149/18/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad a § 6172 Činnost regionální správy, spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 610 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o  částku 610 tis. Kč za účelem zajištění výdajů souvisejících s objektovou bezpečností budov sídla kraje.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz