Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 18/2020

Usnesení 0980/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 329 654 při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 329 654  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 258 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 148 396 Kč u Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Navýšení konektivity školní sítě“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".


Usnesení 0981/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 2 roku 2020 dle materiálu RK-18-2020-03, př. 1.


Usnesení 0982/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-05, př. 2.


Usnesení 0983/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-06, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-06, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 6.


Usnesení 0984/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava (RK-18-2020-07, př. 1), Nemocnicí Havlíčkův Brod (RK-18-2020-07, př. 2), Nemocnicí Třebíč (RK-18-2020-07, př. 3), Nemocnicí Nové Město na Moravě (RK-18-2020-07, př. 4) a Nemocnicí Pelhřimov (RK-18-2020-07, př. 5). 


Usnesení 0985/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-18-2020-08, př. 1.


Usnesení 0986/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s převodem 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 4 do vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 1, Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 2 a Dodatek č.  XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 3.


Usnesení 0987/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 950 398,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 210 400,50 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 110 000,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 210 000,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 419 998,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-18-2020-11, př. 1.


Usnesení 0988/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ v celkové výši 1 740 575 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 760 575 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 980 000 Kč

     na realizaci projektů v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu       zdravotnictví v roce 2020“.


Usnesení 0989/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 098 130 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 098 130 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 0990/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 60 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 600 000 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 17 383 000 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 026 000 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 730 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 261 000 Kč 

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020.


Usnesení 0991/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“; 
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2020-85, př. 1.


Usnesení 0992/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit žádost o podporu projektu „Vysočina Open BIM“ do grantového programu Doprava 2020+;

prohlašuje

skutečnosti dle materiálu RK-18-2020-14, př. 2.


Usnesení 0993/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu RK-18-2020-15, př. 1.


Usnesení 0994/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování neinvestičních akcí dle  materiálu RK-18-2020-16, př. 2;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu RK-18-2020-16, př. 2;
 • uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-18-2020-16, př. 2 přednostně z  prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30.11.2020. 


Usnesení 0995/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-17, př. 1;
 • rozhodnout  uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-17, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-17, př. 2.


Usnesení 0996/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  626 985 Kč dle materiálu RK-18-2020-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-18-2020-18, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč dle materiálu RK-18-2020-18, př. 3.


Usnesení 0997/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-18-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-19, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0998/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-18-2020-20, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-20, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0999/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 2.


Usnesení 1000/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2020-23, př. 1.


Usnesení 1001/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 1002/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Projektový záměr projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1 do výzvy č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 1003/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-18-2020-25, př. 1;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ zaměstnance Odboru zdravotnictví  Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky ochranných prostředků“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;


Usnesení 1004/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020 dle materiálu RK-18-2020-26, př. 1.


Usnesení 1005/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-27, př. 1.


Usnesení 1006/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.


Usnesení 1007/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu  RK-18-2020-29, př. 1;
 • vzít na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu RK-18-2020-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2020-29, př. 3.


Usnesení 1008/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu RK-18-2020-30, př. 1;
 • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2020-30, př. 2.


Usnesení 1009/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

záměr projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu dle materiálů RK-18-2020-31, př. 1 a RK-18-2020-31, př. 2;

rozhoduje

uzavřít dohodu o společném záměru (Letter of Intent) pro projekt Ochrana seniorů v době krizového stavu, dle materiálu RK-18-2020-31, př. 3.


Usnesení 1010/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1;
 • rozhodnout zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v materiálech RK-18-2020-32, př. 2 a RK-18-2020-32, př. 3 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok 2021 dle materiálu RK-18-2020-32, př. 4.


Usnesení 1011/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-18-2020-33, př. 2.


Usnesení 1012/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 4.


Usnesení 1013/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu RK-18-2020-35, př. 1.


Usnesení 1014/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-18-2020-36, př. 1.


Usnesení 1015/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektu a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1;
 • schválit závazek kraje na: 

- předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras" do výše 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky; 

- krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, tj. max. do výše 125 000 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 1016/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu RK-18-2020-38, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu RK-18-2020-38, př. 3;

ukládá

řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části z prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“.


Usnesení 1017/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1018/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje na rok 2020 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 72 000 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR (výměna stávajícího vysílače na nový kompatibilní) – sídlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.“, ve výši 72 000 Kč, dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1;
 • úpravu plánu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1.


Usnesení 1019/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů: 

a) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – administrativní budova Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55“ ve výši 65 000 Kč 

b) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57 a 58“ ve výši 71 000 Kč 

c) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – hrad Roštejn (Doupě), objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 66 000 Kč 

d) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 69 000 Kč 

poskytnutých v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“; 

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-18-2020-41, př. 1;
 • úpravu použití plánu oprav dle materiálu RK-18-2020-41, př. 2.


Usnesení 1020/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury o částku 127 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 127 000 Kč určenou na realizaci projektu „A II 2020 Výměna antény PZM-1 za modernější PZR-1 pro dva objekty Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. – sídlo organizace na Havlíčkově nám. 19 a depozitář Beckovského 1882, Havlíčkův Brod“;
 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-42, př. 1.


Usnesení 1021/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 4.


Usnesení 1022/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0048 dle materiálu RK-18-2020-45, př. 3.


Usnesení 1023/18/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

soutěž „Vysočina – moje dovolená“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 1

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na realizaci soutěže „Vysočina – moje dovolená“;

ukládá

 • odboru informatiky a odboru analýz a podpory řízení zahájit analytické a vývojové práce na informačním systému programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů;
 • odboru regionálního rozvoje a příspěvkové organizaci Vysočina Tourism zpracovat
  • základní podmínky „návštěvnického voucheru“, tj. účasti jednotlivých subjektů v systému (na které služby a případně které subjekty budou nabízet slevy) do 9. 6. 2020;
  • základní procesní návrh systému emise, předávání a uplatňování voucherů do 9. 6. 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 2;
 • schválit
  • rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj,  § 2143‑ Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.


Usnesení 1024/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2020-47, př. 1 a RK-18-2020-47, př. 2.


Usnesení 1025/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 1026/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ dle materiálu RK-18-2020-49, př. 1.


Usnesení 1027/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-50, př. 3.


Usnesení 1028/18/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 1029/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-18-2020-52, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-18-2020-52, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2020-52, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o  realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-18-2020-52, př. 1, RK-18-2020-52, př. 2, RK-18-2020-52, př. 3 a RK-18-2020-52, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1030/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-53, př. 1.


Usnesení 1031/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3234, za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-54, př. 2.


Usnesení 1032/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2020-55, př. 6 a RK-18-2020-55, př. 7.


Usnesení 1033/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-56, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-56, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-56, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-56, př. 3.


Usnesení 1034/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-57, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-57, př. 2.


Usnesení 1035/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 6.


Usnesení 1036/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-18-2020-59, př. 1;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-59, př. 2.


Usnesení 1037/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-18-2020-60, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.


Usnesení 1038/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.


Usnesení 1039/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1040/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-18-2020-63, př. 1.


Usnesení 1041/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-64, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-64, př. 1.


Usnesení 1042/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-65, př. 1


Usnesení 1043/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že  materiál ZK-03-2020-41, př. 1  se nahrazuje materiálem RK-18-2020-66, př. 1.


Usnesení 1044/18/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1045/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

ustanovit pracovní tým dle materiálu RK-18-2020-84, př. 2.


Usnesení 1046/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 


Usnesení 1047/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 140 000 Kč při současném zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 140 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, IČO: 70844194 o částku 140 000 Kč z důvodu ukončení vzdělávací činnosti na pracovišti Humpolec od 1. 9. 2020;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 300 000 Kč na podporu převzetí činnosti základní školy městem Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-18-2020-69, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu RK-18-2020-69, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-18-2020-69, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2020-69, př. 4.


Usnesení 1048/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-70, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-18-2020-70, př. 2.


Usnesení 1049/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-18-2020-71, př. 1.


Usnesení 1050/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 659 512,47 Kč.


Usnesení 1051/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO: 04417909 dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1.


Usnesení 1052/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-74, př. 1.


Usnesení 1053/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-75, př. 1.


Usnesení 1054/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-76, př. 1.


Usnesení 1055/18/2020/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-77, př. 1.


Usnesení 1056/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-78, př. 1.


Usnesení 1057/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-79, př. 1.


Usnesení 1058/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-80, př. 1.


Usnesení 1059/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0062 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 6;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02725.0077 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 5.


Usnesení 1060/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ dle materiálu RK-18-2020-82, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 1061/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 15 037 590 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-18-2020-83, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-83, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz