Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 19/2018

Usnesení 1151/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

realizované aktivity s tchajwanskými partnery v období 2017/18;

ukládá

odboru informatiky pokračovat v přípravě projektových záměrů specifikovaných v popisu problému.


Usnesení 1152/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci na rok 2018 ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-19-2018-03, př. 1, a to jako členský příspěvek.


Usnesení 1153/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o výběru následujících účastníků dále uvedených částí veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ k uzavření smluv:

 • část 3 (Elektronická řídící kontrola): DYNATECH s.r.o., IČ: 25501003, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno;
 • část 4 (Facility management): TESCO SW a.s., IČ: 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc;
ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem účastníkům předmětných částí zadávacího řízení, zahájit jednání s vybranými dodavateli o uzavření smluv k plnění výše uvedených částí veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.


Usnesení 1154/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o provozu informačního systému Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví dle materiálu RK-19-2018-05, př. 1.


Usnesení 1155/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

smlouvu o partnerství pro realizaci projektu NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace dle dle materiálu RK-19-2018-06, př. 1.


Usnesení 1156/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 129 000 Kč určené na realizaci projektu „Výzkum“ v roce 2018 dle materiálu RK-19-2018-07, př. 1 a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-19-2018-07, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 75 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.


Usnesení 1157/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 ve složení:

 • Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina.


Usnesení 1158/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184, dle materiálu RK-19-2018-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč  při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč.


Usnesení 1159/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2017“ dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku  182 243 Kč při současném snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 182 243 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč, na krytí provozních výdajů projektu „Standard ICT 2017“;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2017“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1.


Usnesení 1160/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-11, př. 1, RK-19-2018-11, př. 2, RK-19-2018-11, př. 3, RK-19-2018-11, př. 4 a RK-19-2018-11, př. 5.


Usnesení 1161/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-12, př. 1, RK-19-2018-12, př. 2 a RK-19-2018-12, př. 3.


Usnesení 1162/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-13, př. 1 a RK-19-2018-13, př. 2.


Usnesení 1163/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2018-14, př. 1 a RK-19-2018-14, př. 2.


Usnesení 1164/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,    příspěvkové organizace:

 • Opel Astra Classic Caravan, inv. číslo 008-000-000-008, rok pořízení 2005, pořizovací cena 346 416 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 1165/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2018-16, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-19-2018-16, př. 1.


Usnesení 1166/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0706/13/2018/RK ze dne 24. dubna 2018 tak, že se materiál RK-13-2018-08, př. 1 nahrazuje materiálem RK-19-2018-17, př. 1;

souhlasí

s bezúplatným převodem následujícího majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, příspěvkovou organizaci:

 • Inkubátor klinický Dräger Medical, rok pořízení 1996, pořizovací cena 296 254 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Defibrilátor Nihon Kohden-Cardiolife, rok pořízení 2000, pořizovací cena 111 363 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kolonofibroskop Olympus, rok pořízení 1995, pořizovací cena 367 277 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 1167/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-19-2018-18, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 1168/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Další profesní rozvoj radiologických asistentů ve zdravotnických zařízeních“ dle materiálu RK-19-2018-19, př. 1.


Usnesení 1169/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2018 dle materiálu RK-19-2018-20, př. 1.


Usnesení 1170/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 1/2018 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-21, př. 1;

rozhoduje ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-19-2018-21, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-19-2018-21, př. 1 z účetnictví kraje.


Usnesení 1171/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-22, př. 1.


Usnesení 1172/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

nominace členů strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 dle materiálu RK-19-2018-23, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu povinnost v pravidelných ročních intervalech předkládat radě kraje pro informaci Roční zprávu o realizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025.


Usnesení 1173/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Dobrých sto“ ve  výši 30 000 Kč a v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ ve výši 180 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2018 o celkovou částku 210 000 Kč určenou na realizaci projektu „Dobrých sto“ (částka 30  000 Kč) a projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ (částka 180 000 Kč).


Usnesení 1174/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Za svobodu!“, ve  výši 237 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2018 o  částku 237 000 Kč určenou na realizaci projektu „Za svobodu!“.


Usnesení 1175/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Otakar Štáfl – čechoslovák a brodský patriot“ ve  výši 95 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2018 o  částku 95 000 Kč určenou na realizaci projektu „Otakar Štáfl – čechoslovák a brodský patriot“.


Usnesení 1176/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ ve  výši 90 000 Kč a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ ve výši 55 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2018 o  celkovou částku 145 000 Kč určenou na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ (částka 90 000 Kč) a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ (částka 55 000 Kč).


Usnesení 1177/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“ ve  výši 56 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na rok 2018 o  částku 56 000 Kč určenou na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“.


Usnesení 1178/19/2018/RK
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Vzduch je naše moře“, ve  výši 70 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2018 o  částku 70 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vzduch je naše moře“.


Usnesení 1179/19/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, se sídlem Komenského 1333/10, Jihlava, IČO 00094854, dle materiálu RK-19-2018-30, př. 2;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-19-2018-30, př. 1 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, se sídlem Komenského 1333/10, Jihlava, IČO 00094854, ve výši 62 500 Kč dle materiálu RK-19-2018-30, př. 2.


Usnesení 1180/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí


Usnesení 1181/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 6;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 4.


Usnesení 1182/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2018“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč dle materiálů RK-19-2018-33, př. 1, RK-19-2018-33, př. 2 a RK-19-2018-33, př. 3.


Usnesení 1183/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2018 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastro100letí“.


Usnesení 1184/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice dle materiálu RK-19-2018-35, př. 1 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice do Integrovaného regionálního operačního programu dle materiálu RK-19-2018-35, př. 1.


Usnesení 1185/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-19-2018-36, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2018-36, př. 1.


Usnesení 1186/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-37, př. 1.


Usnesení 1187/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-19-2018-38, př. 2;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí oprav škod po zimě realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2018-38, př. 4;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2018-38, př. 3;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-19-2018-38, př. 5.


Usnesení 1188/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1.


Usnesení 1189/19/2018/RK
Rada kraje
vydává

Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 1/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-19-2018-40, př. 2.


Usnesení 1190/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-41, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-41, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-41, př. 1.


Usnesení 1191/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-42, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1.


Usnesení 1192/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu nájemní  a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-19-2018-43, př. 1.


Usnesení 1193/19/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky z vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 v rozsahu materiálu RK-19-2018-44, př. 1;

rozhoduje

uzavřít mezi obcí Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 na straně povinných ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebností smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu  provozování stavby „SO 302 – opevnění koryta Bílého potoka“ a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného ze služebnosti či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav této stavby na pozemcích dle materiálu RK-19-2018-44, př. 2 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 2546-6012/2017 v k.ú. Velká Bíteš a geometrického plánu číslo 424-6817/2017 v k.ú. Křoví bezúplatně, na dobu existence stavby.


Usnesení 1194/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/16 o výměře 4 m2 odděleného z par. č. 2094/1 a pozemku par. č. 678/18 o výměře 567 m2 odděleného z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/16 o výměře 4 m2 oddělený z par. č. 2094/1 a pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.


Usnesení 1195/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1196/19/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 703/2 o výměře 2043 m2 v k. ú. a obci Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1197/19/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

pracovní skupinu pro projednávání všech záležitostí spojených s financováním, provozem a užíváním nové budovy Krajské knihovny Vysočiny a parkovacího objektu se spoluinvestorem městem Havlíčkův Brod ve složení:

 • Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku;
 • Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů;
 • Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového;
 • Ing. Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu;
 • Mgr. Karel Kotrba, MSc, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu;
 • Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový;
ukládá

Ing. Martinu Kuklovi a Ing. Janě Fischerové informovat o jednáních pracovních skupin vedení Kraje Vysočina.


Usnesení 1198/19/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:

 • usnesení č. 0444/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemek ve vlastnictví obce Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 bude nabyt z vlastnictví obce Puklice  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2;
 • usnesení č. 0590/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, tak, že do materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Puklice  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.


Usnesení 1199/19/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1200/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Statutárním městem Jihlava, jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 54/1, 54/3 a 362/50 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálu RK-19-2018-51, př. 1.


Usnesení 1201/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné.


Usnesení 1202/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1203/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2018-58, př. 1 a RK-19-2018-58, př. 2.


Usnesení 1204/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov Kopretina Černovice - havárie, oprava výtahu" dodavateli KONE, a.s. , Evropská 423/178, Vokovice 160 00 Praha 6 za nabídnutou cenu 837 064 Kč bez DPH.


Usnesení 1205/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1.


Usnesení 1206/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít  mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o.,Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle materiálu RK-19-2018-62, př. 1.


Usnesení 1207/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 26 nahrazuje materiálem RK-19-2018-52, př. 1.


Usnesení 1208/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1041/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-17-2018-87, př. 1 se ruší smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovými č. 2 a 17.


Usnesení 1209/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

investiční záměr "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení" dle materiálů RK-19-2018-56 a RK-19-2018-56, př. 1;

rozhoduje

zařadit akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá
 • odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu akcí "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení" a "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu";
 • odboru regionálního rozvoje prověřit možnost získání vnějších finančních zdrojů na spolufinancování akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení";
 • odboru zdravotnictví pokračovat v jednání s Dieter Morszeck Stiftung o poskytnutí daru na dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov.


Usnesení 1210/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-19-2018-57, př. 1upr1.


Usnesení 1211/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-19-2018-59, př. 1.


Usnesení 1212/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-19-2018-63, př. 1 do vlastnictví obce Košetice;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného a obcí Košetice na straně oprávněného bezúplatnou smlouvu o  zřízení služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu na části pozemků par. č. 2202/1 a par. č. 2238/3 v k. ú. a obci Košetice za účelem zřízení, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v  rozsahu GP č. 561-3/2016;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-19-2018-63, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2018-63, př. 2upr1 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1213/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.


Usnesení 1214/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a jeho nezpůsobilosti k získání podpory v rámci IROP, Výzev 81 a 82;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" dle materiálu RK-19-2018-65, př. 1 do Výzvy č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1215/19/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o podporu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" do Výzvy č. 82 IROP a podání žádosti o podporu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV." do Výzvy č. 81 IROP.


Usnesení 1216/19/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-19-2018-67, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-19-2018-67, př. 1 a RK-19-2018-67, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-19-2018-67, př. 1 a RK-19-2018-67, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 1217/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

použití fondu investic pro rok 2018 u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2018-68, př. 1.


Usnesení 1218/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 304 932,62 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 272 834,45 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 32 098,17 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 304 932,62 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.


Usnesení 1219/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2019 - 2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-19-2018-70, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019 – 2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-19-2018-70, př. 1.


Usnesení 1220/19/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-19-2018-71, př. 1.


Usnesení 1221/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1222/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1223/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1224/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 151 804,80 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 040 964,14 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 192 768,94 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 804,80 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 040 964,14 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1225/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 248 624 Kč dle materiálu RK-19-2018-76, př. 2, tabulka č. 1;
rozhoduje

poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 51 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00326) dle materiálu RK-19-2018-76, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-76, př. 3.


Usnesení 1226/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 248 080 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 106 320 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 106 320 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
rozhoduje


Usnesení 1227/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 340 193 Kč při současném zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 340 193 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748 o částku 340 193 Kč na pokrytí nákladů na dodávku ICT a služeb souvisejících se sloučením dětských domovů.


Usnesení 1228/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu dotaci Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361, ve výši 25 000 Kč na dofinancování projektu „Vysočina Imprint“ dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2.


Usnesení 1229/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-19-2018-80, př. 1.


Usnesení 1230/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1231/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč zapsanému spolku TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 00547492 na podporu pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-82, př. 1.


Usnesení 1232/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o částku 1 300 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" o částku 1 300 000 Kč a "Odvod z fondu investic" o částku 1 300 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní;
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-19-2018-83, př. 2.

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 1 300 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-83;
 • řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 300 000 Kč;


Usnesení 1233/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 222 911,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 088 314 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 311 225,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 222 911,20 Kč; 
  • Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 735 786,40 Kč;
  • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 352 527,60 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-19-2018-84.


Usnesení 1234/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1.


Usnesení 1235/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“ dle materiálu RK-19-2018-86, př. 1;

rozhoduje

o bezúplatném převodu stavebnice nákladního automobilu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, a to k datu protokolárního předání, a v termínech dle materiálu RK-19-2018-86, př. 2.


Usnesení 1236/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 883 266,23 Kč.


Usnesení 1237/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-88, př. 3.


Usnesení 1238/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1239/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ ve výši 160 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-90, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-90, př. 2

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1240/19/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).


Usnesení 1241/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-19-2018-92, př. 3, RK-19-2018-92, př. 8, RK-19-2018-92, př. 9 a RK-19-2018-92, př. 12.


Usnesení 1242/19/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-19-2018-93, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2018-93, př. 1.


Usnesení 1243/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 279 300,80 Kč.


Usnesení 1244/19/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-19-2018-95, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-19-2018-95, př. 2.


Usnesení 1245/19/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0537 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2018-96, př. 2.


Usnesení 1246/19/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 196 020 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 196 020 Kč na zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz