Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 19/2019

Usnesení 1029/19/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 1030/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením řidičského trenažeru AT-99VRT/2M, inventární číslo 2-298, rok pořízení 2004, pořizovací cena 291 550 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-19-2019-02.


Usnesení 1031/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-19-2019-03, př. 1.


Usnesení 1032/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-19-2019-05, př. 1, RK-19-2019-05, př. 2 a RK-19-2019-05, př. 3.


Usnesení 1033/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-06, př. 1.


Usnesení 1034/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci KAP a MAP v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-04, př. 1.


Usnesení 1035/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2019-07, př. 3


Usnesení 1036/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč při současném snížení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 40 000 Kč;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2019-08, př. 1.


Usnesení 1037/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 115 040,70 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 2 435 669,59 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 550 710,29 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 115 040,70 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 2 435 669,59 Kč Střední odborné škole Nové Město na Moravě na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1038/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 95 810 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 80 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 235 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 410 810 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 95 810 Kč na úhradu zvýšených nákladů na plyn a elektrickou energii v nové přístavbě budovy dle materiálu RK-19-2019-10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 80 000 Kč na úhradu pokuty dle materiálu RK-19-2019-10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 235 000 Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů v nové školní kuchyni, tělocvičnách a na úhradu kybernetické bezpečnosti dle materiálu RK-19-2019-10.


Usnesení 1039/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1040/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 v celkové výši 40 000 Kč organizaci Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod z.s.


Usnesení 1041/19/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-19-2019-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálů RK-19-2019-11, př. 2, RK-19-2019-11, př. 3.


Usnesení 1042/19/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1043/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2019-15, př. 1.


Usnesení 1044/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-19-2019-16, př. 1.


Usnesení 1045/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-17, př. 1;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-19-2019-17, př. 1.


Usnesení 1046/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • EKG monitor Propaq, inventární číslo 006-000-005-000, r. v. 1997, pořizovací cena 266 700,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • EKG monitor Propaq, inventární číslo 006-000-005-000, r. v. 1997, pořizovací cena 266 700,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 1047/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Negatoskop, r. v. 2000, inventární číslo 002-000-001-381, pořizovací cena (PC) 105 080,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Zařízení videoendoskopické, r. v. 1996, inv. č. 002-000-002-215, PC 30 004,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Zdroj světla k cystoskopu Olympus, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-640, PC 69 625,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-517, PC 1 145 765,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-566, PC 917 694,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-713, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací:

 • Negatoskop, r. v. 2000, inventární číslo 002-000-001-381, pořizovací cena (PC) 105 080,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Zařízení videoendoskopické, r. v. 1996, inv. č. 002-000-002-215, PC 30 004,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Zdroj světla k cystoskopu Olympus, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-640, PC 69 625,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-517, PC 1 145 765,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-566, PC 917 694,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-713, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1048/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán výnosů a nákladů) Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1 a jejich profinancování;

zmocňuje

ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;

ukládá

 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrh Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit na odbor zdravotnictví zaktualizovaný rozpočet a plány na rok 2019, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 30. 8. 2019. 

Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2019 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2019.


Usnesení 1049/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2019-21, př. 1, RK-19-2019-21, př. 2, RK-19-2019-21, př. 3, RK-19-2019-21, př. 4 a RK-19-2019-21, př. 5.


Usnesení 1050/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-22, př. 1.


Usnesení 1051/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2019-23, př. 1, RK-19-2019-23, př. 2 a RK-19-2019-23, př. 3.


Usnesení 1052/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 11 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-24, př. 1.


Usnesení 1053/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-25, př. 1.


Usnesení 1054/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-19-2019-26, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 1055/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-19-2019-27, př. 1;

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-27, př. 1.


Usnesení 1056/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Dětská skeletální traumatologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2019.


Usnesení 1057/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 3 789 375 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 719 580 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 306 718 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 503 077 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 900 000 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 360 000 Kč

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-19-2019-29, př. 1.


Usnesení 1058/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 195 670 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 181 150 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 150 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací o částku 14 520 Kč.


Usnesení 1059/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč, Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064, dle materiálu RK-19-2019-31, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o  částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3312 - Hudební činnost o částku 100 000 Kč dle materiálů RK-19-2019-31, RK-19-2019-31, př. 1, RK-19-2019-31, př. 2.


Usnesení 1060/19/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jedná se o dar pro prezidenta republiky - ze společenských a protokolárních důvodů není vhodné, aby byl materiál veřejný.


Usnesení 1061/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vozidla pro zajištění pracovní mobility“ účastníka Autocentrum Bupi s.r.o., IČO 63906198;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1062/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 183 303 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 183 303 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 183 303 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru dopravy a silničního hospodářství a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k  informaci;

bere na vědomí


Usnesení 1063/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu ve výši 100 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“.


Usnesení 1064/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 49 359,45 Kč dle materiálu RK-19-2019-35, př. 1.


Usnesení 1065/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-19-2019-36, př. 2.


Usnesení 1066/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou Zprávu o realizaci č. 6 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-19-2019-37, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-19-2019-37, př. 2.


Usnesení 1067/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Třebíči dle materiálů RK-19-2019-38, př. 1.


Usnesení 1068/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a jeho prodejem Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, z. s., Janáčkovo stromořadí 158/7, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO 43371736 za cenu 5  000 Kč.


Usnesení 1069/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-19-2019-40, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-19-2019-40, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-19-2019-40, př. 1.


Usnesení 1070/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 dle materiálu RK-19-2019-41, př. 1.


Usnesení 1071/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 dle materiálu RK-19-2019-42, př. 1.


Usnesení 1072/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci na záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“ dle materiálu RK-19-2019-43, př. 1.


Usnesení 1073/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-19-2019-44, př. 1, RK-19-2019-44, př. 2 a RK-19-2019-44, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-44, př. 1, RK-19-2019-44, př. 2 a RK-19-2019-44, př. 3.


Usnesení 1074/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity, Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ na realizaci projektu „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“, ve výši 56 665 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 56 665 Kč určenou na realizaci projektu „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“.


Usnesení 1075/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu „neperiodická publikace Josef Honys“ ve  výši 130 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 130 000 Kč určenou na realizaci projektu „neperiodická publikace Josef Honys“.


Usnesení 1076/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-19-2019-47, př. 1, RK-19-2019-47, př. 2, RK-19-2019-47, př. 3, RK-19-2019-47, př. 4, RK-19-2019-47, př. 5, RK-19-2019-47, př. 6, RK-19-2019-47, př. 7, RK-19-2019-47, př. 8, RK-19-2019-47, př. 9 RK-19-2019-47, př. 10;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-19-2019-47, př. 13.


Usnesení 1077/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-19-2019-48, př. 1.


Usnesení 1078/19/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

výběrovou komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2019-49, př. 1.


Usnesení 1079/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření dohody  o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba "II/353 Nové Veselí - obchvat" pro stavební objekt SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ a SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 dle materiálu RK-19-2019-50, př. 1.  


Usnesení 1080/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-51, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2019-51, př. 3.


Usnesení 1081/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-19-2019-52, př. 1, RK-19-2019-52, př. 2 a  RK-19-2019-52, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-52, př. 1, RK-19-2019-52, př. 2 a RK-19-2019-52, př. 3.


Usnesení 1082/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Mejzlíka a Ing. Josefa Pelikána k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu: 

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového.


Usnesení 1083/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti s budoucí změnou třídy silnice dle materiálů RK-19-2019-54, př. 1 a RK-19-2019-54, př. 2.


Usnesení 1084/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-55, př. 1.


Usnesení 1085/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2019-57, př. 1 a RK-19-2019-57, př. 2.


Usnesení 1086/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0662/12/2019/RK tak, že v materiálu RK-12-2019-29, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6.


Usnesení 1087/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 12. 2019.


Usnesení 1088/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-19-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti  dle materiálu RK-19-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1089/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-59, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-19-2019-59, př. 2.


Usnesení 1090/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-19-2019-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2019-60, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1091/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 6 a finanční zprávě č. 4 dle materiálu RK-19-2019-61, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu o průběhu projektu č. 6 a finanční zprávu č. 4 orgánu kontroly 1. stupně.


Usnesení 1092/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-19-2019-62, př. 1 a RK-19-2019-62, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2019-62, př. 1.


Usnesení 1093/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-19-2019-63, př. 1 včetně její přílohy uvedené v materiálu RK-19-2019-63, př. 2.


Usnesení 1094/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0109 dle materiálu RK-19-2019-64, př. 2.


Usnesení 1095/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-65, př. 2.


Usnesení 1096/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-66, př. 3.


Usnesení 1097/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku „Centrum popularizace vědy Vysočina“ a jeho vyřazení z účetní evidence v hodnotě 8 287 268,60 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody ve výši 8 287 268,60 Kč;

schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 0,02 Kč na zvláštním účtu „CPVV“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.


Usnesení 1098/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 27 058,92 Kč (1 050,22 €).


Usnesení 1099/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2019-69, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2019-69, př. 3.


Usnesení 1100/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-70, př. 4, RK-19-2019-70, př. 5 a RK-19-2019-70, př. 6;

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálu RK-19-2019-70, př. 1 do 31. výzvy a RK-19-2019-70, př. 2 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 1101/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-71, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-19-2019-71, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“.


Usnesení 1102/19/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu RK-19-2019-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz