Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 20/2018

Usnesení 1248/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

jako opatření k nápravě a podle § 127 odst. 2 písm. d) v návaznosti na § 49 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, o zrušení části 1 veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, Část 1 - Serverová a síťová infrastruktura, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby zadávacím řízení na předmětnou část veřejné zakázky dále pokračoval;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky včetně odůvodnění dle tohoto materiálu.


Usnesení 1249/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 161 540 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 133 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  133 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 28 040 Kč.


Usnesení 1250/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 759 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2018-04, př. 4;
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz o částku 237 241 Kč, a to pro:

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 57 869 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 66 194 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 011 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 76 167 Kč

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.


Usnesení 1251/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 089 160 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 089 160 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.


Usnesení 1252/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 399 300 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 399 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 399 300 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 14. 12. 2018. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.


Usnesení 1253/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou: CT Bright Speed Elite, rok výroby 2006, pořizovací cena 16 382 507,50 Kč, zůstatková cena 4 395 625,50 Kč.


Usnesení 1254/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-20-2018-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-20-2018-08, př. 1.


Usnesení 1255/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-09, př. 1 a RK-20-2018-09, př. 2.


Usnesení 1256/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-10, př. 1, RK-20-2018-10, př. 2 a RK-20-2018-10, př. 3.


Usnesení 1257/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o sponzorování a darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-11, př. 1, RK-20-2018-11, př. 2 a RK-20-2018-11, př. 3.


Usnesení 1258/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2018-12, př. 1.


Usnesení 1259/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci Základní organizaci ČSŽ Květinov, Květinov 37, 58001 Havlíčkův Brod, IČ:  03401570 na realizaci akce Život kolem nás aneb umíme si pomáhat.


Usnesení 1260/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle materiálu RK-20-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2018-15, př. 2.


Usnesení 1261/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34941) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ na realizaci akce „D 2018 klimatizační jednotka vnitřní – 2 ks, klimatizační jednotka venkovní“, ve  výši 136 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o  částku 136 000 Kč určený na realizaci akce „D 2018 klimatizační jednotka vnitřní – 2 ks, klimatizační jednotka venkovní“.


Usnesení 1262/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34013) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci akcí v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ v celkové výši 288 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (částka 125 000 Kč), pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (částka 105 000 Kč) a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (částka 58 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 125 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 prachotěsné skříně – 6  ks, police do pojízdného regálového systému – 76 ks, krabice – 70  ks, Madona nad Třebíčí“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o  částku 105 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 zvlhčovač vzduchu s ionizací“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 58 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 rám se sítí 4 ks“.


Usnesení 1263/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ ve výši 50 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 30 000 Kč, určené pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o  částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Edice Pelhřimovsko v lidové písni“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o  částku 30 000 Kč určenou na realizaci projektu „Zvuková galerie IGLOO“.


Usnesení 1264/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-20-2018-19, př. 1.


Usnesení 1265/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-20-2018-20, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 11. 2023.


Usnesení 1266/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2018 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-20-2018-21, př. 1.


Usnesení 1267/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2019-2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2018-22, př. 1, RK-20-2018-22, př. 2, RK-20-2018-22, př. 3RK-20-2018-22, př. 4, RK-20-2018-22, př. 5, RK-20-2018-22, př. 6, RK-20-2018-22, př. 7RK-20-2018-22, př. 8, RK-20-2018-22, př. 9, RK-20-2018-22, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019–2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2018-22, př. 1, RK-20-2018-22, př. 2, RK-20-2018-22, př. 3, RK-20-2018-22, př. 4, RK-20-2018-22, př. 5, RK-20-2018-22, př. 6RK-20-2018-22, př. 7RK-20-2018-22, př. 8, RK-20-2018-22, př. 9, RK-20-2018-22, př. 10.


Usnesení 1268/20/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Mgr. Michala Kampa dle materiálu RK-20-2018-23, př. 2;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Michalu Kampovi, řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2018-23, př. 3.


Usnesení 1269/20/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a  nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a  správě, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-20-2018-24, př. 2.


Usnesení 1270/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu KIA SORENTO, rok pořízení 2012, rok výroby 2004, inventární číslo DM6445-620519, pořizovací cena 160 000 Kč, zůstatková cena 113 310 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-20-2018-25.


Usnesení 1271/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením autobusu KAROSA LC 735.40, rok pořízení 2000, rok výroby 1988, inventární číslo DHM 148, pořizovací cena 195 400 Kč, zůstatková cena 0 Kč dle materiálu RK-20-2018-26.


Usnesení 1272/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a bezúplatným převodem osobního automobilu RENAULT MASTER combi, rok výroby 2002, inventární číslo SPV 458, pořizovací cena 645 178 Kč, zůstatková cena 0 Kč Horácké galerii v Novém Městě na Moravě dle matriálu RK-20-2018-27.


Usnesení 1273/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2018-28, př. 1.


Usnesení 1274/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1275/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1276/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 43 594 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-20-2018-31, př. 1.


Usnesení 1277/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 dle materiálu RK-20-2018-32, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2018-32, př. 1.


Usnesení 1278/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 10 530 Kč na dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“.


Usnesení 1279/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 23 812  Kč dle materiálu RK-20-2018-34, př. 1.


Usnesení 1280/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 196 424 Kč dle materiálu RK-20-2018-35;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-20-2018-35, př. 2.


Usnesení 1281/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálů RK-20-2018-36, př. 1 a RK-20-2018-36, př. 2.


Usnesení 1282/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-20-2018-37, př. 1, RK-20-2018-37, př. 2, RK-20-2018-37, př. 3;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a  poradenské centrum“, hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-20-2018-37, př. 4;

ukládá
 • odboru školství, mládeže a sportu zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a v termínech stanovených zákonem;
 • odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.


Usnesení 1283/20/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

10. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-20-2018-38, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-20-2018-38, př. 2.


Usnesení 1284/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Plán oprav dle materiálu RK-20-2018, př. 1;

ukládá

oddělení hospodářské správy zapracovat kvalifikovaný odhad souvisejících výdajů na úhradu plánovaných oprav do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na příslušný rok i do střednědobého rozpočtového výhledu Kraje Vysočina.


Usnesení 1285/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1286/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, na podporu projektu "Rodiny dnes" pro rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2018-41, př. 2.


Usnesení 1287/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 408 204,31 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 365 235,43 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 42 968,88 Kč) určenou pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 408 204,31 Kč u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".


Usnesení 1288/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 499,56  Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně “.


Usnesení 1289/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci ve výši 20 000 Kč spolku Klub bechtěreviků ČR z.s., Na  Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477.


Usnesení 1290/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019“ dle materiálu RK-20-2018-45, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019“ dle materiálu RK-20-2018-45, př. 2.


Usnesení 1291/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a  rodinných center v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-20-2018-46, př. 1.


Usnesení 1292/20/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2018-47, př. 1.


Usnesení 1293/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-20-2018-48, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-20-2018-48, př. 2.


Usnesení 1294/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. I smlouvy o Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina dle materiálu RK-20-2018-49, př. 1.


Usnesení 1295/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 24 695 193,17 Kč.


Usnesení 1296/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky
 • II/152 Jemnice - průtah

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1297/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-20-2018-52, př. 1;

bere na vědomí

aktualizovaný seznam akcí ve výši 150 000 000 Kč dle materiálu RK-20-2018-52, př. 2.


Usnesení 1298/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-53, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-20-2018-53, př. 3.


Usnesení 1299/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2019 – 2021 dle materiálu RK-20-2018-54, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2019 – 2021 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2018-54, př. 1.


Usnesení 1300/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje nepožadovat od města Brtnice spolufinancování dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice“.


Usnesení 1301/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ dle materiálu RK-20-2018-56, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-20-2018-56, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1302/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-57, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované znění finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018, které je obsahem materiálu RK-20-2018-57, př. 2.


Usnesení 1303/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-20-2018-58, př. 1.


Usnesení 1304/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1305/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1306/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1307/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2018-62, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1308/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1309/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  st.  143 zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova odděleného geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 143 zastavěná plocha o  výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova oddělený geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.


Usnesení 1310/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 44/1 o výměře 315 m2, par. č. 663/4 o výměře 615 m2, par. č. 1010/7 o výměře 446 m2, par. č. 273/15 o výměře 6 m2 a par. č. 302/3 o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Polnička z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1311/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1312/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2018-67, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek a obci Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-20-2018-67, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-20-2018-67, př. 2 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví obce Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1313/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převést darem:

 • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č.  695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č. 1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č. 1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č. 1414/3, par. č. 1415/92, par. č.  1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č. 1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č. 2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č.  2083, par. č. 2084, par. č. 1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č.  2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
 • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2 všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
 • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k 1. 1. 2018 včetně všech součástí a  příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;

 • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat"
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice
  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825.


Usnesení 1314/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 1036/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018 tak, že materiál RK-17-2018-81, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-20-2018-69, př. 1.


Usnesení 1315/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 620/8 o  výměře 106 m2, par. č. 620/9 o výměře 145 m2, par. č. 620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o  výměře 2 m2, par. č. 620/12 o výměře 5 m2, par. č. 620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o  výměře 133 m2, par. č. 620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č.  621/2 o  výměře 48 m2, par. č. 621/12 o výměře 5 m2, par. č. 621/13 o výměře 13 m2, par. č.  621/14 o výměře 38 m2, par. č. 621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235  m2 a  par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 620/8 o výměře 106 m2, par. č.  620/9 o výměře 145 m2, par. č. 620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o výměře 2 m2, par. č.  620/12 o výměře 5 m2, par. č. 620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o výměře 133 m2, par. č.  620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č. 621/2 o výměře 48 m2, par. č.  621/12 o výměře 5 m2, par. č. 621/13 o výměře 13 m2, par. č. 621/14 o výměře 38 m2, par. č.  621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235 m2 a  par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k.  ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice.


Usnesení 1316/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1110/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-18-2018-28, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 14.


Usnesení 1317/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č. 1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č. 1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo.


Usnesení 1318/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2018-73, př. 1.


Usnesení 1319/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1320/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 5635/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 010 m2, par. č. 5635/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2 a par. č. 5636/44 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1321/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 108/8 a par. č. 108/9 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, část pozemku par. č. 108/1 v katastrálním území Sasov a část pozemku par. č. 325/32 v katastrálním území Studénky dle materiálu RK-20-2018-76, př. 1.


Usnesení 1322/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/35018;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velká Losenice na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/35018 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 4226 - ost. plocha, silnice o  výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice.
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/35018 v úseku 0,000 - 1,418 km včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 4226 - ost. plocha, silnice o výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice;


Usnesení 1323/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2018-78, př. 1 a RK-20-2018-78, př. 2.


Usnesení 1324/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina.

 


Usnesení 1325/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina,  na straně budoucího dárce a obcí Věcov, na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36037 v rozsahu 1,530 - 1,972 km včetně součástí a příslušenství v k. ú. Odranec, obec Věcov.


Usnesení 1326/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třebíč z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par.č. 1498/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 1327/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2018-84, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy o možnosti investorů provést stavby na pozemcích  ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2018-84, př. 1.


Usnesení 1328/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 11. 7. 2018 dle materiálu RK-20-2018-85, př. 1;

rozhoduje

vybrat dodavatele TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČO 426 34 296 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina;

ukládá

odboru majetkovému oznámit účastníkům zadávacího řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 


Usnesení 1329/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-20-2018-86, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, IČO 607 53 013 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1330/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-20-2018-82, př. 3, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-20-2018-82, př. 4;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-20-2018-82, př. 5.


Usnesení 1331/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 27. 6. 2018 dle materiálu RK-20-2018-83, př. 1

rozhoduje

vybrat dodavatele Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť;

ukládá

odboru majetkovému oznámit účastníkům zadávacího řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s  vybraným dodavatelem.


Usnesení 1332/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-20-2018-87, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-20-2018-87, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2018-87, př. 1 a RK-20-2018-87, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-20-2018-87, př. 1 a RK-20-2018-87, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 1333/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-20-2018-88, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-20-2018-88, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina  předložit Zprávu o realizaci č. 4 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-20-2018-88, př. 1RK-20-2018-88, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1334/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 460 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 460 000 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ v roce 2018.  


Usnesení 1335/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 1 685 902,95 Kč.


Usnesení 1336/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 290,10 Kč (515,32 €).


Usnesení 1337/20/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy  PR02270.3042, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2018-92, př. 6;
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které v případě Smluv PR01537.0616 a PR01537.0884 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smluv PR02270.1880 a PR02270.3023 dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-20-2018-92, př. 7, RK-20-2018-92, př. 8, RK-20-2018-92, př. 9 a RK-20-2018-92, př. 10.


Usnesení 1338/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i přílohy č. 1 - 6 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1339/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2018-94, př. 12, RK-20-2018-94, př. 13, RK-20-2018-94, př. 14, RK-20-2018-94, př. 15, RK-20-2018-94, př. 16 a RK-20-2018-94, př. 17.


Usnesení 1340/20/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2018-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-20-2018-95, př. 2.


Usnesení 1341/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-20-2018-96, př. 1 a RK-20-2018-96, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2018-96, př. 1.


Usnesení 1342/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2018-97, př. 1.


Usnesení 1343/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1344/20/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 1345/20/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1346/20/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z  všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 143 641 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-20-2018-101, př. 1.


Usnesení 1347/20/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu RK-20-2018-102, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu RK-20-2018-102, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz