Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 21/2018

Usnesení 1349/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NIX-ZD.CZ II. kraje o účelovou dotaci z CEF TELECOM ve výši 266 314,00 EUR (6 847 918,30 Kč).


Usnesení 1350/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-21-2018-83, př. 1, RK-21-2018-83, př. 2, RK-21-2018-83, př. 3, RK-21-2018-83, př. 4, RK-21-2018-83, př. 5, RK-21-2018-83, př. 6, RK-21-2018-83, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“ komisi ve složení dle materiálu RK-21-2018-83, př. 8;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1351/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Českou republikou -  Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 4960/32, Jihlava, IČO 70885184 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 1 za úplatu 3000 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi Josefem Pohankou na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 2 za úplatu 625 Kč;
 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 70994234 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 3 za úplatu 40 480 Kč bez DPH. Úhrada za věcné břemeno ve výši s DPH 48.171,20 Kč byla povinnému z věcného břemene zaplacena dne 14.09.2004.


Usnesení 1352/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2018-04, př. 2.


Usnesení 1353/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 200 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1354/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-06, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 240 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 240 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 240 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1355/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcného daru a peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2018-07, př. 1, RK-21-2018-07, př. 2, RK-21-2018-07, př. 3, RK-21-2018-07, př. 4, RK-21-2018-07, př. 5 a RK-21-2018-07, př. 6.


Usnesení 1356/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2018-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2018-08, př. 1.


Usnesení 1357/21/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-21-2018-09, př. 6.


Usnesení 1358/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 973 688,86 Kč;

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 973 688,86 Kč.


Usnesení 1359/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

způsob odbavování cestujících dle varianty 2 uvedené v materiálu RK-21-2018-15, př. 1.


Usnesení 1360/21/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina, a to ve výši 70 Kč za občana obce/rok.


Usnesení 1361/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zrušit veřejnou zakázku na služby „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-17, př.  1;
 • zahájit nové zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2018-17, př. 2;
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2018-17, př. 3;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství:

 • odeslat účastníku písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/405 Brtnice - obchvat, PD a uveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem;
 • zajistit řádný průběh nového zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2018-17, př. 2.


Usnesení 1362/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-18, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-21-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1363/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-19, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-21-2018-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1364/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • předpokládanou výši nákladů na zajištění dopravní obsluhy území Kraje Vysočina od roku 2020 zajišťovaná na základě mezikrajské smlouvy, prostřednictvím dopravce pod objednávkou Jihomoravského kraje na linkách S3 a S31;
 • informaci o skutečnosti, že uzavřená smlouva mezi Jihomoravským krajem a drážním dopravcem je v režimu brutto smlouvy, tzn. režim rizika tržeb na straně objednatele;
rozhoduje

uplatnit na území Kraje Vysočina v termínu od 1. 1. 2020 tarif VDV a do odvolání tarif dopravce (TR10 ČD), a to prostřednictvím Jihomoravského kraje jako objednatele veřejné dopravy na linkách S3 a S31.


Usnesení 1365/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1366/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2018-10, př. 1.


Usnesení 1367/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-21-2018-11, př. 1.


Usnesení 1368/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2018 dle materiálu RK-21-2018-12, př. 1.


Usnesení 1369/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-21-2018-13, př. 1, RK-21-2018-13, př. 2, RK-21-2018-13, př. 3;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2018-13,  př. 4;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávku a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1370/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 dle materiálu RK-21-2018-22, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 dle materiálu RK-21-2018-22, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-21-2018-22, př. 3.


Usnesení 1371/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu investičního plánu, odpisového plánu a aktualizaci tvorby a použití rezervního fondu, fondu investic a fondu kulturních a sociálních potřeb u Projektové kanceláře Kraje Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-21-2018-23, př. 1;

souhlasí

s převodem části prostředků rezervního fondu ve výši 200 000 Kč k posílení fondu investic u  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za účelem nákupu osobního automobilu Opel Astra;

stanoví

závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" pro rok 2018 navýšený o  částku 1 200 tis. Kč za účelem pokrytí mzdových nákladů vzniklých zvýšením počtu zaměstnanců dle materiálu RK-21-2018-23, př. 1.


Usnesení 1372/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové výši 4 529 967 388,51 Kč dle materiálu RK-21-2018-24, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové výši 192 804 934,08 Kč dle materiálu RK-21-2018-24, př. 2.


Usnesení 1373/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 1 766 860 Kč.


Usnesení 1374/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2018 dle materiálu RK-21-2018-26, př. 1.


Usnesení 1375/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-21-2018-27, př. 1;

bere na vědomí

Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-21-2018-27, př. 2.


Usnesení 1376/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-21-2018-28, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2018-28, př. 2.


Usnesení 1377/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-29, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:


Usnesení 1378/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost o částku 297 000 Kč za účelem pokrytí mzdových a souvisejících nákladů na nově vytvořené pracovní úvazky v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 297 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-30, př. 2 k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v důsledku  navýšení počtu pracovníků organizace;
stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na rok 2018 navýšený za účelem pokrytí mzdových nákladů vzniklých zvýšením počtu zaměstnanců dle materiálu RK-21-2018-30, př. 2.


Usnesení 1379/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa III“ dle materiálu RK-21-2018-31, př. 1.


Usnesení 1380/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1381/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • osobní automobil Renault Kangoo, inventární číslo: 023/16, rok pořízení 2009, rok první registrace vozidla 2004, pořizovací cena 112 140,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • automatická čerpací stanice, inventární číslo: 022/01, rok pořízení 1984, pořizovací cena 241 063,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1382/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Felicie Combi, inventární číslo: 67, rok pořízení 2004, rok první registrace vozidla 1999, pořizovací cena 273 717,- Kč, zůstatková cena k 1. 7. 2018 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1383/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku plynového kotle 150 l G-B-150/900, inventární číslo: 22000199, rok pořízení 2005, pořizovací cena 139 782,10 Kč, zůstatková cena 1,- Kč a jeho likvidací  provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1384/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-21-2018-34, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.


Usnesení 1385/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Hlávkova 447/5, IČ: 28621221, dle materiálu RK-21-2018-35, př. 2.


Usnesení 1386/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 15 830 746,05 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.


Usnesení 1387/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb dle materiálu RK-21-2018-37, př. 1.


Usnesení 1388/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o  částku 200 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
 • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova Háj, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-38, př. 1.


Usnesení 1389/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s předloženou dokumentací dle materiálu RK-21-2018-39, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-21-2018-39, př. 3.


Usnesení 1390/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2018-40, př. 1;

ukládá

Odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1391/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2018-41, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1392/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-44, př. 2.


Usnesení 1393/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem pachtovní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-21-2018-45, př. 1, RK-21-2018-45, př. 2, RK-21-2018-45, př. 3 a RK-21-2018-45, př. 4.


Usnesení 1394/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1395/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1396/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0474/09/2018/RK ze dne 13. 3. 2018 tak, že v materiálu RK-09-2018-71, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 9.


Usnesení 1397/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ruda smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2018-49, př. 1 na část pozemku par. č. 1778/1 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro stavbu „II/602 Ruda – průtah“.


Usnesení 1398/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2,  oddělených geometrickým plánem č. 199-49/2014 z pozemku par. č. 840/1v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-49/2014 z pozemku par. č. 840/1 v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska.


Usnesení 1399/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;

doporučuje

převést darem pozemky par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.


Usnesení 1400/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1203/19/2018/RK ze dne 26. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-19-2018-58, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 3.


Usnesení 1401/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-21-2018-54, př. 1.


Usnesení 1402/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši součinu znaleckým posudkem stanovené ceny 34,50 Kč/m2 a skutečného rozsahu zatížení pozemku.


Usnesení 1403/21/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 760 m2 v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č.  1136/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 424 m2 a par. č. 1136/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1404/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-21-2018-57, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO 254 79 296 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1405/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1406/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemku a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., ze sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2018-59, př. 1 pro stavbu „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 1,280 (SO 501)“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemků a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., ze sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2018-59, př. 2 pro stavbu „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 2,930 a pod SO 105 (SO 503)“.


Usnesení 1407/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-21-2018-61, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 289 77 955 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným účastníkem.


Usnesení 1408/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1409/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2018-63, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-21-2018-63, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2550 a par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Mrákotín;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 1410/21/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1411/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Areál Rantířovská Auto Vysočina / Jednota Jindřichův Hradec“ na pozemcích KN par. č. 5811/1 a par. č. 5812/1 v k. ú. Jihlava ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o vybudování komunikačních připojení  na silnice II/602 a III/01945, výstavbu nových chodníků a zřízení nových bezbariérových přechodů pro chodce;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Auto Vysočina s.r.o., Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu  na pozemcích KN  par. č. 5811/1 a par. č. 5812/1 v k. ú. Jihlava.


Usnesení 1412/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú.  Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Batelov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Batelov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 1 z vlastnictví obce Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1413/21/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-50, př. 1.


Usnesení 1414/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-21-2018-60, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-21-2018-60, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2018-60, př. 3upr1.


Usnesení 1415/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic středním školám zřizovaným Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-21-2018-67, př. 1 a RK-21-2018-67, př. 2.


Usnesení 1416/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 v celkové výši 83 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu RK-21-2018-68, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program  Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-68, př. 1.


Usnesení 1417/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice, dle materiálu RK-21-2018-69, př. 1.


Usnesení 1418/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 193 922,10 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 3 142 836,54 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 336 758,64 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 193 922,10 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 3 142 836,54 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1419/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-71, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-71, př. 1.


Usnesení 1420/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 96 902,40 Kč a  §  3127 - Střední školy ve výši 366 448,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 463 351,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 366 448,80 Kč; 
  • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 o částku 96 902,40 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-21-2018-72.


Usnesení 1421/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnutou na realizaci rozvojového programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018“ v celkové výši 2 605 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33071) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnutou na realizaci rozvojového programu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ v celkové výši 50 998 Kč.


Usnesení 1422/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1423/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-21-2018-75, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2018-75, př. 2 (zletilí) a RK-21-2018-75, př. 3 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-21-2018-75, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.


Usnesení 1424/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2018 dle materiálu RK-21-2018-76, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019.


Usnesení 1425/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

přijmout finanční dar a uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-21-2018-77, př. 2;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 200 000 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 794 493,76 Kč) rozpočtu kraje o finanční dar od města Havlíčkův Brod v celkové výši 994 493,76 Kč dle materiálu RK-21-2018-77, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod o částku 200 000 Kč na realizaci projektu s názvem „SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet SPŠ – st. úpravy o částku 794 493,76 Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 794 493,76 Kč určenou na financování projektu „SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku“.


Usnesení 1426/21/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 160 712,68 Kč.


Usnesení 1427/21/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 5 a RK-21-2018-79, př. 6;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 7;

 • s uzavřením zástavní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 8.


Usnesení 1428/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2018-80, př. 5 a RK-21-2018-80, př. 6.


Usnesení 1429/21/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2018-81, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2018-81, př. 1.


Usnesení 1430/21/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu s:

 • Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice , dle materiálu RK-21-2018-82, př. 1;
 • firmou BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-21-2018-82, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz