Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 21/2020

Usnesení 1210/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy ve výši 587 113 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 120 000 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 120 000 Kč, UZ 33071) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ v celkové výši 827 113 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 797 636,59 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2.


Usnesení 1211/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 81 567,16 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 81 567,16 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu.


Usnesení 1212/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2020-04, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-21-2020-04, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.


Usnesení 1213/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke grantové dohodě dle materiálu RK-21-2020-05, př. 1.


Usnesení 1214/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neschválit žádost o změnu rozpočtu organizaci Mažoretky Telč z.s. uvedenou v materiálu RK-21-2020-06, př. 1.


Usnesení 1215/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2020-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-21-2020-07, př. 2.


Usnesení 1216/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-21-2020-08, př. 1 a RK-21-2020-08, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2020-08, př. 1.


Usnesení 1217/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:


Usnesení 1218/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč určenou na projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“;
 • převod konečného zůstatku ve výši 61 051 801,99 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1219/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podáním projektové žádosti na realizaci DTM Kraje Vysočina do výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Usnesení 1220/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat, jako účastníka s nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ k uzavření smlouvy: 

 • v částech 1 (WiFi), 2 (Aktivní prvky), 6 (Počítače) účastníka zadávacího řízení AUTOCONT a.s., IČ 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava;
 • v části 3 (Firewall) účastníka zadávacího řízení Trusted Network Solutions, a.s., IČ 26239701, se sídlem Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky v částech 1 (WiFi), 2 (Aktivní prvky), 3 (Firewall), 6 (Počítače) a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1221/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-21-2020-13, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 1222/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2020.


Usnesení 1223/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 674 895,49 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 674 895,49 Kč,

na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-21-2020-15, př. 2.


Usnesení 1224/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 20 092 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 20 092 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 1225/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2020-17, př. 1.


Usnesení 1226/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-18, př. 1.


Usnesení 1227/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-19, př. 1.


Usnesení 1228/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-20, př. 1.


Usnesení 1229/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2020-21, př. 1, RK-21-2020-21, př. 2, RK-21-2020-21, př. 3 a RK-21-2020-21, př. 4.


Usnesení 1230/21/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1231/21/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-21-2020-22, př. 1.


Usnesení 1232/21/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-21-2020-23, př. 1.


Usnesení 1233/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Opel Corsa, RZ 2J14875, inventární číslo 10, rok pořízení 2005, pořizovací cena 249 900 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1234/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 125 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2020;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2020-25, př. 5, RK-21-2020-25, př. 6, RK-21-2020-25, př. 7, RK-21-2020-25, př. 8.


Usnesení 1235/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť" formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-21-2020-26, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2020-26, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-21-2020-26, př. 1.


Usnesení 1236/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 - 2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2020-27, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investiční i neinvestiční), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2021 – 2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2020-27, př. 1.


Usnesení 1237/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 5 456,43 Kč dle materiálu RK-21-2020-28, př. 1.


Usnesení 1238/21/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vydat rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-21-2020-29, př. 1;
 • vzít na vědomí předběžný harmonogram procesu sloučení obou organizací dle materiálu RK-21-2020-29, př. 2.


Usnesení 1239/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • Žádost o změnu č. 5 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci " spočívající v úpravě rozpočtu a změně budoucího provozovatele sociálních služeb v lokalitě Jihlava Na Kopci z Domova ve Zboží na Domov Kamélii Křižanov;
 • Žádost o změnu č. 5 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" spočívající v úpravě rozpočtu dle materiálu RK-21-2020-30;

ukládá

uložit odboru sociálních věcí jejich podání prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1240/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě a navrhované výši konečného finančního vypořádání nad rámec běžného opotřebení pronajatého movitého a nemovitého majetku maximálně do částky 170 tis. Kč dle materiálu RK-21-2020-31;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem sociálních věcí zpracovat znění návrhu smlouvy o konečném vypořádání práv a závazků z ukončeného podnájemního vztahu s Pacherovým mlýnem, s.r.o. a nejpozději do 31. 8. 2020 sdělit Radě Kraje Vysočina informace o konečném řešení.


Usnesení 1241/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2020-32, př. 1.


Usnesení 1242/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 322 995 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 322 995 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 62 995 Kč na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 260 000 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2020-33, př. 2;

ukládá

příspěvkovým organizací za odvětví sociální péče dodržovat povinnosti příjemců dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, včetně povinností stanovených v přílohách těchto pravidel.


Usnesení 1243/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2020.


Usnesení 1244/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2020-35, př. 2.


Usnesení 1245/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2020-36, př. 1;
 • rozdělit movité věci z věcného daru mezi zdravotnická zařízení v Kraji Vysočina uvedená dle materiálu RK-21-2020-36, př. 2.


Usnesení 1246/21/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov dle materiálu RK-21-2020-37, př. 1.


Usnesení 1247/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava, dle materiálů RK-21-2020-38, př. 1 a RK-21-2020-38, př. 2.


Usnesení 1248/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p.710" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2020-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1249/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 1657/9 a par. č. 1677 v katastrálním území a obci Čechtín dle materiálu RK-21-2020-40, př. 1.


Usnesení 1250/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2020-41, př. 1 a RK-21-2020-41, př. 2.


Usnesení 1251/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2020-42, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2020-42, př. 1.


Usnesení 1252/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny pozemků uvedených v materiálu RK-21-2020-43, př. 1 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce a Souboř, uvedené v materiálu RK-21-2020-43, př. 1 v celkové výměře 6775 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 o výměře 2979 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové s tím, že cenový rozdíl směňovaných pozemků podle znaleckého posudku č. 3098/418/2019 vyhotoveného znalcem Milošem Šimkem ve výši 71 149 Kč uhradí Česká republika, Lesy ČR, s. p. Kraji Vysočina v souladu se Směnnou smlouvou č. S 546/18/155 uvedenou v materiálu RK-21-2020-43, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s realizací směnné smlouvy dle materiálu RK-21-2020-43, př. 3.


Usnesení 1253/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu nájemní v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“, s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-21-2020-44, př. 1.


Usnesení 1254/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle smlouvy dle materiálu RK-21-2020-45, př. 1.


Usnesení 1255/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení nové akce „Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování studie proveditelnosti (stavební záměr) akce „Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3".


Usnesení 1256/21/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).


Usnesení 1257/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu" a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-21-2020-48, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisí dle materiálu RK-21-2020-48, př. 2.


Usnesení 1258/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-49;

rozhoduje

zařadit nové akce: 

 • "SPŠ Třebíč - změna zásobování teplem ul. Žďárského"
 • "OA a HŠ Třebíč - změna zásobování teplem, ul. T. Bati"
 • "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - změna zásobování teplem" 

do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství; 

 • "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - změna zásobování teplem ul. Koutkova" 

do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.


Usnesení 1259/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-21-2020-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“.


Usnesení 1260/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2020-51, př. 3, RK-21-2020-51, př. 4 a RK-21-2020-51, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-21-2020-51, př. 1 do 140. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 1261/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-21-2020-52, př. 2.


Usnesení 1262/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2020-53, př. 10, RK-21-2020-53, př. 11, RK-21-2020-53, př. 12 a RK-21-2020-53, př. 13.


Usnesení 1263/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování dle materiálu RK-21-2020-54, př. 1.


Usnesení 1264/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-55, př. 1.


Usnesení 1265/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-56;

rozhoduje

uzavírat smlouvy způsobem a se subjekty dle popisu uvedeného v materiálech RK-21-2020-56 a RK-21-2020-56, př. 1upr1.


Usnesení 1266/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • doplnit kategorii „Námět na inovativní řešení či netradiční pojetí nabídky cestovního ruchu“ v rámci soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ s odměnou 10 000 Kč;
 • poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch oceněným účastníkům soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ uvedeným v materiálu RK-21-2020-57, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2020-57, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz