Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 22/2018

Usnesení 1432/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-22-2018-02, př. 1.


Usnesení 1433/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč spolku Opera mladých z. s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, IČ: 228 25 703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a  společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3312 – Hudební činnost o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2018-03.


Usnesení 1434/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-22-2018-04, př. 1.


Usnesení 1435/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu RK-22-2018-05, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu RK-22-2018-05, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 5.


Usnesení 1436/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu RK-22-2018-06, př. 1;
 • rozhodnout zamítnout žádosti obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu RK-22-2018-06, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-06, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 128 883 Kč.


Usnesení 1437/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o výběru následujících účastníků dále uvedených částí veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ k uzavření smluv:

 • část 2 (Bezpečnostní infrastruktura): AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
 • část 3 (Aplikační monitoring): OptoNet Communication, spol. s r.o., IČ: 27750132, se sídlem Jihlava - Červený Kříž 250, PSČ 586 01
ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem účastníkům předmětných částí zadávacího řízení, zahájit jednání s vybranými dodavateli o  uzavření smluv k plnění výše uvedených částí veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.


Usnesení 1438/22/2018/RK
Rada kraje
ruší

hodnocení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina a  rozhoduje o provedení nového hodnocení nabídek veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2018-08, př. 2;

pověřuje

prováděním úkonů zadavatele v rámci hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-22-2018-08, př. 1.

ruší

usnesení 0978/17/2018/RK;


Usnesení 1439/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5232, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.811.945,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 221 142 km, inventární číslo 006-000-007-837;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J4 1566, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.762.271,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 212 293 km, inventární číslo 006-000-007-435;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5233, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.809.208,- Kč, zůstatková cena 2,- Kč, stav tachometru 238 309 km, inventární číslo 006-000-007-839;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J4 1569, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.762.271,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 232 330 km, inventární číslo 006-000-007-434;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5244, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.811.945,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 204 143 km, inventární číslo 006-000-007-842;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 1J7 8209, rok pořízení 2001, pořizovací cena 993.398,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, stav tachometru 353 585 km, inventární číslo 006-000-004-986;
 • s bezúplatným převodem Sanitního vozidla Volkswagen Transporter 3J4 1566, inventární číslo 006-000-007-435 do vlastnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • s bezúplatným převodem Sanitního vozidla Volkswagen Transporter 3J6 5233, inventární číslo 006-000-007-839 do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.


Usnesení 1440/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2018-10, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-22-2018-10, př. 1.


Usnesení 1441/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendií pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2018-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 90 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 90 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 90 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendií.


Usnesení 1442/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí


Usnesení 1443/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2018-13, př. 1 a RK-22-2018-13, př. 2.


Usnesení 1444/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-14, př. 2.


Usnesení 1445/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2017/2018 dle materiálu RK-22-2018-15, př. 1;
schvaluje
způsob provedení patnáctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2018/2019 dle materiálů RK-22-2018-15 a RK-22-2018-15, př. 2.


Usnesení 1446/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019–2021 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2018-16, př. 7, RK-22-2018-16, př. 8, RK-22-2018-16, př. 9RK-22-2018-16, př. 10, RK-22-2018-16, př. 11, RK-22-2018-16, př. 12RK-22-2018-16, př. 13RK-22-2018-16, př. 14.


Usnesení 1447/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 130 tis. Kč organizaci Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., IČO: 04273176 na sociální službu Poradna mezi stromy dle materiálu RK-22-2018-17, př. 7;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-17, př. 7;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu RK-22-2018-17, př. 5;
 • Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČO: 70803978 ve výši 600 000 Kč  na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě dle materiálu RK-22-2018-17, př. 6;


Usnesení 1448/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 3 700 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 237 120 Kč
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkovou organizaci o částku 1 591 000 Kč

 • Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvkovou organizaci o částku 1 623 360 Kč
 • Dětský domov Telč o částku 218 120 Kč

o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 1449/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledeč, dle materiálu RK-22-2018-19, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-19, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.


Usnesení 1450/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 598 199,10 Kč dle materiálu RK-22-2018-20, př. 1.


Usnesení 1451/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-22-2018-21, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu  RK-22-2018-21, př. 2.


Usnesení 1452/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Transformační plán Domova ve Zboží, p.o., který je obsahem materiálu RK-22-2018-22, př. 1.


Usnesení 1453/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálů RK-22-2018-23, př. 1, RK-22-2018-23, př. 2, RK-22-2018-23, př. 3, RK-22-2018-23, př. 4, RK-22-2018-23, př. 5, RK-22-2018-23, př. 6, RK-22-2018-23, př. 7, RK-22-2018-23, př. 8, RK-22-2018-23, př. 9, RK-22-2018-23, př. 10, RK-22-2018-23, př. 11, RK-22-2018-23, př. 12, RK-22-2018-23, př. 13, RK-22-2018-23, př. 14, RK-22-2018-23, př. 15, RK-22-2018-23, př. 16, RK-22-2018-23, př. 17, RK-22-2018-23, př. 18, RK-22-2018-23, př. 19, RK-22-2018-23, př. 20 a RK-22-2018-23, př. 21;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a  ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2018-23, př. 24.


Usnesení 1454/22/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-22-2018-24, př. 2.


Usnesení 1455/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-22-2018-25, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a  ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-22-2018-25, př. 1.


Usnesení 1456/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

ukládá

ředitelce nástupnické organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-22-2018-26, př. 5 do 30. 9. 2018.


Usnesení 1457/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 83 705,20 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 696 126,40 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 505 228,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 013 340,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 298 399,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 o částku 83 705,20 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 505 228,00 Kč;
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 696 126,40 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 1 013 340,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-22-2018-27.


Usnesení 1458/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 745 803,59 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 372 279,05 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 118 082,64 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 745 803,59 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 372 279,05 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1459/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2018-29, př. 1.


Usnesení 1460/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2018-30, př. 1.


Usnesení 1461/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1462/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-22-2018-32, př. 2.


Usnesení 1463/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 29 160 Kč spolku Powerlifting Jihlava z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO: 72543663, na účast na ME v RAW benčpresu - Francie;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-33, př. 1.


Usnesení 1464/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-22-2018-34, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-22-2018-34, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „C4PE“;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 050 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu „C4PE“;
 • schválit závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „C4PE“ maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.


Usnesení 1465/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2018-35, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2018-35, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 4.


Usnesení 1466/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2018-36, př. 1, a to na dobu určitou.


Usnesení 1467/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s umístěním pamětní plakety Františku Rodovi na budovu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 1333/10, 586 01 Jihlava.


Usnesení 1468/22/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu RK-22-2018-38, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu RK-22-2018-38, př. 3.


Usnesení 1469/22/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-22-2018-39, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-22-2018-39, př. 3.


Usnesení 1470/22/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Optimalizace péče o sbírky a  prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje

 • změnit text usnesení č. 0397/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že text: 

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 33 905 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 390 500 Kč z rozpočtu kraje“

   se nahrazuje textem:

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 34 256 588 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 425 659 Kč z rozpočtu kraje“
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, za účelem realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-22-2018-40, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-22-2018-40, př. 3.


Usnesení 1471/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-41, př. 1.


Usnesení 1472/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ  34 352) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“.


Usnesení 1473/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34019) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)“ na realizaci projektu „S Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ ve výši 70 000 Kč a projektu „Hradem po jedné stopě!“ ve výši 70 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  celkovou částku 140 000 Kč určenou na realizaci projektů „S  Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ (částka 70 000 Kč) a „Hradem po jedné stopě!“ (částka 70 000 Kč).


Usnesení 1474/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 - Hudební činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč za účelem poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera z.s. na podporu koncertní činnosti filharmonie v Jihlavě v roce 2018;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci Filharmonii G. Mahlera z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586  03 Jihlava, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-22-2018-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-44, př. 2.


Usnesení 1475/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-45, př. 1, na výstavě „100 PRESEPI“ v Římě konané od 29. 11. 2018 do 6. 1. 2019 (s vývozní lhůtou od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.


Usnesení 1476/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-22-2018-46, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-22-2018-46, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-46, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-22-2018-46, př. 1 a RK-22-2018-46, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 1477/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant 6 v celkové hodnotě 100 mil. Kč včetně poplatku od Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II, 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 80 222;

pověřuje

náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku spolu s ekonomickým odborem k administrativnímu zajištění výše uvedeného nákupu a předložení srovnání nabídek ostatních finančních institucí radě kraje.


Usnesení 1478/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 dle materiálu RK-22-2018-48, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-22-2018-48, př. 2.


Usnesení 1479/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání na akci „II/405 Brtnice“ dle materiálu RK-22-2018-49, př. 1.


Usnesení 1480/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:  

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o  částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na obnovu a doplnění dopravního značení v  roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o  celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.


Usnesení 1481/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1482/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 837/20 o výměře 263 m2 a par. č. 837/22 o  výměře 74 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov a pozemek par. č. 1730/9 o výměře 30 m2 v  k.  ú. Vintířov a  obci Obrataň z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500  08 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-22-2018-52, př. 1.


Usnesení 1483/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO  00286010 smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-22-2018-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010:


Usnesení 1484/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2018-54, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-22-2018-54, př. 1.


Usnesení 1485/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2015/36/2017/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 36/2017, konaného dne 14.11.2017, ve znění usnesení 0805/14/2018/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 14/2018, konaného dne 30.4.2018,  tak, že materiál RK-36-2017-53, př. 1 ve znění materiálu RK-14-2018-57, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-22-2018-55, př. 1.


Usnesení 1486/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013 smlouvu o zřízení služebnosti  na pozemku par. č. 2475/1 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu, za cenu a  za podmínek dle materiálu RK-22-2018-56, př. 1.


Usnesení 1487/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 410/13 o výměře 525 m2 v k. ú. Leštinka u  Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-22-2018-57, př. 1.


Usnesení 1488/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít bezúplatnou mezi obcí Sloupno na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu strpět vydláždění kamenné dlažby do betonového lože a právo vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav na částech pozemků par. č. 116/6, par. č. 116/2 a par. č.  271/3, vše v k. ú. Sloupno u Chotěboře, dle geometrického plánu č. 111-143/2018.


Usnesení 1489/22/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1490/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2018-60, př. 1 a RK-22-2018-60, př. 2.


Usnesení 1491/22/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1492/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-62, př. 1.


Usnesení 1493/22/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu RK-22-2018-63, př. 2.


Usnesení 1494/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-22-2018-64, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-64, př. 1.


Usnesení 1495/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ dle materiálu RK-22-2018-65, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-65, př. 1.


Usnesení 1496/22/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-22-2018-66, př. 1.  


Usnesení 1497/22/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 10 913 954,10 Kč.


Usnesení 1498/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-68, př. 3.


Usnesení 1499/22/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které v případě Smlouvy PR02270.1451 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02270.3090 dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2018-69, př. 3 a RK-22-2018-69, př. 4.


Usnesení 1500/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-70, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-22-2018-70, př. 2 a RK-22-2018-70, př. 3.


Usnesení 1501/22/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-22-2018-71, př. 12, RK-22-2018-71, př. 13, RK-22-2018-71, př. 14, RK-22-2018-71, př. 15, RK-22-2018-71, př. 16 a RK-22-2018-71, př. 17.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz