Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 22/2019

Usnesení 1276/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2019-02, př. 1.


Usnesení 1277/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2019-03, př. 1.


Usnesení 1278/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2019-04, př. 1 a RK-22-2019-04, př. 2.


Usnesení 1279/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2019-05, př. 1.


Usnesení 1280/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Dezinfektor, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-816, pořizovací cena (PC) 316 316,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička - dřez, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-583, PC 16 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 1999, inv. č. 002-000-001-334, PC 198 177,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 2000, inv. č. 002-000-001-349, PC 128 592,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj ultrazvukový B-K Medical, r. v. 2002, inv. č. 002-000-001-404, PC 239 467,- Kč, ZC 47 871,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 

 • Dezinfektor, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-816, pořizovací cena (PC) 316 316,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička - dřez, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-583, PC 16 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 1999, inv. č. 002-000-001-334, PC 198 177,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 2000, inv. č. 002-000-001-349, PC 128 592,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj ultrazvukový B-K Medical, r. v. 2002, inv. č. 002-000-001-404, PC 239 467,- Kč, ZC 47 871,- Kč.


Usnesení 1281/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Inkubátor novorozenecký SI-302, r. v. 2002, inventární číslo 001-000-001-053, pořizovací cena (PC) 234 473,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, r. v. 1995, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s následným využitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací: 

 • Inkubátor novorozenecký SI-302, r. v. 2002, inventární číslo 001-000-001-053, pořizovací cena (PC) 234 473,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, r. v. 1995, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1282/22/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 331 000 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 958 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč 

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.


Usnesení 1283/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Mukačevská specializovaná škola І.–ІІІ. stupně č. 16, zastoupená: Vasylem Adamovyčem, ředitelem, adresa: Zakarpatská oblast Ukrajiny, 896 00 Mukačevo, ulice Tarase Ševčenka 68, dle materiálu RK-22-2019-09, př. 1.


Usnesení 1284/22/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1285/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v celkové výši 5 396 433 138,01 Kč dle materiálu RK-22-2019-11, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v celkové výši 503 305 176,46 Kč dle materiálu RK-22-2019-11, př. 2.


Usnesení 1286/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2019.


Usnesení 1287/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2019-13, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2019-13, př. 2.


Usnesení 1288/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

použití rezervního fondu pro rok 2019 ve výši 646 000 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2019-14, př. 1.


Usnesení 1289/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-22-2019-15, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1290/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 407 757,35 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.


Usnesení 1291/22/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2019 na 476 zaměstnanců;

schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 123 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 166 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 5 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 171 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 1292/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Lesy České republiky, státním podnikem na straně obtíženého smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle materiálu RK-22-2019-18, př. 1.


Usnesení 1293/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-22-2019-19, př. 1.


Usnesení 1294/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v katastrálním území Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov; 
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemků KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1295/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem smlouvu o zřízení služebnosti, dle materiálu RK-22-2019-21, př. 1.


Usnesení 1296/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN p. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Golčův Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN p. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Golčův Jeníkov.


Usnesení 1297/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou; 
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1298/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2019-26, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2019-26, př. 1.


Usnesení 1299/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 Smíchov, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny dle materiálů RK-22-2019-27, př. 1 a RK-22-2019-27, př. 2.


Usnesení 1300/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019 nově označeného jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemku KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést úplatně pozemek dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označený jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemek KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt úplatně pozemky dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označené jako par. č. 4903/3 - o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 - o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1301/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 5958/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5958/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.


Usnesení 1302/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek, viz materiál RK-22-2019-24, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 282 70 495, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1303/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek, viz materiál RK-22-2019-25, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 155 44 451, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1304/22/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1305/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-22-2019-31, př. 1.


Usnesení 1306/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce stlačených plynů a pronájmu tlakových nádob na dobu delší než tři roky dle materiálu RK-22-2019-32, př. 1.


Usnesení 1307/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „Obnovitelné zdroje energie“) rozpočtu kraje o částku 1  697 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední školy stavební Jihlava o částku 442  000  Kč, Střední školy stavební Třebíč o částku 639  000  Kč a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o částku 616  000  Kč  na krytí nákladů spojených se spolufinancováním projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“;

ukládá

ředitelům Střední školy stavební Jihlava, Střední školy stavební Třebíč a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet projektu č. 4211080598/6800 nejpozději do 16. 8. 2019.


Usnesení 1308/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací  projektu Postav si svoje auto při Spanilé jízdě 2019 v celkové výši 102  900  Kč dle materiálu RK-22-2019-34, př. 1.


Usnesení 1309/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1310/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-22-2019-36, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-22-2019-36, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-22-2019-36, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.


Usnesení 1311/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2019-37, př. 1.


Usnesení 1312/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

přidělit statut Krajského centra talentované mládeže – Alpské lyžování SKI klubu Velké Meziříčí, se sídlem Fajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 15544141 na základě žádosti podle materiálu RK-22-2019-38, př. 1;

bere na vědomí

přehled Krajských center talentované mládeže s uděleným statutem podle materiálu RK-22-2019-38, př. 2.


Usnesení 1313/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Dětského domova, Senožaty 199; IČO 70844330 na rok 2019 dle materiálů RK-22-2019-39, př. 1 a RK-22-2019-39, př. 2.


Usnesení 1314/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2019-40, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2019-40, př. 1.


Usnesení 1315/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2019-41, př. 1; 

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2019-41, př. 1.


Usnesení 1316/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1317/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-22-2019-43, př. 7, RK-22-2019-43, př. 8 a RK-22-2019-43, př. 9;
 • s uzavřením Zástavní smlouvy k nemovitostem na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2019-43, př. 10;
 • s uzavřením Dohody o vypořádání společného jmění manželů a Kupní smlouvy a  s  uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2019-43, př. 11;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0626 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 1318/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-22-2019-44, př. 7, RK-22-2019-44, př. 8 a RK-22-2019-44, př. 9.


Usnesení 1319/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/128 Salačova Lhota - obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-45, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-22-2019-45, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-45, př. 1.


Usnesení 1320/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/129 Březina – most ev. č. 129-003 o účelovou dotaci z IROP ve výši 14 440 886,96 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 14 440 886,96 Kč ze zvláštního účtu projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1321/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-22-2019-47, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.


Usnesení 1322/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Centrální dispečink Kraje Vysočina“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-48, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-22-2019-48, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální dispečink Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-48, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz