Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 22/2020

Usnesení 1268/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat, jako účastníka s nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ k uzavření smlouvy v části 4 (Telefonní systém) účastníka zadávacího řízení PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., IČ 25527797, se sídlem Českomoravská 206/35, Vysočany, 190 00 Praha 9;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky v části 4 (Telefonní systém) a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1269/22/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 1270/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výroční zprávu o stavu digitalizace v Kraji Vysočina za rok 2018-2019.


Usnesení 1271/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření Dodatku ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví dle materiálu RK-22-2020-05, př. 1.


Usnesení 1272/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 312 349 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 501 760 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 810 589 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizovaný server pro podporu a rozvoj výuk" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 132 250 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Sítě a bezpečnost 2020“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 18 405 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění lokální zálohovací kapacity" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 199 999 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "VOŠ a SŠVZZ Třebíč - zvýšení kvality sítě" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 200 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace kamerového systému VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 299 799 Kč u Střední průmyslové školy  Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rekonstrukce WiFi sítě domova mládeže" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 42 000 Kč u Horácké galerii v  Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Vnitřní konektivita organizace LAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 87 065 Kč u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění bezdrátového systému přenosu dat" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 88 572 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 109 105 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020.


Usnesení 1273/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-07, př. 1.


Usnesení 1274/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2020-08, př. 2.


Usnesení 1275/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 894 574,26 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o  spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 459  603,98  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 187 149,40 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 108 628,32 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  139 192,56 Kč.


Usnesení 1276/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2020-10, př. 1;

ukládá

ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-22-2020-10, př. 1.


Usnesení 1277/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2020-11, př. 1.


Usnesení 1278/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smluv o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2020-12, př. 1 a RK-22-2020-12, př. 2.


Usnesení 1279/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2020-13, př. 1.


Usnesení 1280/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2020-14, př. 1.


Usnesení 1281/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-22-2020-15, př. 1 a RK-22-2020-15, př. 2.


Usnesení 1282/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:  

 • Analyzátor glukózy Biosen – C-line clinic, inv. č. 001-000-001-365, r. v. 2008, pořizovací cena (PC) 326 492,- Kč, zůstatková cena (ZC) 56 586,- Kč;
 • Kamerový sledovací systém AXIS, inv. č. 001-000-001-265, r. v. 2007, PC 733 436,- Kč, ZC 67 841,- Kč;
 • Přístroj hemokultivační BacT/Alert, inv. č. 001-000-001-524, r. v. 2008, PC 1 411 434,- Kč, zůstatková cena 244 645,- Kč;
 • CHIR – Endoskopie – Wolf, inv. č. 001-000-001-141, r. v. 2001, PC 307 651,- Kč, ZC 41 010,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:  

 • Analyzátor glukózy Biosen – C-line clinic, inv. č. 001-000-001-365, r. v. 2008, pořizovací cena (PC) 326 492,- Kč, zůstatková cena (ZC) 56 586,- Kč;
 • Kamerový sledovací systém AXIS, inv. č. 001-000-001-265, r. v. 2007, PC 733 436,- Kč, ZC 67 841,- Kč;
 • Přístroj hemokultivační BacT/Alert, inv. č. 001-000-001-524, r. v. 2008, PC 1 411 434,- Kč, zůstatková cena 244 645,- Kč;
 • CHIR – Endoskopie – Wolf, inv. č. 001-000-001-141, r. v. 2001, PC 307 651,- Kč, ZC 41 010,- Kč.


Usnesení 1283/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 210 400 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 210 400 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 43 200 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 108 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 26 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 33 200 Kč

           za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 1284/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-22-2020-18, př. 1.


Usnesení 1285/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2020-19, př. 1.


Usnesení 1286/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 2/2020 dle materiálu RK-22-2020-20, př. 1.


Usnesení 1287/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2020 dle materiálu RK-22-2020-21, př. 1.


Usnesení 1288/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku dle materiálu RK-22-2020-22, př. 1.


Usnesení 1289/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-22-2020-23, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny – pobočky Třešť – kód sbírky MTŘ/002-05-07/149002.


Usnesení 1290/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1291/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-22-2020-25, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2020-25, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1292/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 196 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 196 000 Kč určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace.


Usnesení 1293/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 150 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o celkovou částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektů:       
  1. „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 24 000 Kč
  2. „Bezpečnostní analýza – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 120 000 Kč
  3. „Nákup neinv. hmotných bezpečnostních prostředků - MVP “ ve výši 6 000 Kč.


Usnesení 1294/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 184 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 184 000 Kč určenou na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“.


Usnesení 1295/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-22-2020-29, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-22-2020-29, př. 2.


Usnesení 1296/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.


Usnesení 1297/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v celkové výši 6 203 665 846,70 Kč dle materiálu RK-22-2020-31, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v celkové výši 580 225 275,42 Kč dle materiálu RK-22-2020-31, př. 2.


Usnesení 1298/22/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru sociálních podání pátého Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.


Usnesení 1299/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-22-2020-33, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-22-2020-33, př. 2 za 5. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1300/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje/Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021“ dle materiálu RK-22-2020-34, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021“ dle materiálu RK-22-2020-34, př. 2.


Usnesení 1301/22/2020/RK

Rada kraje
ruší

rozhodnutí o uzavření dohody o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-21-2020-09, př. 2 schválené usnesením rady kraje č. 1217/21/2020/RK ze dne 30. 6. 2020;

rozhoduje

uzavřít dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-22-2020-35, př. 1.


Usnesení 1302/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-22-2020-36, př. 1 a RK-22-2020-36, př. 3;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-22-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1303/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1304/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-22-2020-38, př. 1.


Usnesení 1305/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

přidělit statut Krajského centra talentované mládeže – Volejbal chlapci, Tělovýchovné jednotě Spartak Velké Meziříčí, z.s. se sídlem Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 48895768 na základě žádosti podle materiálu RK-22-2020-39, př. 1;

bere na vědomí

přehled Krajských center talentované mládeže s uděleným statutem dle materiálu RK-22-2020-39, př. 2.


Usnesení 1306/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodovědné a technické obory v celkové výši 149 896 Kč dle materiálu RK-22-2020-40, př. 2.


Usnesení 1307/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 13 145 Kč dle materiálu RK-22-2020-41, př. 1.


Usnesení 1308/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-22-2020-42, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-22-2020-42, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-22-2020-42, př. 2.


Usnesení 1309/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 61 200 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-22-2020-43, př. 1.


Usnesení 1310/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-44, př. 2.


Usnesení 1311/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-45, př. 2.


Usnesení 1312/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-46, př. 2.


Usnesení 1313/22/2020/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 5/2020, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2020-47, př. 2.


Usnesení 1314/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší na rok 2020 dle materiálu RK-22-2020-48, př. 1.


Usnesení 1315/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení a zařazení jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-22-2020-49, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-22-2020-49, př. 3.


Usnesení 1316/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-22-2020-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně dlužníka a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně věřitele, dohodu o vypořádání závazků - uznání dluhu dle materiálu RK-22-2020-50, př. 2.


Usnesení 1317/22/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1318/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-22-2020-52, př. 2 na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-52, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2020-52, př. 3.


Usnesení 1319/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019 z pozemku KN par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019  z pozemku  par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 340/6 a část pozemku par. č. 340/3, odděleného geometrickým plánem číslo 244-32/2020 z pozemku par. č. 340/3, v k. ú. Branišov nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 2, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1320/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podnájmu ze dne 12. 6. 2019 uzavřené mezi Horáckým divadlem Jihlava, příspěvková organizace a společností M-SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 12, Jihlava tak, jak je uvedeno v materiálu RK-22-2020-54, př. 1.


Usnesení 1321/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2020-55, př. 1 a RK-22-2020-55, př. 2.


Usnesení 1322/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2, se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5 nahrazuje materiálem RK-22-2020-56, př. 1.


Usnesení 1323/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2020-57, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2020-57, př. 1.


Usnesení 1324/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vyslovit souhlas s pokácením jednoho kusu dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 kus vrby jívy na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku  a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70, IČO 275 97 075 na straně investora stavby „Změna části dokončené stavby ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí“ dohodu o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin rostoucích mimo les, ve které se společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • pověřit společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70, IČO 275 97 075 k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 kusu vrby jívy na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí.


Usnesení 1325/22/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1326/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 5041/1  - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár  do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár.


Usnesení 1327/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v  k.ú. Kochánov u  Lipničky do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Světlá nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v k.ú. Kochánov u Lipničky.


Usnesení 1328/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 16 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a  Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-62, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 1329/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-63, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-63, př. 2.


Usnesení 1330/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-22-2020-64, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou na veřejnou zakázku "Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1331/22/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1332/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít: 


Usnesení 1333/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-22-2020-65, př. 1;

rozhoduje

vybrat v rámci veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“ společnost VSM, spol. s.r.o., se sídlem Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava, IČO: 15526194 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou; 

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1334/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na jednotlivé části veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-22-2020-66, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ na část 1 účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc a na části 2 a 3 účastníka řízení EYE ingeniering s.r.o., se sídlem Komenského 129, 396 01 Humpolec; 

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 


Usnesení 1335/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na zateplení rodinného domu na základě žádosti, která je součástí materiálu RK-22-2020-67, př. 2.


Usnesení 1336/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-22-2020-68, př. 1.


Usnesení 1337/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2020-69, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 8 195 273,54 Kč Státnímu fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-22-2020-69, př. 1;
 • převod části zůstatku ze zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina ve výši 39 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1338/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2020-70, př. 2.


Usnesení 1339/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1340/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2020-72, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“.


Usnesení 1341/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2020-73, př. 3 a RK-22-2020-73, př. 4;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2020-73, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 1342/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2020-74, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2020-74, př. 3, RK-22-2020-74, př. 4 a RK-22-2020-74, př. 5;


Usnesení 1343/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 1344/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí roku 2020 dle materiálu RK-22-2020-76.


Usnesení 1345/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 2 104 216 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2020 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-22-2020-77, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz