Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 23/2018

Usnesení 1503/23/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a  s jeho převodem do vlastnictví Kraje Vysočina:

 • Lůžko nemocniční elektrické Hill-Rom - DYNAMIS, inventární číslo 005-000-000-960, r.  v.  2002, pořizovací cena 94 500,- Kč, zůstatková cena 18 900,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-234, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-235, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-267, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-268, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 2 Dura, inventární číslo 005-000-000-141, r. v. 2000, pořizovací cena 67 806,- Kč, zůstatková cena 18 161,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 4, inventární číslo 005-000-000-171, r. v. 2001, pořizovací cena 90 603,- Kč, zůstatková cena 24 276,- Kč;
 • Přístroj pro monitorování hemodynamiky, inventární číslo 005-000-000-292, r. v. 2008, pořizovací cena 216 910,- Kč, zůstatková cena 47 681,- Kč;
 • Lůžko resuscitační Merivaara, inventární číslo 005-000-000-117, r. v. 2005, pořizovací cena 50 111,- Kč, zůstatková cena 13 420,- Kč;
 • Pánev výklopná automatická 80l, inventární číslo 005-000-000-541, r. v. 2005, pořizovací cena 327 983,- Kč, zůstatková cena 90 176,- Kč;
 • Vařič těstovin 180l, inventární číslo 005-000-000-533, r. v. 2005, pořizovací cena 221 548,-  Kč, zůstatková cena 60 919,- Kč;
 • Stroj hnětací 50l, inventární číslo 005-000-000-482, r. v. 2005, pořizovací cena 59 037,- Kč, zůstatková cena 16 224,- Kč;
 • Vařidlo plynové velkokuchyňské, inventární číslo 005-000-000-465, r. v. 2005, pořizovací cena 45 764,- Kč, zůstatková cena 12 533,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical EV 801, inventární číslo 005-000-000-787, r. v. 1994, pořizovací cena 413 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-23-2018-46, př. 1.


Usnesení 1504/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-23-2018-02, př. 1.


Usnesení 1505/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dle materiálu RK-23-2018-03, př. 1.


Usnesení 1506/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-23-2018-04, př. 1.


Usnesení 1507/23/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1508/23/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-23-2018-06, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-23-2018-06, př. 1.


Usnesení 1509/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Svratka, IČO 00295531 ve výši 500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČO 00294004 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-23-2018-07, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1510/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-23-2018-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2018-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1511/23/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 160 000 Kč na výdaje spojené s přípravou programu a výrobou rekvizit pro akci „Proletí 100letí“, která je příspěvkem Kraje Vysočina k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky.


Usnesení 1512/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-23-2018-10, př. 2.


Usnesení 1513/23/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1514/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018 dle materiálu RK-23-2018-12, př. 1.


Usnesení 1515/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023 dle materiálu RK-23-2018-13, př. 1.


Usnesení 1516/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2018-14, př. 3.


Usnesení 1517/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 5.


Usnesení 1518/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav převáděných komunikací uvedených v materiálu RK-23-2018-16, př. 2.


Usnesení 1519/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-23-2018-17, př. 1.


Usnesení 1520/23/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1521/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - vyřazené silnice silnice III/4103;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 v délce 1, 515 km včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú. Stařeč, par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 oba v k. ú. Kracovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč.


Usnesení 1522/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-23-2018-21, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví  Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1523/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. st. 130 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Těchobuz, č.p. 79,  rodinný dům a  pozemku par. č.  136/16, zahrada o  výměře 625 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Těchobuz na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-23-2018-20, př. 2;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-23-2018-20, př. 3.


Usnesení 1524/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce na pozemek v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 3;
 • uzavřít mezi Městem Třebíč a Obcí Výčapy na straně půjčitelů a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvy o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 2 z vlastnictví obcí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem  ZD Výčapy, družstvo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ZD Výčapy, družstvo zaváže po zúžení předmětu zástavního práva na pozemku KN par. č. 295/5 uzavřít kupní smlouvu na část pozemku KN par. č. 295/5, dle GP označenou jako  par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a Kraj Vysočina se zaváže tento pozemek za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Obec Střítež zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1168/1 v k. ú. Střítež u Třebíče  v rozsahu cca 20 m2, zastavěného silnicí II/360, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 1525/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-23-2018-23, př. 2, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba „Pavilonu B“.

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“ dle materiálu RK-23-2018-23, př. 1;


Usnesení 1526/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt hmotné nemovité věci - pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 474, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + 21% DPH, celkem 919 600  Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-24, př. 1.


Usnesení 1527/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci dle materiálu RK-23-2018-37, př. 1.


Usnesení 1528/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016 a tuto soutěž nevyhlašovat.


Usnesení 1529/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ dle materiálu RK-23-2018-26, př. 1.


Usnesení 1530/23/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 031 030,95 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“.


Usnesení 1531/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálu RK-23-2018-28, př. 2.


Usnesení 1532/23/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2018 platných pro výpočet vyrovnávací platby v projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje dle materiálu RK-23-2018-29, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 721 637 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu RK-23-2018-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-23-2018-29, př. 2.


Usnesení 1533/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-23-2018-30, př. 1 a RK-23-2018-30, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-23-2018-30, př. 1 a RK-23-2018-30, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-23-2018-30, př. 3;


Usnesení 1534/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-23-2018-31, př. 1;
 • Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-23-2018-31, př. 2.


Usnesení 1535/23/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – konzultační a poradenská součinností pro realizaci veřejné zakázky Kraje Vysočina na úklidové služby Mgr. Ireně Bartoňové Palkové, Jana Růžičky 1235/6, 14800 Praha 4, IČO: 16194039 dle materiálu RK-23-2018-33, př. 1;

stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 11. 2018 na 468 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 39 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 54 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 2 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 56 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 1536/23/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o potřebě a možnosti koncepčního řešení sdílených „in house“ služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, a to pro služby ekonomické a finanční agendy, právní agendy, facility management a případně pro další vhodné agendy;

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu návrhy na zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně realizace pilotních ověření a následně předložit komplexní návrh k projednání Radě Kraje Vysočina.


Usnesení 1537/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů RK-23-2018-35, př. 1 a RK-23-2018-35, př. 2.


Usnesení 1538/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu RK-23-2018-36, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, IČO: 00267449 dle materiálu RK-23-2018-36, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 1539/23/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít grantovou smlouvu dle materiálu RK-23-2018-38, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem realizace projektu s názvem „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ dle materiálů RK-23-2018-38, př. 2 a RK-23-2018-38, př. 3:
  • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO  75140349, PIC 947694851;
  • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID 02116752, PIC 998829080;
  • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
  • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National; ID 195100680, PIC 949554923;
  • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID 175 104  306, PIC 933425957;
  • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten,  representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC 907064364 

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ ve výši max. 1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí 63 tis. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 1540/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1541/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1542/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-23-2018-41, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2018-41, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-41, př. 2.


Usnesení 1543/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2018-44, př. 1.


Usnesení 1544/23/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace FV01959.0033 a FV01959.0061 dle materiálů RK-23-2018-45, př. 3 a RK-23-2018-45, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz