Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 23/2019

Usnesení 1324/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 3 - "Specifické IT vybavení organizace 2019" dle materiálu RK-23-2019-02, př. 1.


Usnesení 1325/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka sdružení „VARS – GEOREAL – T-MAPY“ složeného z VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČO: 63481901 (vedoucí sdružení), GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, a T-MAPY spol. s.r.o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47451084;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení a zahájit úkoly nutné k uzavření smlouvy. 


Usnesení 1326/23/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru informatiky a majetkovému odboru připravit smlouvu na zakázku Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 449 334 Kč při současném  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 449 334 Kč na výdaje související s realizací projektu "Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny".


Usnesení 1327/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • projekt Chytrá škola SPŠ Pelhřimov;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1601516,07 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1601516,07 Kč na výdaje související s realizací projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov.


Usnesení 1328/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit zadávací řízení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit zadávací dokumentaci pro vyhlášení nové veřejné zakázky.


Usnesení 1329/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 51 667 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 51 667 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 51 667 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pilotním projektem eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pilotní projekt eNeschopenka včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.


Usnesení 1330/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 112 139 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 112 139 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 1 112 139 Kč na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s vyššími výdaji na akci Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu výdajů na rekonstrukci vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.


Usnesení 1331/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 518 857 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 518 857 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 518 857 Kč na úhradu navýšených výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s vyššími výdaji na akci Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu výdajů na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.


Usnesení 1332/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 180 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 180 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“.


Usnesení 1333/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-10, př. 1.


Usnesení 1334/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2019-11, př. 1.


Usnesení 1335/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2018/2019 dle materiálu RK-23-2019-12, př. 1;
 • způsob provedení šestnáctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2019/2020 dle materiálu RK-23-2019-12 a materiálu RK-23-2019-12, př. 2.


Usnesení 1336/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 350 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 99 350 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-23-2019-13, př. 9;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 99 350 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu v materiálu RK-23-2019-13, př. 9;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486"; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 100 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486"  z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit příspěvek na provoz, poskytnutý v roce 2019 z kapitoly Analýzy a podpora řízení na administraci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486“ ve výši 100 000 Kč, v souvislosti se změnou zdroje financování tohoto projektu na účet kraje, a to v termínu do 30. 8. 2019;
 • odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu v  materiálu RK-23-2019-13, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí

 • objednávky služeb dle materiálů RK-23-2019-13, př. 1, RK-23-2019-13, př. 2;
 • dodatek č. 2 k objednávce na administraci projektu „Krok do života – podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ dle materiálu RK-23-2019-13, př. 3;
 • zprávy o provedených službách ukončených projektů:


Usnesení 1337/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 dle materiálu RK-23-2019-14, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 dle materiálu RK-23-2019-14, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-23-2019-14, př. 3.


Usnesení 1338/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti řádného nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému dle materiálu RK-23-2019-15;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro příspěvkové organizace.


Usnesení 1339/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na výdaje spojené s účastí Kraje Vysočina na mezinárodním hokejovém turnaji v Minsku.


Usnesení 1340/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle RK-23-2019-17, př. 2.


Usnesení 1341/23/2019/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0644/12/2019/RK;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění úklidových služeb“ účastníka ZENOVA services s.r.o., IČO 25057865;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1342/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34940) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů:

 

 1. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – administrativní budova na Masarykově náměstí v Jihlavě, sídlo Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“, ve výši 65 000 Kč
 2. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava p. o., Masarykovo nám. 57 a 58 v Jihlavě“ ve výši 71 000 Kč
 3. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – hrad Roštejn (Doupě 1), objekt ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“ ve výši 66 000 Kč
 4. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt ve výpůjčce Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“ ve výši 69 000 Kč

  poskytnutých rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ dle materiálu RK-23-2019-19, př. 1;

 

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-23-2019-19, př. 1.


Usnesení 1343/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34940) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ na realizaci projektů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů: 
 1. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – depozitář Kosmákova v Třebíči, objekt ve správě Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.“ ve výši 67 000 Kč
 2. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zemědělská usedlost Cyrilometodějská v Třebíči, objekt ve správě Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.“ ve výši 63 000 Kč
 3. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zámek Moravské Budějovice – Muzeum Řemesel Moravské Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. ve výši 70 000 Kč“
 4. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zámek Třebíč, sídlo Muzea Vysočiny Třebíč, p. o“ ve výši 71 000 Kč

  poskytnutých v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ dle materiálu RK-23-2019-20, př. 1;

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-23-2019-20, př. 1.


Usnesení 1344/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-23-2019-22, př. 1 a RK-23-2019-22, př. 2.


Usnesení 1345/23/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

11. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2019-23, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2019-23, př. 2.


Usnesení 1346/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 15 153 Kč dle materiálu RK-23-2019-24, př. 1.


Usnesení 1347/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1348/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1349/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 28 227 034,23 Kč na zvláštním účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 a ve výši 45 682 109,25 Kč na zvláštním účtu projektu "SPŠ TR - st. úpravy B" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1350/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 109 179 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 179 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 109 179 Kč na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (ve výši 2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (ve výši 1 173 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1351/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-23-2019-29, př. 1.


Usnesení 1352/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČO 25228633, se sídlem Nerudova 7, 350 02 Cheb, dle materiálu RK-23-2019-30, př. 1.


Usnesení 1353/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 346 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 346 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 346 000 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až červen 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.


Usnesení 1354/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 580 640 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 817 000 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 221 320 Kč;
 • Dětský domov Telč, Štěpnická 111, o částku 76 000 Kč, 

o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 1355/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 321 705 Kč (ÚZ 13305) pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 321 705 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.


Usnesení 1356/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 784 678,98 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.


Usnesení 1357/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 294 551 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 219 400 Kč.


Usnesení 1358/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2019-37, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2019-37, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-23-2019-37, př. 1.


Usnesení 1359/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 114 163,89 Kč dle materiálu RK-23-2019-38, př. 1.


Usnesení 1360/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 501 719,15 Kč dle materiálu RK-23-2019-39, př. 1.


Usnesení 1361/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost k hospodaření s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1362/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemek par. č. 4560/22 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.  


Usnesení 1363/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1364/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1365/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, oba v k. ú. Studnice u Rokytna z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1366/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2019-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka.


Usnesení 1367/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-47, př. 1.


Usnesení 1368/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2 z vlastnictví obce Samšín, se sídlem Samšín č. 38, 395 01 Pacov, IČ 002 49 025 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-48, př. 1.


Usnesení 1369/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-23-2019-49, př. 1.


Usnesení 1370/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 71N18/20 za cenu, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-23-2019-50, př. 1.


Usnesení 1371/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce střechy, schodiště a terasy“, zařazené v rozpočtu kraje, v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci, na nový název „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy“.


Usnesení 1372/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá

vedoucímu Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace podle článku 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. na základě její cenové nabídky dle materiálu RK-23-2019-53, př. 1.


Usnesení 1373/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt kabelové vedení dle Kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2019-55, př. 1 z vlastnictví společnosti GALATEK a.s. se sídlem Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-55, př. 2.


Usnesení 1374/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-56, př. 1.


Usnesení 1375/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-58, př. 1.


Usnesení 1376/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem vyřazený koncový úsek pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení km 1,515-1,680 včetně součástí a příslušenství a pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.


Usnesení 1377/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0970/21/2012/RK.


Usnesení 1378/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2019-54, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2019-54, př. 2.


Usnesení 1379/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout  změnit usnesení 0504/04/2018/ZK ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2, se pozemky pod pořadovými čísly 20, 22 a 24 v k. ú. Krahulov a pozemky pod pořadovým číslem 57 v k. ú. Okříšky  nahrazují pozemky dle materiálu RK-23-2019-57, př. 1.


Usnesení 1380/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2019-59, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ a RK-23-2019-59, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.


Usnesení 1381/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-23-2019-60, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost HV stavby a práce s.r.o., se sídlem Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČO: 04395255 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1382/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 45 105,48 Kč (1 778,93 €).


Usnesení 1383/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-23-2019-62, př. 1, RK-23-2019-62, př. 2 a RK-23-2019-62, př. 3.


Usnesení 1384/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0494 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 1385/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2019-64, př. 11, RK-23-2019-64, př. 12, RK-23-2019-64, př. 13, RK-23-2019-64, př. 14 a RK-23-2019-64, př. 15.


Usnesení 1386/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1387/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Akční plán pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-66, př. 1.


Usnesení 1388/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní dle materiálu RK-23-2019-67, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-23-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1389/23/2019/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0970/17/2019/RK ze dne 28. 5. 2019;

schvaluje

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 2. 2019 Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci, IČO 61737500, se sídlem Špitální 46, Telč, vyplatit zbývající část poskytnuté dotace do původní schválené výše příspěvku kraje na vyrovnávací platbu, a to vyplacením prostředků v celkové výši 1 367 000 Kč, v členění 1 228 000 Kč z dotace MPSV s účelovým znakem 13 305 a 139 000 Kč z prostředků Kraje Vysočina s účelovým znakem 053 a ponechat uvedenému příjemci dotace schválenou dotaci v plné výši.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz