Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 23/2020

Usnesení 1347/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2020-02, př. 1.


Usnesení 1348/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Křeslo dialyzační FK-01.0, inv. č. 004-000-050-859, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 70 000,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Video cassette recorder, inv. č. 004-000-050-465, r. v. 1992, PC 18 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko pro intenzivní péči 635540, inv. č. 004-000-050-578, r. v. 1995, PC 32 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-481, r. v. 1994, PC 18 637,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-480, r. v. 1994, PC 18 636,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Flexibilní ureterorenoskop N3044760O, inv. č. 004-000-050-089, r. v. 2009, PC 526 437,- Kč, ZC 80 709,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Křeslo dialyzační FK-01.0, inv. č. 004-000-050-859, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 70 000,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Video cassette recorder, inv. č. 004-000-050-465, r. v. 1992, PC 18 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko pro intenzivní péči 635540, inv. č. 004-000-050-578, r. v. 1995, PC 32 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-481, r. v. 1994, PC 18 637,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-480, r. v. 1994, PC 18 636,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Flexibilní ureterorenoskop N3044760O, inv. č. 004-000-050-089, r. v. 2009, PC 526 437,- Kč, ZC 80 709,- Kč.


Usnesení 1349/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-04, př. 1.


Usnesení 1350/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-05, př. 1.


Usnesení 1351/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-06, př. 1, RK-23-2020-06, př. 2 a RK-23-2020-06, př. 3.


Usnesení 1352/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-07, př. 1 a RK-23-2020-07, př. 2.


Usnesení 1353/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-08, př. 1, RK-23-2020-08, př. 2, RK-23-2020-08, př. 3, RK-23-2020-08, př. 4 a RK-23-2020-08, př. 5.


Usnesení 1354/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 17 500 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 140 340 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 17 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 124 590 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 17 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 124 590 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, o částku 15 750 Kč.


Usnesení 1355/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc červen.


Usnesení 1356/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 1 736 055 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 736 055 Kč určenou na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.


Usnesení 1357/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2020.


Usnesení 1358/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na opravu střechy budovy B v sídle kraje, společnosti Global, spol. s r. o., Jihlava, Hruškové Dvory 125, IČO: 47909668, dle její cenové nabídky dle materiálu RK-23-2020-13, př. 1 s přihlédnutím k případným změnám vyvolaným nebo zjištěním po rozkrytí skrytých konstrukcí s cílem řádného a rychlého odstranění havarijního stavu.


Usnesení 1359/23/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

předsedou Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina Mgr. Davida Marka, vedoucího Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina s účinností 1. 8. 2020.


Usnesení 1360/23/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
ochrana majetkových zájmů kraje v rámci probíhajícího soudního sporu


Usnesení 1361/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu RK-23-2020-16, př. 1.


Usnesení 1362/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2020-17, př. 1;

jmenuje

komisi dle doplněného materiálu RK-23-2020-17, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2020-17, př. 1.


Usnesení 1363/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-23-2020-18, př. 1.


Usnesení 1364/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-23-2020-19, př. 1.


Usnesení 1365/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0054 dle materiálu RK-23-2020-20, př. 3.


Usnesení 1366/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-23-2020-21, př. 1.


Usnesení 1367/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1368/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 75 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 75 000 Kč určenou na realizaci projektu „Klanění se věčným Tajemstvím – bibliofilové z Vysočiny (sborník k výstavě)“.


Usnesení 1369/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 57 000 Kč určené pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektů v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES)“ (ÚZ 34019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o celkovou částku 57 000 Kč určenou na realizaci projektů:
  1. „J.A.K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského“ ve výši 17 000 Kč,
  2. „Krok za krokem jihlavskou galerií“ ve výši 40 000 Kč.


Usnesení 1370/23/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací podle materiálu RK-23-2020-76, př. 2.


Usnesení 1371/23/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-23-2020-26, př. 1.


Usnesení 1372/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

dokument „Žádost o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-23-2020-27, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat „Žádost o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-23-2020-27, př. 2.


Usnesení 1373/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku myčka mís a lahví Tornádo, inventární číslo DHM 22000030, rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 908 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1374/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-23-2020-29, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-23-2020-29, př. 2 projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu týkající se převodu z neinvestičních výdajů do výdajů investičních dle materiálu RK-23-2020-29, př. 3 u projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.


Usnesení 1375/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina" dle materiálu RK-23-2020-30, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1376/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-23-2020-31, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1377/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-23-2020-32, které budou součástí Žádosti o změnu č. 6;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 6 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 1378/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2020-33, př. 2.


Usnesení 1379/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-34, př. 1.


Usnesení 1380/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s poskytovateli sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0309/04/2020/ZK, popřípadě některým dalším usnesením zastupitelstva kraje, smlouvu o pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle Vzoru uvedeného v materiálu RK-23-2020-35, př. 1.


Usnesení 1381/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2.


Usnesení 1382/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Auto Babiš s. r. o., Ondřejovská 700, PSČ 251 64 Mnichovice, IČ: 27183408, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1383/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít memoranda o spolupráci za účelem naplnění klíčové aktivity Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-23-2020-38, př. 1.


Usnesení 1384/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 2 Dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-23-2020-39, př. 1.


Usnesení 1385/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Alzheimercentru Jihlava, z.ú., IČ 02376822, dle materiálu RK-23-2020-77, př. 1.


Usnesení 1386/23/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2020-40, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2020-40, př. 2.


Usnesení 1387/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-23-2020-41, př. 1 a RK-23-2020-41, př. 2;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-23-2020-41, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1388/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-23-2020-42, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-23-2020-42, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-23-2020-42, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.


Usnesení 1389/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-23-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-23-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-23-2020-43, př. 1 z vlastnictví obce Trnava do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1390/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy ARO" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 1391/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout:
   • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
   • převést darem část pozemní komunikace - vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
 • rozhodnout:
  • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu RK-23-2020-45, př. 1 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem část pozemní komunikace vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
  • převést darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu RK-23-2020-45, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí.


Usnesení 1392/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 470/8 o výměře 44 m2, odděleného geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemek par. č. 470/8 o výměře 44 m2, oddělený geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Radonín zaměřené geometrickým plánem č. 145/1077/2018 dle materiálu RK-23-2020-46, př. 1 z vlastnictví obce Radonín do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1393/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou republikou s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, IČO 708 90 013, jako vlastníkem pozemku par. č. 5675/22 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a Krajem Vysočina jako oprávněným ze služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-23-2020-47, př. 1.


Usnesení 1394/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo 7N15/18 uzavřené mezi ČR, Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce dle materiálu RK-23-2020-48, př. 1.


Usnesení 1395/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 2 z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1396/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 1397/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0492/04/2018/ZK tak, že do materiálu ZK-04-2018-35, př. 2 se vkládá text:

"Pozemky par. č. 2046/9, par. č. 2046/10 a par. č. 2046/88 v k. ú. Čáslavsko ve vlastnictví České republiky - Lesy ČR, s.p. budou vykoupeny za kupní cenu 57 500 Kč plus daň z přidané hodnoty v sazbě dle předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy."


Usnesení 1398/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníka stavby a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací se sídlem: Zámek 1, 594 51 Křižanov na straně budoucího správce Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby dle materiálů RK-23-2020-52, př. 1, RK-23-2020-52, př. 2, RK-23-2020-52, př. 3, RK-23-2020-52, př. 4.


Usnesení 1399/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemku par. č. 1165/59 o výměře 193 m2 v k.ú. a obci Polná, odděleného dle GP č. 2159-2/2015 z pozemku par. č. 1165/20 vykupovaného podle usnesení 0120/02/2016/ZK na 125 Kč/m2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-23-2020-53, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 1400/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Dobronín, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-54, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Dobronín, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-54, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín.


Usnesení 1401/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-55, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-55, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice.


Usnesení 1402/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020 tak, že text:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví“

se nahrazuje textem:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Okrouhlička, na část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, dle geometrického plánu číslo 429-50/2020 nově označenou jako pozemek par. č. 1528/3 – ostatní plocha o výměře 179 mv k. ú. Okrouhlička".


Usnesení 1403/23/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1404/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0674/12/2020/RK ze dne 14. 4. 2020 tak, že v materiálu RK-12-2020-29, př. 2, se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-23-2020-58, př. 1.


Usnesení 1405/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2020-59, př. 1 a RK-23-2020-59, př. 2.


Usnesení 1406/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezveřejnit záměr prodeje nebo dlouhodobého pronájmu pozemků par. č. 2404/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m2 a par. č. 3906/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

odboru majetkovému informovat o rozhodnutí rady kraje žadatele.


Usnesení 1407/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 2 z vlastnictví města Chotěboř  do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1408/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2020-62, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2020-62, př. 1.


Usnesení 1409/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1410/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-64, př. 1, oddělených na základě geometrického plánu č. 233-466/2019 z pozemků KN par. č. 884/44, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-64, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 233-466/2019 z pozemků KN par. č. 884/44, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice.


Usnesení 1411/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Kaliště, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-65, př. 1, oddělených na základě geometrického plánu č. 403-45/2020 z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Kaliště, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-65, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 403-45/2020 z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště.


Usnesení 1412/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-23-2020-66, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka GriToN CZ s.r.o., U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha, IČO 079 36 567 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1413/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování: 

 • stavby účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 včetně pozemků par. č. 6260 o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavby účelové komunikace na dle GP č. 998-46900/2019 nově odděleném pozemku par. č. 5415/1 včetně dle GP č. 998-46900/2019 nově vznikajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, odděleného z celého stávajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 853 m2 a z části pozemku par. č. 4947/5 o výměře 95 m2 označené jako díl "a" v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavby přeložky účelové komunikace (polní cesty) na pozemku par. č. 4950/3 včetně pozemku par. č. 4950/3 o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemků par. č. 4868/46 o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava:

 • stavbu účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 včetně pozemků par. č. 6260 o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu účelové komunikace na dle GP č. 998-46900/2019 nově odděleném pozemku par. č. 5415/1 včetně dle GP č. 998-46900/2019 nově vznikajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, odděleného z celého stávajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 853 m2 a z části pozemku par. č. 4947/5 o výměře 95 m2 označené jako díl "a" v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu přeložky účelové komunikace (polní cesty) na pozemku par. č. 4950/3 včetně pozemku par. č. 4950/3 o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemky par. č. 4868/46 o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava.


Usnesení 1414/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemků par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č.1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést pozemek par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, oddělený GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemek par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělný z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělný z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemek par. č. 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek;
 • rozhodnout uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále na pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z  pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále na pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek za jednorázovou náhradu ve výši 25,- Kč/m2.


Usnesení 1415/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-23-2020-69, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-23-2020-69, př. 2.


Usnesení 1416/23/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál, příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1417/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 28855728, ve výši 59 000 Kč na realizaci projektu „Koordinace přípravných činností MAS na programové období 2021+“, dle materiálu RK-23-2020-71, př. 1;


Usnesení 1418/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0005 a PR02270.1162, za podmínek uvedených v materiálech RK-23-2020-72, př. 6 a RK-23-2020-72, př. 7;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1427, za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2020-72, př. 8;
 • s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1806 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 74 077,25 Kč včetně DPH.


Usnesení 1419/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2020-73, př. 10, RK-23-2020-73, př. 11, RK-23-2020-73, př. 12 a RK-23-2020-73, př. 13.


Usnesení 1420/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-23-2020-74, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-23-2020-74, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-23-2020-74, př. 1 a RK-23-2020-74, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1421/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-23-2020-75, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2020-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz