Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 24/2018

Usnesení 1546/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-02, př. 1.


Usnesení 1547/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-03, př. 1, RK-24-2018-03, př. 2, RK-24-2018-03, př. 3 a RK-24-2018-03, př. 4.


Usnesení 1548/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-04, př. 1 a RK-24-2018-04, př. 2.


Usnesení 1549/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-05, př. 1.


Usnesení 1550/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 35 257 676,96 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ  107517969) ve výši 33 298 917,13 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 958 759,83 Kč) s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 35 257 676,96 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“.


Usnesení 1551/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč.


Usnesení 1552/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 60 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 60 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 1553/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 1554/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2018-10.


Usnesení 1555/24/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu RK-24-2018-60, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu RK-24-2018-60, př. 3.


Usnesení 1556/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2023 pro vozidlo Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci  starší 10 let – Škoda Octavia Combi registrační značky 3J4 1957.


Usnesení 1557/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku podlahová čistička Cleanfix RA501B,  inventární číslo 22000053, rok pořízení 2000, pořizovací cena 127 952,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1558/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).


Usnesení 1559/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 066 776,41 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“.


Usnesení 1560/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. pololetí 2018 v celkové výši 1 415 721,81 Kč dle materiálů RK-24-2018-15, př. 1 a RK-24-2018-15, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u  příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2018-15, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2018 dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.


Usnesení 1561/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, §  3113  –  Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) v celkové výši 518 833,30 Kč dle materiálu  RK-24-2018-16, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, §  3421  –  Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33038) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 4 654,00 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu, Střední odborné škole  a  Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 4 654,00 Kč.


Usnesení 1562/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 82 049,20 Kč a  § 3127 – Střední školy ve výši 599 108,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 681 157,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329, o částku 82 049,20 Kč
  • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, o částku 599 108,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-24-2018-17.


Usnesení 1563/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 600 969,46 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 742 494,68 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 343 464,14 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 969,46 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 742 494,68 Kč Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1564/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací  středních odborných škol u příležitosti Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 v celkové výši 42 060 Kč dle materiálu RK-24-2018-19, př. 1.


Usnesení 1565/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství ze "SŠ PTA Jihlava – Svářecí škola, byt školníka, šatny, Školní“ na nový „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“;
ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu navrhnout:

 • zařazení akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce dílen Křemešnická“ do rozpočtu roku 2019 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2020;
 • zařazení akce „SŠ stavební Třebíč - dílna odborného výcviku“ do rozpočtu roku 2020 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2021;
 • zařazení akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“ do rozpočtu roku 2020 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2021 za podmínky zvýšení počtu žáků v technických oborech.


Usnesení 1566/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1567/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálů RK-24-2018-22, př. 1 a RK-24-2018-22, př. 2.


Usnesení 1568/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2018-23, př. 1.


Usnesení 1569/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-24-2018-24, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-24-2018-24, př. 2.


Usnesení 1570/24/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěže „Cihla k cihle“;

schvaluje

propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 1upr1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 3.


Usnesení 1571/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit část usnesení č. 1141/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018 a to tak, že materiál RK-18-2018-60, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-26, př. 1 a materiál RK-18-2018-60, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-26, př. 2.


Usnesení 1572/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Renault Thalia, inventární číslo 30139, rok pořízení 2008, rok výroby 2002, SPZ 2J9 3823, pořizovací cena 120 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2018-27.


Usnesení 1573/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-24-2018-28, př. 1.


Usnesení 1574/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o účelovou dotaci z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 778 970,08 Kč a  o  převod do Fondu strategických rezerv ve výši 20 776 509,76 Kč.


Usnesení 1575/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovité věci v  rozsahu dle materiálu RK-24-2018-30, př. 1 v k.ú. Velký Beranov, k.ú. Henčov a  v  k.ú. Helenín.


Usnesení 1576/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi městem Humpolec na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce části pozemků par. č. 724/45 o výměře 19 m2, par. č. 724/46 o výměře 108 m2, par. č. 2490/9 o výměře 8 m2 a par. č. 2524/22 o výměře 28 m2 v k. ú. a obci Humpolec pro stavbu „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)“ a to na dobu 8 měsíců od předání staveniště dodavateli;
 • uzavřít mezi společností VODAK Humpolec s.r.o., se sídlem Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 724/2 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Humpolec pro stavbu „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)“ za cenu 15 Kč/m2/rok a  to na dobu 8 měsíců od předání staveniště dodavateli.


Usnesení 1577/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 1489/22/2018/RK tak, že materiál RK-22-2018-59, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-32, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Salačova Lhota na straně půjčitele na pozemky potřebné pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ v rozsahu dle materiálu RK-24-2018-32, př. 2.


Usnesení 1578/24/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2018-36, př. 1.


Usnesení 1579/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-24-2018-37, př. 1.


Usnesení 1580/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím povinným ze služebnosti a ČEZ Distribuce a.s., jako budoucím oprávněným ze služebnosti pro akci "Chotěměřice, č.p. 13, úprava TS 0499, vdnn, č. stavby: IV-12-2017395".


Usnesení 1581/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 1 905 970 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.


Usnesení 1582/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2018-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2018-40, př. 1.


Usnesení 1583/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1584/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s městysem Nové Veselí smlouvu zakládající právo provést stavbu k pozemku par. č. 309/9 - trvalý travní porost o výměře 4382 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, dle materiálu RK-24-2018-34, př. 1.


Usnesení 1585/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje
 • způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
 • podmínky a termíny výběrového řízení na koupi hmotné nemovité věci včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-24-2018-35, př. 2.

 


Usnesení 1586/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za užívání pozemku par. č. 4638/3 v k. ú. a obci Jihlava ve výši 4 501 Kč.


Usnesení 1587/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn. - por. a  neuro. oddělení - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2018-42, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-24-2018-42, př. 2.


Usnesení 1588/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení č. 2340/40/2017/RK ze dne 19. 12. 2017 tak, že materiál RK-40-2017-69, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-43, př. 5 a termín plnění se mění na 30. 6. 2019;
 • zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-24-2018-43, př. 4, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení věci včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-24-2018-43, př. 6upr1;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-24-2018-43, př. 7.


Usnesení 1589/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uhradit Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za užívání pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry ve výši 16 467 Kč;
 • podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu o uzavření nájemní smlouvy a o převod těchto pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1590/24/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést nemovitosti dle materiálu RK-24-2018-59, př. 3, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno, za kupní cenu 20 100 000 Kč, která bude uhrazena ve splátkách takto:

 1. splátka ve výši 5 000 000 Kč v termínu do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy,
 2. splátka ve výši 5 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2018,
 3. splátka ve výši 10 100 000 Kč v termínu do 31. 12. 2019,

s výhradou práva kupujícího úhrady kupní ceny v dřívějším termínu, a za podmínky, že v  případě nedodržení výše a termínu kterékoliv splátky kupní ceny, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000.000 Kč, včetně následného práva prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit a  úhrada kupní ceny ve výši 20.100.000 Kč je podmínkou pro podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a předání předmětu koupě kupujícímu;

rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-24-2018-59, př. 6.


Usnesení 1591/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“, část 1 Dodávka elektřiny v hladině VN, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“, část 2 Dodávka elektřiny v hladině NN, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492;
ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1592/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“, část 1 "Dodávka zemního plynu (maloodběr)", nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zemní plyn pro  Kraj Vysočina v roce 2019“, část 2 "Dodávka zemního plynu (středoodběr a  velkoodběr)", nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492;
ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1593/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 71180311 na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-24-2018-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2018-46, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1594/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2018-47, př. 1.


Usnesení 1595/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o  přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 538 685,59 Kč (21 091,84 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 21 091,84 €.


Usnesení 1596/24/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA  AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 473,09 Kč (174,05 €). 


Usnesení 1597/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1598/24/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-24-2018-51, př. 19, RK-24-2018-51, př. 20, RK-24-2018-51, př. 21RK-24-2018-51, př. 22, RK-24-2018-51, př. 23, RK-24-2018-51, př. 24, RK-24-2018-51, př. 25, RK-24-2018-51, př. 26 a RK-24-2018-51, př. 27.


Usnesení 1599/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1600/24/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1601/24/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-24-2018-58.


Usnesení 1602/24/2018/RK
Rada kraje
vydává

 • nařízení Kraje Vysočina č. 2/2018, o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-24-2018-54, př. 1;
 • nařízení Kraje Vysočina č. 3/2018, o zřízení přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-24-2018-54, př. 2.


Usnesení 1603/24/2018/RK
Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 4/2018, o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina, dle materiálu RK-24-2018-55, př. 1.


Usnesení 1604/24/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-24-2018-56, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-24-2018-56, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ dle materiálů RK-24-2018-56, př. 1RK-24-2018-56, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz