Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 24/2019

Usnesení 1391/24/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o zakázce malého rozsahu na pořízení centrální SW platformy pro IoT čidla dle materiálu RK-24-2019-02.


Usnesení 1392/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-03, př. 1.


Usnesení 1393/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč  za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.


Usnesení 1394/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 286 575 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 196 575 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Posílení role interního auditora v programu kontinuálního zvyšování kvality péče v Nemocnici Jihlava“;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 90 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prohlubování vědomostí a dovedností v oblasti podpory zdraví u pacientů, zaměstnanců a veřejnosti s aktivním zapojením v péči o své zdraví“.


Usnesení 1395/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ ve výši 350 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 350 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nejste sami“.


Usnesení 1396/24/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádost o převod prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 100 % z vyčíslené ceny;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu RK-24-2019-07, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 1397/24/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (bankovní tajemství).


Usnesení 1398/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 80 057 676,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých: 

 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, částka 59 761 359,57 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, částka 6 899 482,79 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, částka 13 396 833,74 Kč; 

a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1399/24/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2019-10, př. 6.


Usnesení 1400/24/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1401/24/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1402/24/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2019 dle materiálu RK-24-2019-13, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-24-2019-13, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1403/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČO 00268356 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-24-2019-14, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2019-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 1404/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-24-2019-15, př. 1
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-15, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-24-2019-15, př. 4
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1405/24/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1406/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-24-2019-17, př. 1.


Usnesení 1407/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 


Usnesení 1408/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 294 424 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2019-19, př. 1.


Usnesení 1409/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 7 925 223 Kč dle materiálu RK-24-2019-20, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-24-2019-20, př. 1.


Usnesení 1410/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-24-2019-21, př. 1.


Usnesení 1411/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle materiálu RK-24-2019-22, př. 3.


Usnesení 1412/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o výběru dodavatele Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“, část 1 "Dodávka zemního plynu (maloodběr)";
 • o výběru dodavatele Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“, část 2 "Dodávka zemního plynu (středoodběr a  velkoodběr)";

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1413/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“, část 1 Dodávka elektřiny v hladině VN;
 • vybrat účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“, část 2 Dodávka elektřiny v hladině NN;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1414/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury Unii rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s., IČO 265 788 16 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-24-2019-25, př. 2.


Usnesení 1415/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 210 159,02 Kč v souvislosti s třetí  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1416/24/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč žadateli Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, Ždírec nad Doubravou, IČO 27493245 dle materiálu RK-24-2019-27, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-219-27, př. 2upr1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu dál jednat;

žádá

náměstkyni hejtmana. J. Fischerovou o další projednávání této záležitosti se všemi zapojenými partnery, jak na české, tak na zahraniční straně.


Usnesení 1417/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019 dle materiálu RK-24-2019-28, př. 1.


Usnesení 1418/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu RK-24-2019-29, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-24-2019-29, př. 2.


Usnesení 1419/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-24-2019-30, př. 1.


Usnesení 1420/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-24-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-24-2019-31, př. 1.


Usnesení 1421/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 456 001,85 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 1422/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 2;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 3.


Usnesení 1423/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 778 220 Kč dle materiálu RK-24-2019-34, př. 4 dle závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II s podmínkou výplaty spočívající ve schválení maximální výše příspěvku na provoz projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI Zastupitelstvem Kraje Vysočina;
 • závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II dle materiálu RK-24-2019-34, př. 5;
 • vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-34, př. 6;
 • vzor dodatku smlouvy o poskytnutí dotace pro služby, které jsou z projektu již financované, dle materiálu RK-24-2019-34, př. 7;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 113 696 610 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-24-2019-34, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu RK-24-2019-34, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-24-2019-34, př. 3;
 • schválit maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 ve výši 3 891 100 Kč pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 3 267 340 Kč pro Domov Kopretina Černovice a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-24-2019-34, př. 1.


Usnesení 1424/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

3. oznámení o změně dle materiálu RK-24-2019-35, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2019-35, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Usnesení 1425/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.


Usnesení 1426/24/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením:


Usnesení 1427/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2019-38, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.


Usnesení 1428/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň dle materiálu RK-24-2019-39, př. 1.


Usnesení 1429/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-40, př. 1.


Usnesení 1430/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-24-2019-41, př. 1.


Usnesení 1431/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou  dle materiálu RK-24-2019-42, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.


Usnesení 1432/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky:

 • dle materiálu RK-24-2019-44, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu RK-24-2019-44, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 80 Kč/m2.


Usnesení 1433/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v rozsahu dle materiálu RK-24-2019-46, př. 1.


Usnesení 1434/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy za  kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč/m2, respektive nabýt bezúplatně z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě, že v probíhajícím dědickém řízení připadnou do vlastnictví České republiky.


Usnesení 1435/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 16 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2019-48, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 1436/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Dětský domov Telč – havárie, oprava vytápění skupiny B“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 1437/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2019-43, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2019-43, př. 2.


Usnesení 1438/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-24-2019-45, př. 1upr1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1439/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 221 404,62 Kč.


Usnesení 1440/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 786 276,14 Kč (30 564,67 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-24-2019-51, př. 1 na bankovní účty projektových partnerů ve výši 21 996,33 €.


Usnesení 1441/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-24-2019-52, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 1442/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-53, př. 3.


Usnesení 1443/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1444/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2019-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-24-2019-55, př. 2.


Usnesení 1445/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 1446/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu RK-24-2019-57, př. 4.


Usnesení 1447/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027, FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů RK-24-2019-58, př. 3, RK-24-2019-58, př. 6, RK-24-2019-58, př. 9 a RK-24-2019-58, př. 12.


Usnesení 1448/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-24-2019-59, př. 1
 • rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-24-2019-59, př. 1.


Usnesení 1449/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v  EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-24-2019-60, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-24-2019-60, př. 1.


Usnesení 1450/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz