Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 24/2020

Usnesení 1423/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-24-2020-02, př. 1, RK-24-2020-02, př. 2, RK-24-2020-02, př. 3, RK-24-2020-02, př. 4, RK-24-2020-02, př. 5, RK-24-2020-02, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení nabídek v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" komisi ve složení dle materiálu RK-24-2020-02, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" jsou zaměstnanci odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Usnesení 1424/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 1 269 485,70  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o  spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 531 889,01  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 328 547,87 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 201 843,18 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  207 205,64 Kč.


Usnesení 1425/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-24-2020-04, př. 1;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, na které je bezúplatně převáděn majetek dle materiálu RK-24-2020-04 do 31. 7. 2028 nezcizit, nezastavit, nepronajmout, nepropachtovat či jinak úplatně nezatížit převáděný majetek ve prospěch třetích osob.


Usnesení 1426/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2020-05, př. 1.


Usnesení 1427/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění prodejního automatu dle materiálu RK-24-2020-07, př. 1 a Dodatku č. 1 k Podnájemní smlouvě dle materiálu RK-24-2020-07, př. 3 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.


Usnesení 1428/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-24-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-24-2020-08, př. 1, v případě Systému RT PCR System prodejem za cenu dle znaleckého posudku.


Usnesení 1429/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 150 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, ORG 1703 o částku 31 500 Kč) rozpočtu kraje o finanční prostředky ve výši 181 500 Kč poskytnuté společností Johnson & Johnson na základě Smlouvy o spolupráci na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-24-2020-09, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro:

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 10 000 Kč

          určenou na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice;

souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv s Fakultní nemocnicí Plzeň, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc dle materiálů RK-24-2020-09, př. 3, RK-24-2020-09, př. 4 a RK-24-2020-09, př. 5.


Usnesení 1430/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 31 224 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 31 224 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 1431/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" za školní rok 2019/2020 dle materiálu RK-24-2020-06, př. 1;
 • způsob provedení 17. ročníku projektu "První pomoc do škol" ve školním roce 2020/2021 dle materiálů RK-24-2020-06 a RK-24-2020-06, př.  2.


Usnesení 1432/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2020-10, př. 1, RK-24-2020-10, př. 2, RK-24-2020-10, př. 3, RK-24-2020-10, př. 4 a RK-24-2020-10, př. 5;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 740 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 740 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 740 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1433/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-24-2020-12, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2020-12, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1434/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-24-2020-13, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-24-2020-13, př. 1.


Usnesení 1435/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022.


Usnesení 1436/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-15, př. 1.


Usnesení 1437/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-16, př. 3.


Usnesení 1438/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 875 245 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 875 245 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 875 245 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1.


Usnesení 1439/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • v souladu s čl. 6 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací o zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-24-2020-19, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
 • zařadit novou akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému připravit studii proveditelnosti akce.


Usnesení 1440/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2020 - záchranný balíček“ dle materiálu RK-24-2020-20, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2020 - záchranný balíček“ projektovou žádost.


Usnesení 1441/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-24-2020-21, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace – kód sbírky ZMT/002-03-28/059002.


Usnesení 1442/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku dle materiálu RK-24-2020-22, př. 1 z majetku kraje a s jeho následnou likvidací.


Usnesení 1443/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro: 

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 193 800 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 142 280 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 532 920 Kč;  

o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 1444/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod výši 85 000 Kč na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-24, př. 2.


Usnesení 1445/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13351) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310,00 Kč určenou na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentům dle materiálu RK-24-2020-25, př. 1.


Usnesení 1446/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 669 255,79 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.


Usnesení 1447/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 169 814,06 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 1448/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 509 453,28 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.


Usnesení 1449/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-24-2020-29, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-24-2020-29, př. 2 za čtvrtou etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto materiály včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.


Usnesení 1450/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 2 018 974,78 Kč dle materiálu RK-24-2020-30, př. 1.


Usnesení 1451/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 30 873,18 Kč dle materiálu RK-24-2020-31, př. 1.


Usnesení 1452/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1453/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2020 dle materiálu RK-24-2020-33, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2021.


Usnesení 1454/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-24-2020-34, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-24-2020-34, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1455/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-24-2020-35, př. 1 a RK-24-2020-35, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2020-35, př. 1.


Usnesení 1456/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje


Usnesení 1457/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-24-2020-37, př. 1 a RK-24-2020-37, př. 2.


Usnesení 1458/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2020-38, př. 1.


Usnesení 1459/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-24-2020-39, př. 2.


Usnesení 1460/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2020-40, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-24-2020-40, př. 2.


Usnesení 1461/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-41, př. 3.


Usnesení 1462/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-24-2020-42, př. 2;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-24-2020-42, př. 4;

bere na vědomí

 • aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2020-42, př. 3;
 • aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2020-42, př. 5.


Usnesení 1463/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 180 085,59 Kč.


Usnesení 1464/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s městem Třebíč dle materiálu RK-24-2020-44, př. 1.


Usnesení 1465/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-24-2020-71, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-24-2020-71, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1466/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 662/18 trvalý travní porost o výměře 287 m2 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1467/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2020-46, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv uvedených v materiálech RK-24-2020-46, př. 2 a RK-24-2020-46-př. 3. 


Usnesení 1468/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že před uzavřením převodní smlouvy budou Státnímu pozemkovému úřadu uhrazeny náklady, které vynaložil na ocenění pozemku.


Usnesení 1469/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“ pozemek par. č. 2379/8 o výměře 4024 m2 v katastrálním území Brtnice za cenu stanovenou dohodou ve výši 200 Kč/m2.


Usnesení 1470/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-24-2020-52, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 1471/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 17 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a  Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-53, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 1472/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-54, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-54, př. 2.


Usnesení 1473/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-55, př. 1.


Usnesení 1474/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-56, př. 1.


Usnesení 1475/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle materiálu RK-24-2020-57, př. 1 s vítězem výběrového řízení na provozovatele kavárny v objektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 1476/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-24-2020-58, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu RK-24-2020-58, př. 2.


Usnesení 1477/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2020-59, př. 1.


Usnesení 1478/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-24-2020-60, př. 1.


Usnesení 1479/24/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1480/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zrušit usnesení 0825/15/2020/RK a usnesení 1179/20/2020/RK;
 • uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za cenu, podmínek a na dobu dle materiálu RK-24-2020-50, př. 1;
 • uzavřít s městem Brtnice smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru dle materiálu RK-24-2020-50, př. 1.


Usnesení 1481/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-24-2020-51, př. 1 a RK-24-2020-51, př. 2 s jednotlivými vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota na pozemek v rozsahu materiálu RK-24-2020-51, př. 3 na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a městysem Lukavec na pozemky v rozsahu materiálu RK-24-2020-51, př. 4 na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby.


Usnesení 1482/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" dodavateli Ing. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824 za nabídnutou cenu 163 800 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-24-2020-61, př. 2.


Usnesení 1483/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“ a  jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-24-2020-62, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-24-2020-62, př. 2.


Usnesení 1484/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2020-63, př. 3 a RK-24-2020-63, př. 4

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2020-63, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 1485/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 14 198 866,10 Kč (558 790,48 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-24-2020-64, př. 1 na bankovní účty projektových partnerů ve výši 115 702,93 €.


Usnesení 1486/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-24-2020-65, př. 2.


Usnesení 1487/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 359 504 Kč.


Usnesení 1488/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-24-2020-67, př. 1.


Usnesení 1489/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020 a 21. 7. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2020-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-24-2020-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2020-68, př. 2.


Usnesení 1490/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-24-2020-69, př. 1 a RK-24-2020-69, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2020-69, př. 1 a RK-24-2020-69, př. 2.


Usnesení 1491/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-24-2020-70, př. 20, RK-24-2020-70, př. 21, RK-24-2020-70, př. 22, RK-24-2020-70, př. 23, RK-24-2020-70, př. 24, RK-24-2020-70, př. 25, RK-24-2020-70, př. 26, RK-24-2020-70, př. 27 a RK-24-2020-70, př. 28.


Usnesení 1492/24/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz