Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 25/2019

Usnesení 1452/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2019-40, př. 3.


Usnesení 1453/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-25-2019-41, př. 1.


Usnesení 1454/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu  RK-25-2019-42, př. 1.


Usnesení 1455/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1456/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 2 529 388,50 Kč (98 324,14 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-25-2019-44, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 52 555,45 €.


Usnesení 1457/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o částku 423 361,71 Kč.


Usnesení 1458/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 9 805 492,08 Kč.


Usnesení 1459/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 28855728, dle materiálu RK-25-2019-47, př. 1.


Usnesení 1460/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest dle materiálu RK-25-2019-48, př. 1.


Usnesení 1461/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat v rámci soutěže EY Podnikatel roku:   

 • Ing. Jiřího Štefla (OPTOKON, a.s.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a „EY Technologický podnikatel roku“;
 • Ing. Vlastimila Brauna (Compas automatizace, spol. s r.o.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a “EY Technologický podnikatel roku“;
 • Lubomíra Dvořáka (DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a „EY Technologický podnikatel roku“;
 • Roberta Válalu (Požární bezpečnost s.r.o.) do kategorie „EY Společensky prospěšný podnikatel roku“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat elektronické nominace do 20. ročníku soutěže EY Podnikatel roku dle materiálu RK-25-2019-49, př. 2.


Usnesení 1462/25/2019/RK

Rada kraje
ukládá

 • předkladatelům materiálů určených k projednání v orgánech kraje týkajících se investičních záměrů na vybudování nové stavby nebo záměrů na změnu stavby ve vlastnictví nebo v užívání Kraje Vysočina nebo jím zřizovaných organizací (ve všech fázích projednávání záměru v orgánech kraje) vyžádat v dostatečném předstihu, tj. minimálně 5 pracovních dnů před odesláním materiálu k projednání, písemná stanoviska od dotčených odborných útvarů krajského úřadu a od (budoucích) uživatelů stavby, případně též (dle povahy věci) od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o., dle materiálu RK-25-2019-02, př. 1, a to v případech, kdy stavbou nebo změnou stavby dochází nebo jen může dojít k významné změně ekonomických, technických nebo uživatelských parametrů budovy, její části anebo areálu nebo kdy je to účelné pro dosažení tzv. SMART řešení, jeho environmentální výhodnosti a jeho přiměřené udržitelnosti;
 • předkladatelům materiálů týkajících se takových záměrů poskytnout všem útvarům a organizacím, u nichž bylo vyžádáno odborné stanovisko, potřebnou informační součinnost;
 • útvarům a organizacím, které písemná stanoviska vydávají, hodnotit každý konkrétní záměr především z hlediska uživatelské přijatelnosti (s návazností potřebných obslužných činností na hlavní účel stavby), z hlediska přínosu pro klienty příslušné veřejné služby, ke které má být stavba využívána, z hlediska dosažitelnosti potřebných zdrojů (včetně zdrojů personálních) a účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků (potřebných pro vlastní pořízení stavby nebo její změny i pro její další provoz), z hlediska přiměřené udržitelnosti, environmentální výhodnosti a modernosti řešení;
 • předkladatelům takových materiálů k projednání v orgánech kraje dle možností vyžádaná stanoviska zohlednit při formulování konečného návrhu řešení a informovat o vyžádaných stanoviscích příslušný orgán kraje;
 • grémiu ředitele a odborným útvarům krajského úřadu při budoucích revizích vnitřních předpisů kraje, metodik, postupů, organizačních a také podpůrných sw systémů do nich vhodným způsobem promítnout podstatu tohoto řešení a nadále důsledně využívat funkcionalit sw podpory (zejména modul Zásobník akcí) k průběžnému zadávání, zpřesňování a aktualizaci odborných stanovisek k jednotlivým investičním akcím.


Usnesení 1463/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Chloridometr CMT 10, inv. č. 004-000-050-523, r. v. 1975, pořizovací cena (PC) 23 311,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 414, inv. č. 004-000-050-612, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-778, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-781, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-780, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Bruska nožů Microtom, inv. č. 004-000-050-953, r. v. 1994, PC 65 407,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň chladicí s cirkulací vzduchu, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 100 089,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický, inv. č. 004-000-051-359, r. v. 2003, PC 327 032,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Chloridometr CMT 10, inv. č. 004-000-050-523, r. v. 1975, pořizovací cena (PC) 23 311,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 414, inv. č. 004-000-050-612, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-778, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-781, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-780, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Bruska nožů Microtom, inv. č. 004-000-050-953, r. v. 1994, PC 65 407,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň chladicí s cirkulací vzduchu, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 100 089,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický, inv. č. 004-000-051-359, r. v. 2003, PC 327 032,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1464/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Volkswagen Transporter 3J6 5210, inventární číslo 006-000-007-838, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 1 811 945,- Kč, zůstatková cena (ZC) 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J4 1568, inventární číslo 006-000-007-436, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J1 5126, inventární číslo 006-000-008-747, r. v. 2010, PC 1 853 763,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9115, inventární číslo 006-000-008-679, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 937, inventární číslo 006-000-008-300, r. v. 2010, PC 2 019 631,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J4 0533, inventární číslo 006-000-007-367, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 9751, inventární číslo 006-000-008-302, r. v. 2010, PC 1 868 881,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9069, inventární číslo 006-000-008-678, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J3 6931, inventární číslo 006-000-008-975, r. v. 2011, PC 1 853 763,- Kč, ZC 4,- Kč;

souhlasí

- s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Volkswagen Transporter 3J4 1568, inventární číslo 006-000-007-436, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J1 5126, inventární číslo 006-000-008-747, r. v. 2010, PC 1 853 763,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9115, inventární číslo 006-000-008-679, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 937, inventární číslo 006-000-008-300, r. v. 2010, PC 2 019 631,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 9751, inventární číslo 006-000-008-302, r. v. 2010, PC 1 868 881,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9069, inventární číslo 006-000-008-678, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;  

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 3J6 5210, inventární číslo 006-000-007-838, r. v. 2009, PC 1 811 945,- Kč, ZC 3,- Kč do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; 

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 3J4 0533, inventární číslo 006-000-007-367, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč do vlastnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; 

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 4J3 6931, inventární číslo 006-000-008-975, r. v. 2011, PC 1 853 763,- Kč, ZC 4,- Kč do vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.


Usnesení 1465/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o sponzorování pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2019-05, př. 1, RK-25-2019-05, př. 2 a RK-25-2019-05, př. 3.


Usnesení 1466/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2019-06, př. 1 a RK-25-2019-06, př. 2.


Usnesení 1467/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 053 619,50 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 343 062,00 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 360 678,50 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 144 381,00 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 85 498,00 Kč

  určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ dle materiálu RK-25-2019-07, př. 1.


Usnesení 1468/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR v celkové výši 3 750 856,70 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 311 251,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 439 605,20 Kč,

  na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ a „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaných z prostředků  Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-25-2019-08, př. 3.


Usnesení 1469/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-25-2019-09, př. 3.


Usnesení 1470/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-25-2019-10, př. 1.


Usnesení 1471/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 2/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-11, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-25-2019-11, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-25-2019-11, př. 1 z účetnictví kraje.


Usnesení 1472/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálu RK-25-2019-12, př. 1.


Usnesení 1473/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 300 972,30 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“.


Usnesení 1474/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, o částku 2 500 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč. Koutkova – Kubešova, příspěvkovou organizaci ve výši 2 000 000 Kč a Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč, při současném snížení rezervy na § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (položka 6901), o částku 2 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč na nákup 40 ks elektrických polohovacích lůžek;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na nákup 10 ks elektrických polohovacích lůžek;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2019-14, př. 1;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2019-14, př. 2;

ukládá

ředitelkám Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení elektrických polohovacích lůžek včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.


Usnesení 1475/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 53 000 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-25-2019-15, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-25-2019-15, př. 2RK-25-2019-15, př. 3 a RK-25-2019-15, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-25-2019-15, př. 3 a RK-25-2019-15, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-25-2019-15, př. 5;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu RK-25-2019-15, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb.


Usnesení 1476/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně:
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod se sídlem Masarykova 2033, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00581119 dle materiálu RK-25-2019-16, př. 1;
  • Dětskému domovu, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČO 60418508 dle materiálu RK-25-2019-16, př. 2;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Dětskému domovu, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČO 60418508 ve výši 10 000 Kč z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-25-2019-16, př. 3.


Usnesení 1477/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření odboru školství, mládeže a sportu k záměru změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se právnické osoby s názvem Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí 322, která není příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, dle materiálu RK-25-2019-17, př. 1, kód 1A.


Usnesení 1478/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2019-18, př. 1.


Usnesení 1479/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-25-2019-19, př. 1 a RK-25-2019-19, př. 2.


Usnesení 1480/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-25-2019-20, př. 2.


Usnesení 1481/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s převodem 200 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou;
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-25-2019-21, př. 1 a RK-25-2019-21, př. 2.


Usnesení 1482/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Ford Mondeo, poznávací značka 3J5 7546, inventární číslo 12728, rok výroby 2005, pořizovací cena 429 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-25-2019-22.


Usnesení 1483/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 19  127  958,12 Kč na zvláštním účtu projektu „SPŠ HB - st. úpravy“ včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019, ve výši 24  877  241,81 Kč na zvláštním účtu projektu "Obnovitelné zdroje energie" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 a ve výši 56  800  041,26 Kč na zvláštním účtu projektu "Školní statek Humpolec" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů  "SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku", "Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie" a "Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1484/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2019 dle materiálu RK-25-2019-24, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2020.


Usnesení 1485/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ krajským školám na úhradu nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých komponentů potřebných ke stavbě elektrovozítka v celkové výši 1 419 200 Kč dle materiálu RK-25-2019-25, př. 1.


Usnesení 1486/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v celkové výši 338 475 Kč dle materiálu RK-25-2019-26, př. 1.


Usnesení 1487/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2019-27, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-25-2019-27, př. 2.


Usnesení 1488/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejných zakázek dle dokumentace zadávacího řízení pro nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)" uvedené v materiálu RK-25-2019-28, př. 2, pro uchazeče uvedené v materiálu RK-25-2019-28, př. 1;

jmenuje

hodnotící komise veřejných zakázek "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)", která bude současně plnit funkci komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-25-2019-28, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejných zakázek "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)" dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení s dopravci uvedenými v materiálu RK-25-2019-28, př. 1.


Usnesení 1489/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • postup přebírání objednávky spojů zajišťovaných obcemi v rámci ostatní dopravní obslužnosti  pod objednávku kraje a přípravu zajištění finanční spoluúčasti obcí formou příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti kraje;
 • návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství oslovit obce Kraje Vysočina s návrhem smlouvy dle materiálu RK-25-2019-29, př. 1 a s informací o výši částky představující finanční spoluúčast jednotlivé obce na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.


Usnesení 1490/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • uzavřít Dodatek č. 136/2019/1 k uzavřené Smlouvě č. 136/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-25-2019-30, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 600 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-25-2019-30, př. 1.


Usnesení 1491/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemky par. č. 164/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 342 m2 a par. č. 177/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 726 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-25-2019-31, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazů za užívání pozemků par. č. 164/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 342 m2 a par. č. 177/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 726 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-25-2019-31, př. 2.


Usnesení 1492/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného a Zemědělským a obchodním družstvem Čáslavice, družstvo se sídlem Čáslavice 110, okres Třebíč, PSČ 675 24, IČO: 00139327 na straně oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby, právu vstupu a vjezdu k části pozemku par. č. 834/1 v k.ú. Čáslavice v rozsahu geometrického plánu č. 418-7723/2015 ze dne 12. 5. 2016 a to za úplatu za zřízení služebnosti ve výši 205 400 Kč bez DPH tj. 248 534 Kč včetně DPH splatnou ve dvou stejných částkách s termíny splatnosti do 30-ti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě první splátky a do 31. 12. 2020 u druhé splátky.


Usnesení 1493/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-34, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-34, př. 1.


Usnesení 1494/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-25-2019-35, př. 1.


Usnesení 1495/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2019-37, př. 1 do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky par. č. 2433/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 537 m2 a par. č. 3433/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-25-2019-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.


Usnesení 1496/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-25-2019-38, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení PWB s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9, IČO 014 34 837 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1497/25/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1498/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a GasNet, s.r.o., zastoupena GridServices, s.r.o. jako oprávněný v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-25-2019-36, př. 2.


Usnesení 1499/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1437/24/2019/RK tak, že materiál RK-24-2019-43, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-25-2019-39, př. 1


Usnesení 1500/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3742 - Chráněné části přírody o částku 150 000 Kč a § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč na opatření k řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou v ZCHÚ a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz