Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 26/2018

Usnesení 1669/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví Kraje Vysočina;
 • využití nevyčerpaných prostředků ve výši 1 600 000 Kč na realizaci projektů "Chytré LED osvětlení - implementace funkce stmívání v Nemocnici Pelhřimov" a "Znalostní cesta pro technické střední školy na Tchaj-wan v roce 2018";
 • realizaci projektu "Chytré LED osvětlení - implementace funkce stmívání" dle materiálů RK-26-2018-02, př. 1, RK-26-2018-02, př. 2 a RK-26-2018-02, př. 3.


Usnesení 1670/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-26-2018-03, př. 1, RK-26-2018-03, př. 2, RK-26-2018-03, př. 3, RK-26-2018-03, př. 4, RK-26-2018-03, př. 5, RK-26-2018-03, př. 6, RK-26-2018-03, př. 7, RK-26-2018-03, př. 8;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“ komisi ve složení dle materiálu RK-26-2018-03, př. 9;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1671/26/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1672/26/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru informatiky a odboru územního plánování pokračovat v přípravě projektu Portálu územního plánování Kraje Vysočina.


Usnesení 1673/26/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a  soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Internet věcí je věcí nás všech“;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;
schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-26-2018-06, př. 3, RK-26-2018-06, př. 4 s vítěznými školami.


Usnesení 1674/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • uzavření smlouvy dle materiálu RK-26-2018-07, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 75 625 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvu dle materiálu RK-26-2018-07, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 75 625 Kč.


Usnesení 1675/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2018-08, př. 2.


Usnesení 1676/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-26-2018-09, př. 1 a RK-26-2018-09, př. 2.


Usnesení 1677/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 20 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2018.


Usnesení 1678/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 5 274 807 Kč (ÚZ 35019 ve výši 628 881 Kč a ÚZ 35015 ve výši 4 645 926 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 000 884 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 556 971 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 939 452,50 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 378 125 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 399 374,50 Kč

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-26-2018-11, př. 1.


Usnesení 1679/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“, dle materiálu RK-26-2018-12, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“ projektovou žádost.


Usnesení 1680/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-26-2018-13, př. 1 a RK-26-2018-13, př. 2.


Usnesení 1681/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351 do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1682/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" pro stavební objekt SO 401 Úprava nadzemního vedení VN v km 1,940 dle materiálu RK-26-2018-15, př. 1 a pro SO 411 Přeložka trafostanice a kabelu NN E.ON a.s. dle materiálu RK-26-2018-15, př. 2


Usnesení 1683/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

II/406 Telč - přeložka silnice

II/406 Telč - průtah, odvodnění komunikace ul. 9. května

II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1684/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-26-2018-17, př. 2;
 • zařazení jmenovité akce do seznamu akcí oprav škod po zimě realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2018-17, př. 4;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2018-17, př. 3;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-26-2018-17, př. 5.


Usnesení 1685/26/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o průběhu a současném stavu přípravy akce "II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat" dle materiálu RK-26-2018-18.


Usnesení 1686/26/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2018.


Usnesení 1687/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.


Usnesení 1688/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu, do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.


Usnesení 1689/26/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 1690/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019“ dle materiálu RK-26-2018-23, př. 1.


Usnesení 1691/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-26-2018-24, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-26-2018-24, př. 1 dle podmínek Integrovaného operačního programu.


Usnesení 1692/26/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2018-25, př. 1.


Usnesení 1693/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-26-2018-26, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-26-2018-26, př. 2 k projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o  realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Usnesení 1694/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v celkové výši 443 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-26-2018-27, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-26-2018-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu RK-26-2018-27, př. 3.


Usnesení 1695/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálů RK-26-2018-28, př. 1 a RK-26-2018-28, př. 2.


Usnesení 1696/26/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-26-2018-29, př. 1, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 82.


Usnesení 1697/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 511 985,29 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.


Usnesení 1698/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 1 153 716 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2018 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 843 300 Kč.


Usnesení 1699/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 930 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 930 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 930 000 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden – červenec 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.


Usnesení 1700/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy dle materiálů RK-26-2018-33, př. 1, RK-26-2018-33, př. 2, RK-26-2018-33, př. 3, RK-26-2018-33, př. 4 a RK-26-2018-33, př. 5.


Usnesení 1701/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-26-2018-34, př. 1.


Usnesení 1702/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2018-35, př. 1.


Usnesení 1703/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-26-2018-36, př. 1 a RK-26-2018-36, př. 2.


Usnesení 1704/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-26-2018-38, př. 1 a RK-26-2018-38, př. 2.


Usnesení 1705/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 80 705,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole  Velké Meziříčí, IČO 70831432, o částku 80 705,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2018-39.


Usnesení 1706/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 7, 350 02 Cheb, dle  materiálu RK-26-2018-40, př. 1.


Usnesení 1707/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr prodeje nemovité věci pozemku par. č. st. 532/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1275 m2, jehož součástí je stavba Moravské Budějovice č. p. 104, rodinný dům, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Moravské Budějovice, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • při prodeji nemovité věci pozemku par. č. st. 532/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1275 m2, jehož součástí je stavba Moravské Budějovice č. p. 104, rodinný dům, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Moravské Budějovice, vybrat zájemce o koupi obálkovou metodou ve smyslu Čl. 5. Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovité věci předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-26-2018-41, př. 2;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek materiálu RK-26-2018-41, př. 3.


Usnesení 1708/26/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2018-42, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1709/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura z původního názvu "Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné" na  nový název "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné".


Usnesení 1710/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2018-44, př. 1 a RK-26-2018-44, př. 2.


Usnesení 1711/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2018-45, př. 1.


Usnesení 1712/26/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1713/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Polná uvedených v materiálu RK-26-2018-47, př. 1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu RK-26-2018-47, př. 1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. Polná uvedené v materiálu RK-26-2018-47, př. 2 z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1714/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Přístavba“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle smlouvy dle materiálu RK-26-2018-48, př. 1.


Usnesení 1715/26/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1716/26/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-26-2018-49, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-26-2018-49, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2018-49, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-26-2018-49, př. 1 a RK-26-2018-49, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 1717/26/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-26-2018-50, př. 7, RK-26-2018-50, př. 8 a RK-26-2018-50, př. 9.


Usnesení 1718/26/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2018-51, př. 2Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz