Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 26/2019

Usnesení 1502/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „S VYSOČINOU BEZPEČNĚ NA INTERNETU" na téma závislosti na IT technologiích;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje

uzavření darovacích smluv (RK-26-2019-02, př. 3) s vítěznými školami.


Usnesení 1503/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-26-2019-03, př. 1; RK-26-2019-03, př. 2; RK-26-2019-03, př. 3; RK-26-2019-03, př. 4; RK-26-2019-03, př. 5; RK-26-2019-03, př. 6; RK-26-2019-03, př. 7


Usnesení 1504/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 589 535 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 951 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 568 584 Kč na realizaci Projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na krytí výdajů spojených s financováním projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“ dle materiálu RK-26-2019-04, př. 2.


Usnesení 1505/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 38 404 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 38 404 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 38 404 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Pořízení SW licencí a zvýšení dostupnosti a integrity SW“ v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“.


Usnesení 1506/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2019-06, př. 1.


Usnesení 1507/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 64 272 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2019-07, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 235 728 Kč, a to pro: 

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 52 664 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 69 909 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 36 281 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 76 874 Kč 

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.


Usnesení 1508/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-664, pořizovací cena (PC) 10 260,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • UTZ přístroj, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-165, PC 917 737,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-507, PC 14 094,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Nukleární magnetická rezonance, r. v. 2010, inv. č. 002-000-002-086, PC 24 999 150,- Kč, ZC 5 813 829,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-664, pořizovací cena (PC) 10 260,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • UTZ přístroj, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-165, PC 917 737,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-507, PC 14 094,- Kč, ZC 0,- Kč; 

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následným prodejem za cenu dle odborného posudku: 
 • Nukleární magnetická rezonance, r. v. 2010, inv. č. 002-000-002-086, PC 24 999 150,- Kč, ZC 5 813 829,- Kč.


Usnesení 1509/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2019-09, př. 1.


Usnesení 1510/26/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1511/26/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1512/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“.


Usnesení 1513/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/360 Oslavička - Rudíkov formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-26-2019-13, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2019-13, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-26-2019-13, př. 1.


Usnesení 1514/26/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1515/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 267 021,25 Kč v souvislosti s třetí splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1516/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci horkovzdušného balónu s košem a hořákem ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2019-16, př. 1, na výstavě „Překonej stěnu smrti“ v Rakousku konané od 10. 9. do 22. 11. 2019 (s vývozní lhůtou od udělení souhlasu s vývozem do zahraničí od Ministerstva kultury ČR do 30. 11. 2019).


Usnesení 1517/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“.


Usnesení 1518/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2019-18, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-26-2019-18, př. 2 a RK-26-2019-18, př. 3.


Usnesení 1519/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, odděleného geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 49 500 (1 500 Kč/m2) + DPH v sazbě platné při uzavírání smlouvy.


Usnesení 1520/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na pozemku par. č. 1275/1 v k. ú. a obci Bohdalec.


Usnesení 1521/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
 • nabýt darem pozemky par. č. 842/23 o výměře 20 m2, par. č. 842/37 o výměře 34 m2, par. č. 854/36 o výměře 130 m2  a par. č. 842/29 o výměře 55 m2 z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1522/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem části pozemků par. č. 30/3 a par. č. 1102 (dle GP par. č. st. 13/1) dle GP č. 316-10/2012 nově oddělené jako pozemky par. č. 30/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 1099 - ostatní plocha, silnice o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou  z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1523/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje  pozemku par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, odděleného dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oddělený dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy ZEVAR, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, PSČ 558 42, IČO 255 44 101 za kupní cenu 100 Kč plus DPH.


Usnesení 1524/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací na straně pronajímatele, nájemní smlouvu dle materiálu RK-26-2019-24, př. 2 na části pozemků par. č. 681/1 v k.ú. Hvězdoňovice a par. č. 5248 v k.ú. Krahulov v rozsahu dle materiálu RK-26-2019-24, př. 1.


Usnesení 1525/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, odděleného geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, oddělený geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík.


Usnesení 1526/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-26-2019-26, př. 1.


Usnesení 1527/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice II/360 v úseku od napojení připravovaného JV obchvatu Velkého Meziříčí po napojení na silnici II/602 v místě světelné křižovatky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Velké Meziříčí a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" v rozsahu materiálu RK-26-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-26-2019-27, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice II/360 a stavebních objektů v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle RK-26-2019-27, př. 2.


Usnesení 1528/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2019-28, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2019-28, př. 1.


Usnesení 1529/26/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1530/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ se kterými jsou uzavřené nájemní smlouvy a u kterých je zvýšená plocha, proti již uzavřené smlouvě, uzavřít dodatky nájemních smluv na celkový rozsah pozemků dle materiálu RK-26-2019-30, př. 1.


Usnesení 1531/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice.


Usnesení 1532/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1352/32  - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 124 m2, oddělený geometrickým plánem č. 753-1299/2019 z pozemku KN par. č. 1352/15  v  katastrálním území Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018 tak, že materiál ZK-08-2018-28, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-26-2019-32, př. 1.


Usnesení 1533/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně předávajícího investora a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8,  405 02 Děčín IV-Podmoky, IČO:24729035, na straně přebírajícího investora "Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství" dle materiálu RK-26-2019-34, př. 1.


Usnesení 1534/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-26-2019-35, př. 1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-26-2019-35, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 1535/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, IČO: 708 907 49, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby dle materiálu RK-26-2019-33, př. 1.


Usnesení 1536/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle materiálu RK-26-2019-36, př. 1.


Usnesení 1537/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ dle materiálů RK-26-2019-37, př. 1 a RK-26-2019-37, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-26-2019-37, př. 1 a RK-26-2019-37, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.


Usnesení 1538/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele LANGER INTERIÉRY s.r.o., IČO: 24291480, sídlo: Čechova 672, 388 01 Blatná, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1539/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů" dle materiálu RK-26-2019-39, př. 1.


Usnesení 1540/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 413 833,51 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 2 159 745,77 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 254 087,74 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 413 833,51 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".


Usnesení 1541/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 7 519 770,84 Kč na zvláštním účtu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530, č. ú.: 4200176965/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu IP SOCIALNI PREVENCE do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1542/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 13 274 205,72 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.


Usnesení 1543/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 485 547,31  Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.


Usnesení 1544/26/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě 007.


Usnesení 1545/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-26-2019-45, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-26-2019-45, př. 1.


Usnesení 1546/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2019-46, př. 1.


Usnesení 1547/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-26-2019-47, př. 1 a RK-26-2019-47, př. 2.


Usnesení 1548/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře dle materiálu RK-26-2019-48, př. 1.


Usnesení 1549/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením kolového traktoru Zetor 6245, poznávací značka TRA 09-84, inventární číslo 3-29, rok výroby 1992, pořizovací cena 562 953 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-26-2019-49.


Usnesení 1550/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-26-2019-50, př. 2.


Usnesení 1551/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1552/26/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1553/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 813 276 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 449 207 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 262 483 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava – Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 813 276 Kč;
  • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 1 449 207 Kč,  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2019-53.


Usnesení 1554/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v celkové výši 25 196 214 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-26-2019-54;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství dle tabulky 1 materiálu RK-26-2019-54, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu RK-26-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu RK-26-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu RK-26-2019-54, př. 2.


Usnesení 1555/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 043 760  Kč dle materiálu RK-26-2019-55, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2019-55, př. 1.


Usnesení 1556/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 400 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 400 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-26-2019-56;

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-26-2019-56;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 400 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2019.


Usnesení 1557/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-26-2019-57, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 2C;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-26-2019-57, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 2C na příslušný správní orgán.


Usnesení 1558/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0106 dle materiálu RK-26-2019-58, př. 2.


Usnesení 1559/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1560/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-26-2019-60, př. 2.


Usnesení 1561/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2019-61, př. 3.


Usnesení 1562/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

realizovat projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ dle materiálu RK-26-2019-62, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost dle materiálu RK-26-2019-62, př. 1 řídícímu orgánu OPŽP do 31. 10. 2019.


Usnesení 1563/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace dle materiálu RK-26-2019-63.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz