Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 26/2020

Usnesení 1605/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2020-02, př. 1.


Usnesení 1606/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J6 2102, inventární číslo 006-000-009-307, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J4 6845, inventární číslo 006-000-009-199, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 813,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným převodem, nebo prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J6 2102, inventární číslo 006-000-009-307, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J4 6845, inventární číslo 006-000-009-199, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 813,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč.


Usnesení 1607/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 10. 2020.


Usnesení 1608/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-05, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 000 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením pipetovací robotické linky (sestavy);

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 1609/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-26-2020-06, př. 1.


Usnesení 1610/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • podpořit investiční záměr  na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě s celokrajským dopadem včetně přiměřeného podílu kraje na případném financování;
 • žádat statutární město Jihlava o pravidelné informování o jednáních o vícezdrojovém financování Horácké multifunkční arény v Jihlavě a o podmínkách jejího následného provozování tak, aby byl v dostatečné míře respektován požadavek na využívání pro celokrajsky významné aktivity.


Usnesení 1611/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I. – III. stupně č. 3 dle materiálu RK-26-2020-08, př. 2.


Usnesení 1612/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO: 26652935 ve výši 40 000 Kč na pořádání akce Pro autismus kolem nás II dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 40 000 Kč.


Usnesení 1613/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2020 dle materiálu RK-26-2020-10, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-26-2020-10, která je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1614/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením: 

 • počítačové učebny - soubor 18 ks počítačů PC Fujitsu Celsius W350 včetně programů MS Office, inventární číslo Z-VT-668, rok pořízení 2006, pořizovací cena 776 019 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • počítačové učebny – soubor 17 ks počítačových sestav (počítače FSC Celsius W360 včetně operačního systému, 1 scanner, ozvučení, programy MS Office), inventární číslo Z-VT-688, rok pořízení 2008, pořizovací cena 599 233 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-26-2020-11.


Usnesení 1615/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v celkové výši 127 096,08 Kč na realizaci projektů „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051) určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, o částku 127 096,08 Kč na realizaci projektů“ „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a „C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051).


Usnesení 1616/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2020-13, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-26-2020-13, př. 2.


Usnesení 1617/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů:  

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
 • II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba
 • II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
 • II/152 Jemnice - průtah 

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů: 

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
 • II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba
 • II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
 • II/152 Jemnice - průtah 

do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1618/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK ze dne 10. 5.  2016 v rozsahu dle materiálu RK-26-2020-15, př. 1 na částku 125 Kč/m2;
 • změnit cenu nabývaného pozemku vykupovaného dle usnesení 0439/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 v rozsahu dle materiálu RK-26-2020-15, př. 2 na částku 125 Kč/m2.


Usnesení 1619/26/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1620/26/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1621/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1253/21/2020/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 21/2020, konaného dne 30.6.2020 tak, že materiál RK-21-2020-44,  př. 1 se nahrazuje materiálem RK-26-2020-18, př. 1.


Usnesení 1622/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-19, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu RK-26-2020-19, př. 2.


Usnesení 1623/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 136/4, 1086 a 1058/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce v rozsahu a ve znění dle materiálu RK-26-2020-20, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900, na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce, v rozsahu a ve znění dle materiálu RK-26-2020-20, př. 2.


Usnesení 1624/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.


Usnesení 1625/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2020-22, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-26-2020-22, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1626/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor";

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-26-2020-23, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-26-2020-23, př. 2.


Usnesení 1627/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj II - Světlá nad Sázavou - stavební práce“ a Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj II - Ledeč nad Sázavou - stavební práce“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle materiálů RK-26-2020-43, př. 1 a RK-26-2020-43, př. 2.


Usnesení 1628/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 €);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 259,53 Kč (86,39 €).


Usnesení 1629/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-26-2020-25, př. 10, RK-26-2020-25, př. 11, RK-26-2020-25, př. 12 a RK-26-2020-25, př. 13.


Usnesení 1630/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-26-2020-26, př. 1.


Usnesení 1631/26/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace dle materiálu RK-26-2020-27.


Usnesení 1632/26/2020/RK

Rada kraje
svěřuje

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje jedenkrát za půl roku přehled uzavřených nájemních smluv.


Usnesení 1633/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2  v celkové výši 1 022 880 Kč dle materiálů RK-26-2020-30, př. 1 a RK-26-2020-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí Kraje Vysočina podat žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2  v celkové výši 1 022 880 Kč dle materiálů RK-26-2020-30, př. 1 a RK-26-2020-30, př. 2.


Usnesení 1634/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 025 553,10 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.


Usnesení 1635/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2.


Usnesení 1636/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb a mobilní paliativní péče v celkové výši 19 189 000 Kč dle materiálů RK-26-2020-33, př. 1upr1 a RK-26-2020-33, př. 2;

 • rozhodnout uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2020-33, př. 3upr1.


Usnesení 1637/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu RK-26-2020-34, př. 1.


Usnesení 1638/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 721 784 Kč dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 721 784 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 715 590 Kč na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 21 899 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 21 899 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kopretina Černovice ve výši 21 899 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 194 Kč dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-26-2020-35, př. 2;

ukládá

příspěvkovým organizací za odvětví sociální péče dodržovat povinnosti příjemců dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, včetně povinností stanovených v přílohách těchto pravidel.


Usnesení 1639/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1371/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020 tak, že materiál RK-23-2020-26, př. 1 se nahradí materiálem RK-26-2020-36, př. 1.


Usnesení 1640/26/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1641/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2020-38, př. 2;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2020-38, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky výpočetní techniky“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ zaměstnance Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina řídit se podmínkami Smlouvy o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2020-38, př. 2
 • Odboru analýz a podpory řízení a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;

vydává

pokyn dle materiálu RK-26-2020-38, př. 4.


Usnesení 1642/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2020-39, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky propagačních předmětů“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ zaměstnance Odboru sekretariátu hejtmana  Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;

vydává

pokyn dle materiálu RK-26-2020-39, př. 2.


Usnesení 1643/26/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1644/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2020 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-41, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 


Usnesení 1645/26/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o personálním zajištění činností související s pandemií virové choroby COVID-19, která je uvedena v materiálu RK-26-2020-42, př. 1
 • informaci o změně ve využití schváleného pracovního místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, k realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, nově pro realizaci inovativního mezioborového projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina na odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy, a to s účinností od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2022;
 • informaci o změně ve využití schváleného pracovního místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, 0,3 úvazku k realizaci projektů Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, nově pro realizaci Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina, a to od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022;
 • informaci o změně v dočasném schválení počtu zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů, prodloužení stávající doby určité 5 pracovních míst od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023 a 1 pracovního místa od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2023 pro realizaci kotlíkových dotací.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz