Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 27/2018

Usnesení 1720/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 1 za úplatu 10000 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi M - SOFT, spol. s r.o., se sídlem Jana Masaryka 1664/12, 58601 Jihlava, IČO 49434853  na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 2 za úplatu 250 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, Jihlava, IČO 71226401 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 3 bezúplatně.


Usnesení 1721/27/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1722/27/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-03, př. 1.


Usnesení 1723/27/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-04, př. 1.


Usnesení 1724/27/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-05, př. 1.


Usnesení 1725/27/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2018-06, př. 1, RK-27-2018-06, př. 2 a RK-27-2018-06, př. 3.


Usnesení 1726/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizaci:

 • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-27-2018-07, př. 1 a RK-27-2018-07, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-27-2018-07, př. 1 a RK-27-2018-07, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2018-07, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí

výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-27-2018-07, př. 4 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-27-2018-07, př. 5;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2018;

zmocňuje

ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic a současně k použití volných peněžních prostředků na pořízení investic v rámci havarijních situací.


Usnesení 1727/27/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1728/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 216 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 178 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 178 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-09, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, o částku 37 500 Kč.


Usnesení 1729/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená o částku 107 000 Kč při současném snížení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku  107 000 Kč určenou na krytí vyšších výdajů projektu Prevence dětských úrazů.


Usnesení 1730/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 280 632 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 280 632 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-27-2018-11, př. 12;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 280 632 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-27-2018-11, př. 12;
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí,  ředitelům Školního statku Humpolec, Střední průmyslové školy Třebíč, Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-27-2018-11, př. 1, RK-27-2018-11, př. 2, RK-27-2018-11, př. 3, RK-27-2018-11, př. 4, RK-27-2018-11, př. 5, RK-27-2018-11, př. 6, RK-27-2018-11, př. 7 a RK-27-2018-11, př. 8 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
bere na vědomí


Usnesení 1731/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34949) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu“ na realizaci „Výkupu motocyklu Čechie – Böhmerland 600 (výrobce Albín Liebisch v Krásné Lípě, rok 1928, číslo motoru Liebisch 133)“, ve  výši 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 700 000 Kč určenou na realizaci „Výkupu motocyklu Čechie – Böhmerland 600 (výrobce Albín Liebisch v Krásné Lípě, rok 1928, číslo motoru Liebisch 133)“ dle materiálu RK-27-2018-12, př. 1;
 • změnu plánu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-27-2018-12, př. 1.


Usnesení 1732/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 667 413,76 Kč dle materiálu RK-27-2018-13, př. 1.


Usnesení 1733/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.


Usnesení 1734/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2018-16, př. 1 a RK-27-2018-16, př. 2.


Usnesení 1735/27/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu způsobem a za ceny dle materiálu RK-27-2018-18, př. 1;
 • nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu RK-27-2018-18, př. 1,

do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1736/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č.335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/35315 v rozsahu km 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě.


Usnesení 1737/27/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1738/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2018-19, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.


Usnesení 1739/27/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2018-20, př. 7, RK-27-2018-20, př. 8 a RK-27-2018-20, př. 9.


Usnesení 1740/27/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2018-21, př. 1.


Usnesení 1741/27/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019.


Usnesení 1742/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 424 717,13 Kč.


Usnesení 1743/27/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 450 126,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 450 126,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2018-24.


Usnesení 1744/27/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál včetně příloh je neveřejný, neboť jeho zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz