Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 27/2019

Usnesení 1565/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a  sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 331 181 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 1 062 409 Kč;
  • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 2 268 772 Kč;  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2019-02.


Usnesení 1566/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-27-2019-03, př. 1 a RK-27-2019-03, př. 2.


Usnesení 1567/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 3636 – Územní rozvoj, kapitálové výdaje o částku 317 800 Kč při současném snížení § 6172 - Činnost regionální správy, běžné výdaje o částku 317 800 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina.


Usnesení 1568/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2019-05, př. 1 a RK-27-2019-05, př. 2.


Usnesení 1569/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-27-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 1570/27/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.


Usnesení 1571/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:  

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:  

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč.


Usnesení 1572/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 106 370 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 88 340 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 340 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 18 030 Kč.


Usnesení 1573/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 55 250 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 55 250 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 250 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.


Usnesení 1574/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“, dle materiálu RK-27-2019-11, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“ projektovou žádost.


Usnesení 1575/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-27-2019-12, př. 1.


Usnesení 1576/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019.


Usnesení 1577/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 8 072,61 Kč dle materiálu RK-27-2019-14, př. 1.


Usnesení 1578/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2019-15, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-27-2019-15, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu - rozšíření aktivit projektu v rámci stávajícího rozpočtu dle materiálů RK-27-2019-15, př. 3 a RK-27-2019-15, př. 4 u projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“.


Usnesení 1579/27/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-16, př. 1.


Usnesení 1580/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-27-2019-17, které budou součástí Žádosti o změnu č. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 1581/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 2 v projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov“ dle materiálu RK-27-2019-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1582/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020“ dle materiálu RK-27-2019-19, př. 1.


Usnesení 1583/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení, zařazení a drobné úpravy názvů jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálů RK-27-2019-20, př. 2RK-27-2019-20, př. 4;
 • vyřazení akce II/602 Jihlava, Helenín ze seznamu jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 dle materiálu RK-27-2019-20, př. 6;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-27-2019-20, př. 8;

bere na vědomí

 • aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-27-2019-20, př. 3 a RK-27-2019-20, př. 5;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-27-2019-20, př. 7;
 • aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2019-20, př. 9.


Usnesení 1584/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116
 • II/390 Březí - sanace svahu 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1585/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2019-22, př. 1.


Usnesení 1586/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM dle materiálu RK-27-2019-23, př. 1.


Usnesení 1587/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava" dle materiálu RK-27-2019-24, př. 1.


Usnesení 1588/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě dle materiálu RK-27-2019-25, př. 1.


Usnesení 1589/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 37N16/20 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-27-2019-26, př. 1.


Usnesení 1590/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.


Usnesení 1591/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělených geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemku par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1592/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, odděleného geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice.


Usnesení 1593/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování: 

 • pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany do vlastnictví obce Dukovany;
 • pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 0,580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu zastavění touto částí silnice III/0395 v k.ú. Cejle do vlastnictví obce Cejle;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemní komunikace - silnice III/15248 v k.ú. Dukovany a  pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 580 m v k.ú. Cejle;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a
  • obcí Dukovany, na straně budoucího obdarovaného, na převod pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany;
  • obcí Cejle, na straně budoucího obdarovaného  na převod pozemní komunikace - části silnice III/0395 v rozsahu 580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle.              


Usnesení 1594/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených materiálu RK-27-2019-32, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání části pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2019-32, př. 2.


Usnesení 1595/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2019-33, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2019-33, př. 1.


Usnesení 1596/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2019-34, př. 1 a RK-27-2019-34, př. 2.


Usnesení 1597/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“: 

 • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
 • mezi obcí Trnava na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
 • s  ČR - SPÚ nájemní smlouvu podle interních předpisů této organizace;
 • v případě, že se na pozemcích dočasného záboru nacházejí trvalé porosty, které bude nutné odstranit, nájemné zvýšit o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky.


Usnesení 1598/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1498/25/2019/RK ze dne 3.9.2019 tak, že text "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1" nahrazuje textem "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 191 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-27-2019-36, př. 1".


Usnesení 1599/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 1, kterým se aktualizuje pořizovací cena předmětu zdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
 • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
 • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajské úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.


Usnesení 1600/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 900 13, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora stavby, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude dotčení pozemků par. č. 2223 a par. č. 2224 v k.ú. Bačkovice stavbou "III/41017 Bačkovice - most. ev.č. 41015-5" dle materiálu RK-27-2019-38, př. 1.


Usnesení 1601/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání na části pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava dle materiálu RK-27-2019-31, př. 1.


Usnesení 1602/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí s výměrou nájmu cca 175 m2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od 1. 10. 2019 do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí v rozsahu cca 175 m2 (140 bm) za úhradu ve výši v místě a čase obvyklé;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s výměrou cca 416 m2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s rozsahu cca 416 m2.


Usnesení 1603/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-40, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-27-2019-40, př. 1 a RK-27-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 1604/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-41, př. 2.


Usnesení 1605/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-42, př. 3.


Usnesení 1606/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-27-2019-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-43, př. 1.


Usnesení 1607/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-27-2019-44 na základě vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-27-2019-44, př. 2.


Usnesení 1608/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, IČO 677 77 864 ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu Memoriál Karla Podhajského;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-45, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz