Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 27/2020

Usnesení 1647/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-27-2020-02, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-27-2020-02, př. 2.


Usnesení 1648/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 021 877,32  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  1 018 367,72 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  424 942,76 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku   188 717,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku   337 509,92 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 52 339,92 Kč.


Usnesení 1649/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-27-2020-04, př. 3; RK-27-2020-04, př. 4; RK-27-2020-04, př. 5; RK-27-2020-04, př. 6; RK-27-2020-04, př. 7; RK-27-2020-04, př. 8, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2020 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-27-2020-04, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2020 dle materiálu RK-27-2020-04, př. 1.


Usnesení 1650/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu  RK-27-2020-05, př. 1.


Usnesení 1651/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2020-06, př. 1 a RK-27-2020-06, př. 2.


Usnesení 1652/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-27-2020-07, př. 1upr1.


Usnesení 1653/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným převodem, nebo prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč.


Usnesení 1654/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 202 660 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 202 320 Kč.


Usnesení 1655/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 849 001,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 849 001,20 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-27-2020-10, př. 2.


Usnesení 1656/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 97 200 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 233 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 43 600 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 77 600 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 000 Kč,

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.


Usnesení 1657/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč společnosti Soggiorno, s.r.o.,  IČO: 29385237, se sídlem
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-12, př. 2.


Usnesení 1658/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč dle materiálu RK-27-2020-13, př. 2.


Usnesení 1659/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-14, př. 1.


Usnesení 1660/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-15, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1661/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle materiálů RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.


Usnesení 1662/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-27-2020-17, př. 1.


Usnesení 1663/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč na úhradu mzdových nákladů případové manažerky pro osamoceně žijící seniory v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-18, př. 2.


Usnesení 1664/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Fabia Kombi, SPZ 6J0 9843, VIN TMBJR6NJXJZ209788, inventární číslo 0215, rok pořízení 2018, pořizovací cena 349 990 Kč, zůstatková cena ve výši 296 308 Kč a následným prodejem použitelných zbytků po autonehodě s totální škodou výherci internetové aukce provozované společností TotalCar s.r.o., pod číslem jednacím g30324, za nabídkovou cenu 94 000 Kč.


Usnesení 1665/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku žehliče prádla/mandlu, inventární číslo DHM 22000016, rok pořízení 2000, pořizovací cena 309 834 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1666/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-21, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-21, př. 2 za 1. etapu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1667/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1.


Usnesení 1668/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-23, př. 3.


Usnesení 1669/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2020-24, př. 1.


Usnesení 1670/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 887 235 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 887 235 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 887 235 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1.


Usnesení 1671/27/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-27-2020-26, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, ve výši 1 250 Kč dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1.


Usnesení 1672/27/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 022 483,67 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1673/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 77 603,91 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 77 603,91 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.


Usnesení 1674/27/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 489 515,72 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1675/27/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 1676/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o výběru dodavatele Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“, část 1 "Dodávka zemního plynu (maloodběr)";
 • o výběru dodavatele Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“, část 2 "Dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)";

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1677/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.


Usnesení 1678/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 349 315 502 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566S/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 349 315 502 Kč určenou na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje dle materiálu RK-27-2020-33, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek Smlouvy č. 566S/2020.


Usnesení 1679/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-27-2020-34, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.


Usnesení 1680/27/2020/RK

Rada kraje

trvá

při projednávání ve Vládě ČR a jejich poradních orgánech na variantě SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů RK-27-2020-35, př. 1, RK-27-2020-35, př. 2, RK-27-2020-35, př. 3.


Usnesení 1681/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-27-2020-36, př. 1 a RK-27-2020-36, př. 2;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-27-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1682/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 893 997 Kč dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1.


Usnesení 1683/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 556 684 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle tabulky 1 materiálu RK-27-2020-38, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-38, př. 1.


Usnesení 1684/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02776.0003 na projekt dle materiálu RK-27-2020-39, př. 3.


Usnesení 1685/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout školám uvedeným v materiálu RK-27-2020-41, př. 1 věcné dary dle materiálu RK-27-2020-41, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-41, př. 2.


Usnesení 1686/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-40, př. 3.


Usnesení 1687/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 1688/27/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1689/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1 do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1;


Usnesení 1690/27/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1691/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen - změna stavby před dokončením" dodavateli Ing. Petr Všetečka, Vackova 83712, 612 00 Brno, IČ: 499 33 027 za nabídnutou cenu projektových prací 349 500 Kč bez DPH a výkon autorského dozoru za 750 Kč/hod bez DPH a uzavřít Smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2020-46, př. 1.


Usnesení 1692/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20 dle materiálu RK-27-2020-47, př. 1.


Usnesení 1693/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.


Usnesení 1694/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1 do vlastnictví města Velká Bíteš na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 2.


Usnesení 1695/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby spolu s pozemky tvořícími ochranné pásmo v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice, IČO 002 89 531 smlouvu o výpůjčce na části pozemků tvořících dočasný zábor stavby v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-27-2020-50, př. 3.


Usnesení 1696/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-27-2020-51, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1697/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle materiálů RK-27-2020-52, př. 3RK-27-2020-52, př. 4.


Usnesení 1698/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Lubošem Starým na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřené na základě usnesení 0708/13/2019/RK jehož obsahem je změna trasy vodovodního řádu dle materiálu RK-27-2020-53, př. 1.


Usnesení 1699/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2020-54, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2020-54, př. 1.


Usnesení 1700/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2020-55, př. 1 a RK-27-2020-55, př. 2.


Usnesení 1701/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Domov Lidmaň - objekt bydlení" dle materiálu RK-27-2020-56, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit:

 • jednání s obcí Lidmaň o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Lidmaň;
 • projektovou přípravu stavebního záměru „Domov Lidmaň - objekt bydlení“ v rozsahu schváleného stavebního záměru.


Usnesení 1702/27/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1703/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května č. 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na snížení úhrady za zřízení služebnosti uložení  provozování "Výtlačného řadu společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s." v pozemcích par. č. 2453/1, par. č. 1496/131, par. č. 1496/160, par. č. 1496/29, par. č. 2462/1, a par. č. 2539/1 v k.ú. Humpolec na částku 200 Kč/běžný metr.


Usnesení 1704/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 71N18/20 za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-75, př. 1.


Usnesení 1705/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-27-2020-59, př. 1, RK-27-2020-59, př. 2, RK-27-2020-59, př. 3, RK-27-2020-59, př. 4 a RK-27-2020-59, př. 5 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“.


Usnesení 1706/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“ na část 1 i část 2 účastníka řízení SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1707/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o dalším postupu.


Usnesení 1708/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-62, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-27-2020-62, př. 2.


Usnesení 1709/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-63, př. 1.


Usnesení 1710/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 681 312,18 Kč (26 063,97 €).


Usnesení 1711/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč.


Usnesení 1712/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace z Ministerstva dopravy poskytnuté na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby v celkové výši 72 256,94 Kč dle materiálu RK-27-2020-66, př. 1.


Usnesení 1713/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-27-2020-67, př. 2.


Usnesení 1714/27/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-27-2020-68, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2020-68, př. 1.


Usnesení 1715/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1194, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 5;
 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3065, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 6;
 • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3250, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 7.


Usnesení 1716/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1717/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-71, př. 3.


Usnesení 1718/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1719/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.


Usnesení 1720/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0037 dle materiálu RK-27-2020-74, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz