Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 28/2018

Usnesení 1746/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem dle materiálu RK-28-2018-02, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od pěti krajů v celkové výši 250 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2018.


Usnesení 1747/28/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 3 423 970,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 946 095,50 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 524 085 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 38 190 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 772 800 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-28-2018-03, př. 1.


Usnesení 1748/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2018-04, př. 1.


Usnesení 1749/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Oxymetr pulsní 504 US, inv. č. 002-000-000-001-182, r. v. 1996, PC 108 265 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříně kovové sestava, inv. č. 002-000-000-956, r. v. 1994, PC 21 510 Kč, ZC 0 Kč;
 • TV Samsung, inv. č. 002-000-000-763, r. v. 1994, PC 10 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inventární číslo 002-000-000-747, r. v. 1994, PC 10 260 Kč, ZC  0 Kč;
 • Přístroj CT Siemens, inv. č. 002-000-002-077, r. v. 2005, PC 21 782 560 Kč, ZC  6 534 742  Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Oxymetr pulsní 504 US, inv. č. 002-000-000-001-182, r. v. 1996, PC 108 265 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříně kovové sestava, inv. č. 002-000-000-956, r. v. 1994, PC 21 510 Kč, ZC 0,Kč;
 • TV Samsung, inv. č. 002-000-000-763, r. v. 1994, PC 10 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inventární číslo 002-000-000-747, r. v. 1994, PC 10 260 Kč, ZC  0  Kč;
 • Přístroj CT Siemens, inv. č. 002-000-002-077, r. v. 2005, PC 21 782 560 Kč, ZC  6 534 742  Kč.


Usnesení 1750/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem zájemci za nabídkovou cenu: přístroj RTG stacionární skiagrafický Visaris VISION C, rok výroby 2015, pořizovací cena 4 099 220 Kč, zůstatková cena 3 170 061 Kč.


Usnesení 1751/28/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
ochrana osobních údajů


Usnesení 1752/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-28-2018-08, př. 2.


Usnesení 1753/28/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 756 920,92 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 32 756 920,92 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1754/28/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 749 310,79 Kč.


Usnesení 1755/28/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-28-2018-11, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2018-11, př. 1.


Usnesení 1756/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o provedení přeložky kanalizace pro stavbu "II/602 Stránecká Zhoř - průtah" dle materiálu RK-28-2018-12, př. 1.


Usnesení 1757/28/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-28-2018-13, př. 1.


Usnesení 1758/28/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu RK-28-2018-14, př. 1.


Usnesení 1759/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/353 Nové Veselí - obchvat" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-28-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí - obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-28-2018-15, př. 1.


Usnesení 1760/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

pověřit úřednici Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Markétu Majdičovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství.


Usnesení 1761/28/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 (ÚZ 29331) ve výši 303 160 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 ve výši 303 160 Kč.


Usnesení 1762/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání dotaci Katolickému gymnáziu Třebíč se sídlem Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč, IČO: 44065663, ve výši 50 000 Kč na dofinancování projektu „Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem“ dle materiálu RK-28-2018-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2018-18, př. 2.


Usnesení 1763/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 1. s vyřazením traktoru Zetor 70-11, inventární číslo 653163, rok pořízení 1995, pořizovací cena 105 263 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 2. s bezúplatným převodem maringotky, inventární číslo 106, rok pořízení 2001, pořizovací cena 175 000 Kč, zůstatková cena 23 224 Kč, Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384.


Usnesení 1764/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2018-20, př. 1.


Usnesení 1765/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2018-21, př. 1.


Usnesení 1766/28/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 -  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizaci Nové Česko, nadační fond, IČO: 24697486 ve výši 30 tis. Kč na financování projektu REVOLUTION TRAIN dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2.


Usnesení 1767/28/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná půda o výměře 1741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, t. j. celkem 4 739 872,50 Kč, pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.


Usnesení 1768/28/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu RK-28-2018-24, př. 1.


Usnesení 1769/28/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č.  707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.


Usnesení 1770/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava, IČO: 60732105 podpachtovní smlouvu v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-28-2018-26, př. 1.


Usnesení 1771/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Městem Třešť na straně půjčitele a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu RK-28-2018-27, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu  RK-28-2018-27, př. 1, zastavěných silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 1772/28/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1773/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2018-29, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními § 110 a § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-28-2018-29, př. 1.


Usnesení 1774/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1402/21/2018/RK ze dne 31. 7. 2018 tak, že text:

"Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a  dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v  rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši součinu znaleckým posudkem stanovené ceny 34,50 Kč/m2 a skutečného rozsahu zatížení pozemku"

se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a  dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v  rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH za zásah do 1 pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina stanovenou dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů".


Usnesení 1775/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2018-31, př. 1 a RK-28-2018-31, př. 2.


Usnesení 1776/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ dle materiálu RK-28-2018-32, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-28-2018-32, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2018-32, př. 3 a RK-28-2018-32, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost dle materiálu RK-28-2018-32, př. 1 do 100. výzvy OPŽP.


Usnesení 1777/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č.  13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2018-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-28-2018-33, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-28-2018-33, př. 2.


Usnesení 1778/28/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla, dle podmínek uvedených v materiálech RK-28-2018-34, př. 3 a RK-28-2018-34, př. 4.


Usnesení 1779/28/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-28-2018-35, př. 13, RK-28-2018-35, př. 14, RK-28-2018-35, př. 15RK-28-2018-35, př. 16, RK-28-2018-35, př. 17 a RK-28-2018-35, př. 18.


Usnesení 1780/28/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 1781/28/2018/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace dle materiálu RK-28-2018-37.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz