Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 28/2019

Usnesení 1610/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv, smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2019-02, př. 1, RK-28-2019-02, př. 2, RK-28-2019-02, př. 3, RK-28-2019-02, př. 4, RK-28-2019-02, př. 5 a RK-28-2019-02, př. 6.


Usnesení 1611/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2019-03, př. 1.


Usnesení 1612/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2020–2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-28-2019-04, př. 7, RK-28-2019-04, př. 8, RK-28-2019-04, př. 9RK-28-2019-04, př. 10, RK-28-2019-04, př. 11, RK-28-2019-04, př. 12RK-28-2019-04, př. 13RK-28-2019-04, př. 14.


Usnesení 1613/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2019-05, př. 1 a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-28-2019-05, př. 2 a RK-28-2019-05, př. 4.


Usnesení 1614/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu", vyhlášené v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-28-2019-06, př. 1 a RK-28-2019-06, př. 2.


Usnesení 1615/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 12 755,02 Kč (ÚZ 110117051) s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 12 755,02 Kč určenou na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.


Usnesení 1616/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 223 100 Kč přijatou na zvláštní účet projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“;
 • převod přijaté vratky do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1617/28/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-28-2019-09, př. 1.


Usnesení 1618/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice Městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 00294900 ve výši 34 200 Kč dle materiálu RK-28-2019-10, př. 1.


Usnesení 1619/28/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2019-11, př. 1.


Usnesení 1620/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina, na straně nájemce, nájemní smlouvu na část pozemku KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-28-2019-13, př. 1.


Usnesení 1621/28/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1622/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-28-2019-15, př. 1.


Usnesení 1623/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2019-16, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2019-16, př. 1.


Usnesení 1624/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku par. č. 1162/3 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu RK-28-2019-17, př. 1.


Usnesení 1625/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku  "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-28-2019-18, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-28-2019-18, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1626/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle materiálu RK-28-2019-20, př. 1.


Usnesení 1627/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat do vlastnictví statutárního města Jihlava 

 1. úsek silnice II/602 ve staničení km 79,200 – km 81,501 tj. úsek od budoucí křižovatky s trasou jihovýchodního obchvatu města Jihlavy po křižovatku se silnicí II/523 (uzlový bod 2323A008, křižovatka ulic Brněnská, Znojemská) včetně všech součástí a příslušenství zejména mostu ev. č. 602-043
 2. úsek silnice II/602 ve staničení km 81,501 – km 82,836 tj. úsek od křižovatky se silnicí II/523 (uzlový bod 2323A006, křižovatka ulic Hradební, Dvořákova, Žižkova) po křižovatku se silnicí III/01945 (uzlový bod 2323A139, křižovatka ulic Žižkova, Rantířovská) včetně všech součástí a příslušenství
 3. úsek silnice II/523 ve staničení km 0.000 – km 1,931 tj. úsek od křižovatky se silnicí I/38 (uzlový bod 2323A321) po křižovatku se silnicí II/405 (uzlový bod 2323A009, křižovatka ulic Znojemská, Brtnická) včetně všech součástí a příslušenství
 4. části pozemků par. č. 161/1 v k.ú. Helenín, par. č. 5812/1, 5994/1 v k.ú. Jihlava v rozsahu zastavění těmito úseky silnic II/602 a II/523
 5. pozemky par. č. 1576, 6078/1, 6078/11, 6078/14, 6078/18, 6078/20, 6078/21, 6078/25, 6078/42, 6078/43, 6078/45, 6078/47, 6183/6 v k.ú. Jihlava
 6. úsek silnice III/03824 ve staničení km 0,000 – km 0,853 tj. úsek od okružní křižovatky s místní komunikací II. třídy v ul. Havlíčkova uzlový bod 2323A007, okružní křižovatka ulic Havlíčkova a Pražská po odbočovací rameno mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/38 (uzlový bod 2323A11704) včetně všech součástí a příslušenství zejména mostu ev. č. 03824-2
 7. část pozemku par. č. 650/1 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy v rozsahu zastavění tímto úsekem silnice III/03824
 8. pozemky par. č.  650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, 650/16, 650/17 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a par. č. 4841/4 a 6132 v k.ú. Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si ve smyslu ustanovené § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 a III/03824;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách dle materiálů RK-28-2019-12, př. 1RK-28-2019-12, př. 2 a jejich příloh dle materiálů RK-28-2019-12, př. 3 a RK-28-2019-12, př. 4.


Usnesení 1628/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-28-2019-21, př. 3 a RK-28-2019-21, př. 4.


Usnesení 1629/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1630/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2019-23, př. 1.


Usnesení 1631/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 2 704,42 Kč (104,64 €). 


Usnesení 1632/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 206 149,80 Kč (46 950,35 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 35 772,50 €.


Usnesení 1633/28/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-28-2019-26, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-28-2019-26, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2019-26, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-28-2019-26, př. 1, RK-28-2019-26, př. 2 a RK-28-2019-26, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1634/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-28-2019-27, př. 1.


Usnesení 1635/28/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZZoR dle materiálu RK-28-2019-28, př. 1, informace uvedené ve formuláři ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy u projektu OPŽP 2014–2020 dle materiálu RK-28-2019-28, př. 2 a ZŽoP dle materiálu RK-28-2019-28, př. 3;

ukládá

Odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZZoR, formulář ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy u projektu OPŽP 2014–2020 a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ dle materiálů RK-28-2019-28, př. 1, RK-28-2019-28, př. 2 a RK-28-2019-28, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1636/28/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže „Cihla k cihle“;

schvaluje

propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 3. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 3. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 3.


Usnesení 1637/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy dle materiálů RK-28-2019-30, př. 1, RK-28-2019-30, př. 2, RK-28-2019-30, př. 3, RK-28-2019-30, př. 4 a RK-28-2019-30, př. 5.


Usnesení 1638/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2019-31, př. 1.


Usnesení 1639/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého- 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504 o částku 30 000 Kč na pořádání mezinárodních atletických závodů „O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem“.


Usnesení 1640/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 1 234 500 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 3 181 706 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 4 416 206 Kč;
  • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 1 115 308 Kč; 
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 1 234 500 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 2 066 398 Kčzvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-28-2019-33.


Usnesení 1641/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 773 543,78 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 524 725,93 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3  298  269,71  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 773 543,78 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 524 725,93 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1642/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2019-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-28-2019-35, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz