Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 28/2020

Usnesení 1722/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-02, př. 3, RK-28-2020-02, př. 4 s vítěznými školami.


Usnesení 1723/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Bluesoft s. r. o., Botanická 554, Brno, IČO: 29182689, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Nové webové stránky Kraje Vysočina";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1724/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Scalesoft s. r. o., Blešnovská 995, Praha 9, IČO: 04664272, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1725/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, dle materiálu RK-28-2020-05, př. 1.


Usnesení 1726/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Smluv o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2020-06, př. 1, RK-28-2020-06, př. 2 a RK-28-2020-06, př. 3.


Usnesení 1727/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2020-07, př. 1.


Usnesení 1728/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1.


Usnesení 1729/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2020-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 80 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 80 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 1730/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 292 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 292 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc srpen.


Usnesení 1731/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Laboratorní přístroje“ dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 835 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 835 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 835 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19.

ukládá

 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 1732/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 dle materiálu RK-28-2020-12, př. 1upr1.


Usnesení 1733/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2020-13, př. 3.


Usnesení 1734/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč organizaci CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, sídlem Zbilidy 5, 588 05 Zbilidy, IČO: 227 36 280 dle materiálu RK-28-2020-14, př. 2.


Usnesení 1735/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČO: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 170  000 Kč na realizaci akce „Instalace historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a její zpřístupnění veřejnosti“ dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2.

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč na poskytnutí dotace;


Usnesení 1736/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 63 209,89 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 63 209,89 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.


Usnesení 1737/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 599 952,03 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.


Usnesení 1738/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

6. Žádosti o změnu v projektech  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-28-2020-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 6. Žádostí o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 1739/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

8. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-28-2020-19;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 8. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 1740/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 68 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 68 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, se sídlem Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava ve výši 68 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-20, př. 2.


Usnesení 1741/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7 - Holešovice, ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“ dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2.


Usnesení 1742/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2.


Usnesení 1743/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021“ dle materiálu RK-28-2020-23, př. 1.


Usnesení 1744/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Čistírny odpadních vod, rok zařazení 1. 1. 2000, způsob pořízení – delimitace, pořizovací cena 926 342 Kč, zůstatková cena 1 Kč, dle materiálu RK-28-2020-24.


Usnesení 1745/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.


Usnesení 1746/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2020-26, př. 1.


Usnesení 1747/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 600 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy o částku 600 000 Kč) rozpočtu kraje o celkovou částku 680 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 80 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 80 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí nákladů na vybavovací prvky na sociální zařízení dle materiálu RK-28-2020-28;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 600 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na zakoupení 24 kusů stolních počítačů dle materiálu RK-28-2020-28;

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 80 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020;
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
 • ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.


Usnesení 1748/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-28-2020-27, př. 1.


Usnesení 1749/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 2.


Usnesení 1750/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1,  RK-28-2020-31, př. 2 a  RK-28-2020-31, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2 a RK-28-2020-31, př. 3.


Usnesení 1751/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-28-2020-32, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1752/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-28-2020-33, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1753/28/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 1754/28/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1755/28/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1756/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit cenu nabývaného pozemku par. č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví na 22 990 Kč včetně DPH v rozpisu dle materiálu RK-28-2020-37, př. 1.


Usnesení 1757/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 1758/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Vrbka u  Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1759/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2020-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2020-40, př. 1.


Usnesení 1760/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2020-41, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a RK-28-2020-41, př. 2  -  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.


Usnesení 1761/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-28-2020-42, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-28-2020-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2020-42, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ dle materiálů RK-28-2020-42, př. 1 a RK-28-2020-42, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 1762/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-28-2020-43, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 3.


Usnesení 1763/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1764/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1680, za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2020-45, př. 2.


Usnesení 1765/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat společnost Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1766/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZVA dle materiálů RK-28-2020-47, př. 1 a RK-28-2020-47, př. 2.


Usnesení 1767/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

potvrdit zájem o výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“  dle materiálu RK-28-2020-48, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz